Програма сприяння малому та середньому бізнесу

Ukraine Business Review - - Актуальна тема - Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са Се­ма­ка

По­гли­бле­н­ня та роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці між Тор­го­во-про­ми­сло­вою па­ла­тою Укра­ї­ни та Чор­но­мор­ським бан­ком тор­гів­лі та роз­ви­тку з ме­тою ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для ре­гіо­наль­них ін­ве­сти­цій, зокре­ма, їх за­лу­че­н­ня в Укра­ї­ну із ви­ко­ри­ста­н­ням ме­ха­ні­змів дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства за­твер­дже­но під­пи­са­н­ням ме­мо­ран­ду­му про спів­пра­цю. «Па­ла­та актив­но за­йма­є­ться за­лу­че­н­ням іно­зем­них ін­ве­сти­цій та спри­я­н­ням малому та середньому бізнесу. Тож ме­ні при­єм­но, що вже вдру­ге у цьо­му ро­ці до нас за­ві­та­ла де­ле­га­ція Чор­но­мор­сько­го бан­ку тор­гів­лі та роз­ви­тку (ЧБТР), на чо­лі з пре­зи­ден­том уста­но­ви, Іхса­ном Де­лі­кан­лі. Ми за­до­во­ле­ні тим, що пі­сля пре­зен­та­ції ЧБТР, що від­бу­лась в ТПП Укра­ї­ни 6 кві­тня 2017 ро­ку, її уча­сни­ки вже пе­ре­да­ли кон­кре­тні про­е­кти на роз­гляд ке­рів­ни­цтва ЧБТР і спо­ді­ва­є­мось на їхню успі­шну ре­а­лі­за­цію. А від­те­пер ми змо­же­мо ко­му­ні­ку­ва­ти ще ефе­ктив­ні­ше. Пе­ре­ко­на­ний, що Ме­мо­ран­дум до­зво­лить нам більш ефе­ктив­но до­по­ма­га­ти на­шим чле­нам в на­ла­го­джен­ні спів­пра­ці з ЧБТР та ста­не ко­ри­сним пра­кти­чним ін­стру­мен­том із за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій в укра­їн­ську еко­но­мі­ку», – ска­зав пре­зи­дент ТПП Укра­ї­ни Ген­на­дій Чи­жи­ков. Сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся спів­пра­цю­ва­ти для по­ши­ре­н­ня ін­фор­ма­ції про кон­кре­тні бі­знес-про­е­кти, про­гра­ми, кон­фе­рен­ції та ін­ші по­дії, які мо­жуть бу­ти вза­єм­но­ко­ри­сни­ми. З ме­тою роз­ви­тку тор­гів­лі та ін­ве­сти­цій у дер­жа­вах-чле­нах, ТПП Укра­ї­ни та ЧБТР ви­зна­ча­ти­муть та про­су­ва­ти­муть про­е­кти, а са­ме че­рез транскор­дон­ну ло­гі­сти­ку та ор­га­ні­зо­ва­ні ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки то­що. «Ми по­гли­блю­є­мо спів­пра­цю з Укра­ї­ною. Чор­но­мор­ський банк тор­гів­лі та роз­ви­тку на­дав кре­дит у роз­мі­рі 5 міль­йо­нів до­ла­рів США «Но­во­тех Тер­мі­нал», Укра­ї­на. 7-рі­чний кре­дит до­по­мо­же ком­па­нії роз­ши­рю­ва­ти та мо­дер­ні­зу­ва­ти ван­та­жний пе­ре­ван­та­жу­валь­ний ком­плекс зер­но­вих тер­мі­на­лів у го­лов­но­му Оде­сько­му мор­сько­му тор­го­вель­но­му пор­ту. План роз­ви­тку ком­па­нії має на ме­ті збіль­ши­ти по­ту­жність зер­но­во­го тер­мі­на­лу до 2,5 млн. тонн на рік. Ми ра­ді до­по­мог­ти роз­ви­ва­ти транс­порт­ну та ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ін­фра­стру­кту­ру Укра­ї­ни та спри­я­ти екс­пор­ту зер­на в дер­жа­ві, зокре­ма в кра­ї­ни Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну. Від­по­від­но до на­шої стра­те­гії для Укра­ї­ни, ця опе­ра­ція спри­я­ти­ме під­ви­щен­ню кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті та ін­те­гра­ції кра­ї­ни в єв­ро­пей­ські мор­ські транс­порт­ні ме­ре­жі», – ска­зав пре­зи­дент ЧБТР Іхсан Угур Де­лі­кан­лі. Крім то­го, ТПП Укра­ї­ни, згі­дно її Ста­ту­ту, спри­я­ти­ме про­су­ван­ню ді­яль­но­сті ЧБТР з ме­тою ін­фор­му­ва­н­ня за­ці­кав­ле­них ком­па­ній що­до кре­ди­тних та га­ран­тій­них по­слуг бан­ку. «ТПП Укра­ї­ни взя­ла на се­бе роль не­фор­маль­но­го пред­став­ни­ка ЧБТР в Укра­ї­ні, ста­ла тим по­зи­тив­ним ко­му­ні­ка­то­ром і ло­бі­стом, що зна­йо­мить бі­знес із ді­яль­ні­стю бан­ку», – ска­зав ра­дник Прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Ва­ле­рій П’ятни­цький. На­га­да­є­мо, Чор­но­мор­ський банк тор­гів­лі і роз­ви­тку – між­на­ро­дна фі­нан­со­ва ор­га­ні­за­ція, що об’єд­нує 11 кра­їн: Ал­ба­нія, Вір­ме­нія, Азер­бай­джан, Бол­га­рія, Гру­зія, Гре­ція, Мол­до­ва, Ру­му­нія, Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція, Ту­реч­чи­на та Укра­ї­на. Банк бу­ло ство­ре­но в сі­чні 1997 ро­ку. Діяльність бан­ку спря­мо­ва­на на роз­ви­ток тор­го­вель­них зв’яз­ків у ре­гіо­ні, сприяння ре­а­лі­за­ції між­на­ро­дних про­е­ктів та іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Ста­ту­тний ка­пі­тал ор­га­ні­за­ції - близь­ко 4,5 млрд дол. США.

Фі­нан­со­во-еко­но­мі­чний ти­жне­вик «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю» 26 ро­ків успі­шно пра­цює на рин­ку ді­ло­вої пре­си Укра­ї­ни! Увесь час ста­нов­ле­н­ня но­вої еко­но­мі­ки не­за­ле­жної Укра­ї­ни ми бу­ли по­руч з Ва­ми. Дба­ли про те, щоб Ви бу­ли по­ін­фор­мо­ва­ні про до­свід ін­ших кра­їн, про­по­ну­ва­ли но­ві рі­ше­н­ня, обго­во­рю­ва­ли про­бле­ми і шу­ка­ли шля­хи ви­хо­ду зі скла­дних си­ту­а­цій. Наш шлях був скла­дним, але, в той же час, він на­вчив нас про­фе­сій­но ре­а­гу­ва­ти на всі за­пи­ти та по­тре­би но­вих еко­но­мі­чних від­но­син, по­стій­но вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся та ста­ти не­за­мін­ним по­мі­чни­ком на­ших чи­та­чів.

В 2018 ро­ці на шпаль­тах на­ших ви­дань бу­дуть ви­сві­тлю­ва­ти­ся: • усі по­дії в еко­но­мі­чно­му жит­ті кра­ї­ни – ана­лі­ти­чні ма­те­рі­а­ли з ко­мен­та­ря­ми пред­став­ни­ків за­ко­но­дав­чої і ви­ко­нав­чої вла­ди, ві­до­мих юри­стів, фа­хів­ців-пра­кти­ків рі­зних га­лу­зей; всі за­ко­но­дав­чі но­ва­ції у ко­мен­та­рях та від­по­від­ях про­від­них по­да­тків­ців, ми­тни­ків та юри­стів; огля­до­ві та ана­лі­ти­чні ма­те­рі­а­ли, що сто­су­ю­ться си­ту­а­ції на бан­ків­сько­му, стра­хо­во­му рин­ках, а та­кож рин­ку цін­них па­пе­рів; • всі пи­та­н­ня роз­ви­тку ве­ли­ко­го та ма­ло­го бізнесу. На чи­та­чів очі­кує ба­га­то ін­шої ко­ри­сної та ці­ка­вої ін­фор­ма­ції. Пе­ре­ко­на­ний, що пу­блі­ка­ції на сто­рін­ках фі­нан­со­во-еко­но­мі­чно­го ти­жне­ви­ка «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю» і все­укра­їн­сько­го ана­лі­ти­чно­го жур­на­лу «Фі­нан­со­ві по­слу­ги» Ви­дав­ни­чо­го До­му «Укра­ї­на Бі­знес» ста­нуть вір­ни­ми та на­дій­ни­ми по­мі­чни­ка­ми для ко­жно­го пе­ред­пла­тни­ка, до­по­мо­жуть уни­кну­ти ба­га­тьох не­по­ро­зу­мінь у бі­зне­сі, да­дуть від­по­віді на біль­шість за­пи­тань, пов’яза­них із існу­ва­н­ням Ва­шо­го бізнесу та спри­я­ти­муть йо­го про­цві­тан­ню. То­му ре­ко­мен­дую Вам роз­гля­ну­ти мо­жли­вість ста­ти по­стій­ним чи­та­чем ви­дань Ви­дав­ни­чо­го До­му «Укра­ї­на Бі­знес» та здій­сни­ти їх пе­ред­пла­ту на 2018 рік. • •

Ба­жаю Вам успі­хів у бі­зне­сі, не­хай Ва­ша ро­бо­та за­ли­ша­є­ться плі­дною та ре­зуль­та­тив­ною! Не за­бу­вай­те на­ро­дну му­дрість: «По­ін­фор­мо­ва­ний – озна­чає озбро­є­ний!».

З по­ва­гою, шеф-ре­да­ктор Ви­дав­ни­чо­го До­му «Укра­ї­на Бі­знес» Ми­ко­ла СТЕПАНОВ-БАЧИНСЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.