Проблеми дискримінації страховиків в тендерних процедурах «Прозорро»

Ukraine Business Review - - Страховий ринок -

Ди­ре­ктор СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» Ана­то­лій Іван­ців ви­сту­пив з до­по­від­дю-пре­зен­та­ці­єю на VII Мі­жна­ро­дної кон­фе­рен­ції уча­сни­ків фі­нан­со­во­го рин­ку «РИНОК СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ І ЄВРОПІ: стан, тен­ден­ції, пер­спе­кти­ви і те­хно­ло­гії». (Tekirova, Ке­мер, Ту­реч­чи­на). Ана­то­лій Іван­ців озву­чив основ­ні дис­кри­мі­на­цій­ні нор­ми страховиків, яки­ми злов­жи­ва­ють де­які За­мов­ни­ки тор­гів у рам­ках си­сте­ми Прозорро. Ці нор­ми зі­бра­ні в ре­зуль­та­ті оброб­ки ве­ли­кої кіль­ко­сті тен­дер­ної до­ку­мен­та­ції про­тя­гом ми­ну­ло­го і по­то­чно­го ро­ку. У 2016 ро­ці на­ша стра­хо­ва ком­па­нія по­ча­ла пра­цю­ва­ти з на­да­н­ня по­слуг зі страхування для дер­жав­них і бю­дже­тних ор­га­ні­за­цій в си­сте­мі Прозорро. Ком­па­нія при­йма­ла участь у по­над 50-ти тор­гах в си­сте­мі Прозорро, з яких пе­ре­мо­гли в 15-ти. Та­ким чи­ном, у нас з’яви­ли­ся та­кі но­ві клі­єн­ти як: Мі­ні­стер­ство юсти­ції України, КП Центр пер­вин­ної ме­ди­ки-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги Пе­чер­сько­го р-ну м. Ки­їв, Держ­під­при­єм­ство адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів України (Адмі­ні­стра­ція Хер­сон­сько­го Мор­сько­го пор­ту), Ае­ро­порт «Жу­ля­ни», Ки­їв­ський Ме­тро­по­лі­тен, Львів­ська за­лі­зни­ця то­що. Хо­чу на­га­да­ти, що За­мов­ни­ки – дер­жав­ні та ко­му­наль­ні ор­га­ні­за­ції роз­по­ча­ли ро­бо­ту в си­сте­мі Прозорро тіль­ки з 01.08.2016 ро­ку. В по­то­чно­му ро­ці ми ще більш акти­ві­зу­ва­лись в цьо­му се­гмен­ті на­да­н­ня стра­хо­вих по­слуг. Тіль­ки за остан­ні пів­ро­ку СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» прийня­ла участь у більш ніж 60 тен­де­рах, з яких у більш ніж 38% нас ви­зна­ча­ли пе­ре­мож­ця­ми і ще у близь­ко 35% на­ша про­по­зи­ція по стра­хо­вих по­слу­гах за­мов­ни­кам тор­гів бу­ла з най­кра­щи­ми ці­но­ви­ми про­по­зи­ці­я­ми. Про­те, за­сто­су­ва­н­ня де­яки­ми За­мов­ни­ка­ми дис­кри­мі­на­цій­них умов не до­зво­ли­ло ще істо­тні­ше по­лі­пши­ти на­ве­де­ні ви­ще ре­зуль­та­ти, що до ре­чі не зов­сім «бла­го­да­тно» від­обра­зи­ло­ся на бю­дже­тних ви­тра­тах. В ре­зуль­та­ті ана­лі­зу умов тендерних до­ку­мен­та­цій сфор­мо­ва­но на­сту­пний Пе­ре­лік не­пра­во­мір­них та дис­кри­мі­на­цій­ни­хви­мог для уча­сни­ків тор­гів в си­сте­мі Прозорро у сфе­рі страхування, а са­ме: 1. Стро­ки ро­бо­ти на стра­хо­во­му рин­ку або ді­яль­ність на рин­ку. 2. Тен­де­ри що­до обов’яз­ко­во­го страхування ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті вла­сни­ків на­зем­них транс­порт­них за­со­бів та КАСКО (по­де­ку­ди страхування во­ді­їв від не­ща­сних ви­пад­ків) не роз­по­ді­ле­ні на окре­мі ло­ти і прийня­ти участь ком­па­нія без лі­цен­зії ОСЦПВВТЗ не мо­же. 3. Не­о­б­ґрун­то­ва­ні до­від­ки з МТСБУ для уча­сті в тен­де­рах за ви­да­ми страхування не з ОСЦПВВТЗ. 4. Ви­ко­ри­ста­н­ня прин­ци­пу «пря­мо­го вре­гу­лю­ва­н­ня» як прі­о­ри­тет що­до ви­зна­че­н­ня пе­ре­мож­ця. 5. На­яв­ність облі­га­тор­но­го пе­ре­стра­ху­ва­н­ня з рей­тин­го­ви­ми ком­па­ні­я­ми-пе­ре­стра­хо­ви­ка­ми (рей­тин­ги «А» та ви­ще) в тен­де­рах, у який не­має по­тре­би в та­ко­му пе­ре­стра­ху­ван­ні або ця нор­ма дис­кри­мі­нує ком­па­нії, які пра­цю­ють за прин­ци­пом фа­куль­та­тив­но­го пе­ре­стра­ху­ва­н­ня. 6. Не­о­б­ґрун­то­ва­на на­яв­ність не­по­мір­них та не­спів­став­них стра­хо­вих ре­зер­вів, га­ран­тій­них фон­дів, акти­вів, об’ємів стра­хо­вих пла­те­жів то­що. 7. Ви­ко­ри­ста­н­ня да­них жур­на­лу «Фо­рін­шу­рер» (Insurance TOP), тоб­то зна­хо­дже­н­ня на пев­но­му мі­сці за рі­зни­ми да­ни­ми, так як не всі ком­па­нії пред­став­ле­ні в цьо­му жур­на­лі, а пред­став­ле­н­ня їх в ньо­му не є обов’яз­ко­вим, тим біль­ше, що це ви­да­н­ня не є рей­тин­го­вим агент­ством. 8. Страхування май­на бю­дже­тних або дер­жав­них ор­га­ні­за­цій в акре­ди­то­ва­них бан­ках, тоб­то ви­бір уча­сни­ків за­зда­ле­гідь обме­же­ний. 9. Те­ри­то­рі­аль­на дис­кри­мі­на­ція. Обов’яз­ко­ва на­яв­ність від­окрем­ле­но­го під­роз­ді­лу. 10. Ви­ко­ри­ста­н­ня за­ко­но­дав­чо не­ви­зна­че­них та дво­я­ких для тлу­ма­че­н­ня тер­мі­нів та по­нять: «до­свід ро­бо­ти ком­па­нії» або «до­свід вре­гу­лю­ва­н­ня» (на­при­клад, ком­па­нія мо­же існу­ва­ти 5 ро­ків, хо­ча пра­ців­ни­ки у неї ма­ють до­свід по­над 15 ро­ків); «ана­ло­гі­чні до­го­во­ри» (на­при­клад в тен­де­рі по­трі­бно за­стра­ху­ва­ти 100 ав­то­мо­бі­лів по КАСКО, а в уча­сни­ка є за­стра­хо­ва­но 300 ав­то по одно­му в ко­жно­му до­го­во­рі і він не мо­же прийня­ти участь у тен­де­рі). 11. Ви­ко­ри­ста­н­ня дис­кри­мі­на­цій­ної нор­ми – «рі­вень ви­плат не біль­ше…», або «рі­вень ви­плат не мен­ше …», що зна­чно зву­жує ко­ло уча­сни­ків або за­зда­ле­гідь під­га­ня­є­ться під кон­кре­тно­го уча­сни­ка. 12. На­яв­ність на­ціо­наль­них рей­тин­гів від рей­тин­го­вих агентств для страхування у не­ве­ли­ких об’ємах, на­при­клад страхування одно­го/двох/трьох ав­то­мо­бі­лів по КАСКО, одно­го/двох при­мі­щень чи бу­дин­ків або чле­нів по­же­жних дру­жин у кіль­ко­сті 5-10-20 осіб то­що. 13. На­яв­ність в ком­па­ні­їу­ча­сни­ці сер­ти­фі­ко­ва­ної Си­сте­ми Ме­не­джмен­ту яко­сті від­по­від­но до між­на­ро­дно­го стан­дар­ту ISO 9001. По­трі­бно на­да­ти за­ві­ре­ну ко­пію Сер­ти­фі­ка­ту від­по­від­но­сті Си­сте­мі Ме­не­джмен­ту яко­сті від­по­від­но до між­на­ро­дно­го стан­дар­ту ISO 9001 Та­кож хо­чу за­зна­чи­ти, що та­кож в де­яких тор­гах з до­бро­віль­но­го ме­ди­чно­го страхування За­мов­ни­ка­ми тор­гів, на мій по­гляд, без­під­став­но ви­ма­га­є­ться у по­тен­цій­них уча­сни­ків на­яв­ність вла­сно­го дис­пе­тчер­сько­го цен­тру, хо­ча на пра­кти­ці ча­сто Стра­хо­ві ком­па­нії ви­ко­ри­сто­ву­ють та­кі до­сить ци­ві­лі­зо­ва­ні фор­ми на­да­н­ня по­слуг із за­лу­че­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­них ме­ди­чних Аси­стан­ських ком­па­ній, якість ро­бо­ти яких не є гір­ши­ми, а по­де­ку­ди й кра­щи­ми за ство­ре­ні Стра­хо­ви­ка­ми вла­сні під­роз­ді­ли з та­ки­ми ж фун­кці­я­ми і в ре­зуль­та­ті цих ви­мог За­мов­ни­ків та­кі Стра­хо­ви­ки не мо­жуть бу­ти уча­сни­ка­ми тор­гів, а зна­чить за­зна­ють не­пра­во­мір­них дис­кри­мі­на­цій­них ути­сків. Си­сте­ма пу­блі­чних еле­ктрон­них за­ку­пі­вель Prozorro пра­цює згі­дно із за­ко­ном «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі» пів­то­ра ро­ки. Вже за­раз оче­ви­дно, що За­кон ви­ма­гає по­пра­вок, осо­бли­во в ча­сти­ні пра­вил про­ве­де­н­ня «до­по­ро­го­вих» за­ку­пі­вель. Не­має чі­тко про­пи­са­них пра­вил про­ве­де­н­ня до­по­ро­го­вих за­ку­пі­вель, до то­го ж, уча­сни­ки за­ку­пі­вель не мо­жуть пов­но­цін­но від­сто­я­ти свої пра­ва, а не­до­бро­со­ві­сні за­мов­ни­ки ко­ри­сту­ю­ться цим і мо­жуть уда­ва­ти­ся до зло­вжи­вань. Біль­шість про­блем, які сьо­го­дні зу­стрі­ча­ю­ться в «до­по­ро­го­вих за­ку­пів­лях» мо­жли­во ви­рі­ши­ти шля­хом вне­се­н­ня від­по­від­них змін до За­ко­ну України «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі» в ча­сти­ні вста­нов­ле­н­ня чі­тких пра­вил про­ве­де­н­ня «до­по­ро­го­вих за­ку­пі­вель». Крім то­го, не вар­то за­бу­ва­ти і про ро­бо­ту кон­тро­лю­ю­чих і пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, без яких не­мо­жли­ве здо­ро­ве фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­них за­ку­пі­вель в ці­ло­му. Ме­тою до­по­віді бу­ло до­мо­ви­ти­ся з уча­сни­ка­ми Кон­фе­рен­ції про на­сту­пні дії з не­д­опу­ще­н­ня за­сто­су­ва­н­ня дис­кри­мі­на­цій­них норм в тен­де­рах, а са­ме: 1. Звер­ну­тись до На­цком­фін­по­слуг, Мі­н­еко­но­мі­ки та Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту з при­во­ду не­пра­во­мір­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня ви­ще­за­зна­че­них дис­кри­мі­на­цій­них норм За­мов­ни­ка­ми тор­гів 2. Отри­ма­ти від­по­відь від На­цком­фін­по­слуг, з роз­мі­ще­н­ням на сай­ті ре­гу­ля­то­ра, не­д­опу­сти­мо­сті ви­ко­ри­ста­н­ня За­мов­ни­ка­ми тор­гів цих та будь-яких ін­ших дис­кри­мі­на­цій­них норм в тендерних умо­вах 3. Спри­я­ти вне­сен­ню змін до чин­но­го за­ко­но­дав­ства що­до не­мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня бу­дья­ких дис­кри­мі­на­цій­них норм у тор­гах з на­да­н­ня стра­хо­вих по­слуг 4. Ві­до­бра­зи­ти в Ре­зо­лю­ції Кон­фе­рен­ції не­прийня­тність ви­ко­ри­ста­н­ня За­мов­ни­ка­ми бу­дья­ких дис­кри­мі­на­цій­них норм у тор­гах з на­да­н­ня стра­хо­вих по­слуг Ви­ще­за­зна­че­ні про­блем­ні пи­та­н­ня ви­кли­ка­ли жва­ве обго­во­ре­н­ня та актив­ну дис­ку­сію і в ці­ло­му бу­ли прийня­ті уча­сни­ка­ми Кон­фе­рен­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.