«МЕЖА»

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

Лі­то 2007 ро­ку. Че­рез кіль­ка мі­ся­ців Сло­вач­чи­на всту­пить до Шен­ге­ну, тож ро­бо­та над по­си­ле­н­ням укра­їн­сько-сло­ва­цько­го кор­до­ну ки­пить. Жи­т­тя в цьо­му ре­гіо­ні ні­ко­ли не бу­ло лег­ким, та для Ада­ма - ба­тька, чо­ло­ві­ка, си­на та ке­рів­ни­ка кон­тра­бан­дної зло­чин­ної гру­пи на при­кор­дон­ній те­ри­то­рії по­чи­на­ю­ться ще важ­чі ча­си. Вре­шті-решт по­ру­шу­є­ться і без то­го не­без­пе­чний ба­ланс сил, а грав­ці ці­єї аре­ни опи­ня­ю­ться у ви­рі аб­сур­дних та стра­шних по­дій, які змі­нять їхні жи­т­тя на­зав­жди. Стрі­чка «Межа» здо­бу­ла на кі­но­фе­сти­ва­лі у Кар­ло­вих Ва­рах Кри­шта­ле­вий гло­бус за кра­щу ре­жи­сер­ську ро­бо­ту. Український про­кат філь­му стар­ту­вав 16 ли­сто­па­да. Ди­ре­ктор «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.