Укра­їн­ці хо­чуть лі­та­ти!

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

З кві­тня 2018 ро­ку в Укра­ї­ні роз­по­чне ро­бо­ту но­вий укра­їн­ський авіа­пе­ре­ві­зник – SkyUp, що при­не­се гло­баль­ні змі­ни на рин­ку вну­трі­шніх та зов­ні­шніх авіа­пе­ре­ве­зень. У пла­нах на пер­ший рік ро­бо­ти – ви­ко­на­н­ня між­на­ро­дних чар­тер­них пе­ре­ве­зень до всіх ві­до­мих та по­пу­ляр­них ку­рор­тів, а та­кож від­кри­т­тя ре­гу­ляр­них укра­їн­ських та між­на­ро­дних на­прям­ків. Ли­ше за не­пов­ний 2018 рік авіа­ком­па­нія пла­нує на­да­ти по­слу­ги близь­ко 650 000 укра­їн­ців. «По­я­ва SkyUp від­криє но­ві мо­жли­во­сті для по­до­ро­жей укра­їн­ців, на­дав­ши їм ши­ро­ку гео­гра­фію по­льо­тної ме­ре­жі та до­сту­пні ці­ни на ре­гу­ляр­ні пе­ре­ве­зе­н­ня. Та­кож на­ша бі­знес-мо­дель чар­тер­них пе­ре­ве­зень пе­ред­ба­чає від­кри­ту та вза­є­мо­ви­гі­дну спів­пра­цю зі всі­ма пред­став­ни­ка­ми ту­ри­сти­чно­го рин­ку. На­ша мі­сія – зро­би­ти по­до­ро­жі до­сту­пни­ми біль­шо­сті укра­їн­ців, за­без­пе­чив­ши при цьо­му ви­со­кий рі­вень сер­ві­су та ін­но­ва­цій!» – за­зна­чив за­снов­ник про­е­кту SkyUp Юрій Аль­ба. «При­єм­но від­зна­чи­ти, що си­нер­гія бі­зне­су та дер­жа­ви дає свої пло­ди. Йде­ться не тіль­ки про роз­ви­ток авіа­ін­ду­стрії, до­да­тко­ві над­хо­дже­н­ня в бю­джет, від­ро­дже­н­ня ре­гіо­наль­них ае­ро­пор­тів. Ва­жли­во, що від­ни­ні укра­їн­ці ма­ти­муть біль­ше мо­жли­во­стей, аби від­кри­ва­ти для се­бе світ», – на­го­ло­сив мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Во­ло­ди­мир Оме­лян. Чар­тер­ні пе­ре­ве­зе­н­ня в 2018 ро­ці бу­дуть здій­сню­ва­ти­ся з Ки­є­ва, Хар­ко­ва, Льво­ва, Оде­си та ін­ших міст Укра­ї­ни за 16 на­прям­ка­ми – Ан­та­лія, Бо­друм, Да­ла­ман, Шарм-ель-Шейх, Хур­га­да, Ті­ват, Бар­се­ло­на, Паль­ма-де-Ма­йор­ка, Те­не­рі­фе, Алі­кан­те, Ті­ра­на, Рі­мі­ні, Бур­гас, Вар­на, Лар­на­ка, Ду­бай. Вну­трі­шні укра­їн­ські ре­гу­ляр­ні рей­си за­пу­стять на­при­кін­ці трав­ня – на по­ча­тку черв­ня. На пер­шо­му ета­пі рей­си за­пла­но­ва­но за дво­ма на­прям­ка­ми: Ки­їв – Оде­са, Хар­ків – Оде­са, Львів – Оде­са. Мі­жна­ро­дні ре­гу­ляр­ні рей­си в 2018 ро­ці пла­ну­ю­ться за та­ки­ми на­прям­ка­ми – Ки­їв – Бар­се­ло­на, Ки­їв – Ду­бай, Ки­їв – Лар­на­ка та за ін­ши­ми мар­шру­та­ми, які бу­дуть роз­ши­рю­ва­тись ра­зом зі зро­ста­н­ням пар­ку лі­та­ків авіа­ком­па­нії Skу­Up. Вар­тість усіх ре­гу­ляр­них пе­ре­ве­зень бу­де фор­му­ва­ти­ся за ло­у­кост-мо­де­л­лю без ба­га­жу та обра­них до­да­тко­вих по­слуг. Вар­тість бу­де за­ле­жа­ти від на­прям­ку обра­ної по­до­ро­жі та від ча­су при­дба­н­ня кви­тків. На­при­клад, кви­ток «Ки­їв-Оде­са» ко­шту­ва­ти­ме від 499 гри­вень в один бік. На­ра­зі флот авіа­ком­па­нії скла­да­є­ться з се­ре­дньо­ма­гі­страль­них су­ден ти­пу Бо­їнг 737-800 NG (NeхtGeneration) єм­ні­стю Y189 місць, 2001, 2002 та 2011 ро­ку ви­пу­ску.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.