Віват, переможці 2017!

Ukraine Business Review - - Підсумки року–2017 -

Го­сті уро­чи­стої це­ре­мо­нії Дя­ку­є­мо за ві­та­н­ня на честь 26 ро­ків на­шої ді­яль­но­сті на рин­ку фі­нан­со­вих за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції! У гру­дні 1990 ро­ку Укра­ї­на ві­та­ла пер­ший но­мер ді­ло­во­го що­ти­жне­ви­ка фі­нан­со­во-еко­но­мі­чно­го «УКРА­Ї­НА BUSINESS» – пер­шо­го в кра­ї­ні про­фе­сій­но­го ви­да­н­ня для уча­сни­ків фі­нан­со­во­го рин­ку. Га­зе­та не ли­ше ін­фор­му­ва­ла про по­дії та яви­ща фі­нан­со­во-еко­но­мі­чно­го жи­т­тя, а від­ра­зу ста­ла по­ра­дни­ком, по­ту­жним сти­му­лом роз­ви­тку ба­га­тьох на­прям­ків ві­тчи­зня­но­го бі­зне­су, ща­сли­вим міс­тком для ви­хо­ду ві­тчи­зня­них ком­па­ній на між­на­ро­дних ри­нок. Ко­жен но­мер га­зе­ти спо­ну­кав про­фе­сій­не зро­ста­н­ня ві­тчи­зня­них фі­нан­си­стів, стра­хо­ві ком­па­нії, кре­ди­тні спіл­ки, ви­ро­бни­ків, фа­хів­ців лі­зин­го­вих, рі­єл­тор­ських, адво­кат­ських, ау­ди­тор­ських ком­па­ній. Сьо­го­дні не­мо­жли­во уяви­ти укра­їн­ський ме­дій­ний про­стір, ри­нок ді­ло­вих за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції на­шої дер­жа­ви без про­ду­кції Ви­дав­ни­чо­го до­му «Укра­ї­на Бі­знес». Чи­та­ю­чи ці ви­да­н­ня, справ­ді від­чу­ва­єш гор­дість за спра­ву, який при­свя­тив жи­т­тя, за пар­тне­рів та одно­дум­ців, і що в на­шій кра­ї­ні є кон­стру­ктив­ні си­ли, чия ді­яль­ність від­ро­дить й при­мно­жить ді­ло­ву сла­ву Укра­ї­ни. А Ви­дав­ни­чий дім «Укра­ї­на Бі­знес» із за­до­во­ле­н­ням про це роз­по­вість чи­та­чам, тим са­мо змі­цнив­ши впев­не­ність в зав­тра­шньо­му дні! 5 гру­дня 2017 ро­ку від­бу­ла­ся Уро­чи­ста це­ре­мо­нія, при­свя­че­на 26-лі­т­тю ВД «Укра­ї­на Бі­знес», між­на­ро­дна пре­зен­та­ція про­е­кту «Аль­ма­нах фи­нан­со­вых услуг 2017» та на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців кон­кур­су «Ре­пу­та­ція опе­ра­то­рів рин­ку фі­нан­со­вих по­слуг» і «Топ-ме­не­дже­ри успі­шних ком­па­ній 2017». До­вір’я пар­тне­рів, чи­та­чів спо­ну­ка­ло ав­тор­ський ко­ле­ктив ре­да­кції роз­ши­рю­ва­ти ін­те­ле­кту­аль­ний вплив на бі­знес-се­ре­до­ви­ще. Ми зро­би­ли усе, щоб га­зе­та «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю», жур­на­ли «Фи­нан­со­вые услу­ги», «Ко­ро­ле­ва фи­нан­со­во­го успе­ха», «Топ ме­не­дже­ры успе­шных ком­па­ний» зна­йшли ло­гі­чне про­дов­же­н­ня у гло­баль­но­му про­е­кті «Аль­ма­нах фи­на­со­вых услуг». Се­ред пе­ре­мож­ців Між­на­ро­дної пре­мії «Ре­пу­та­ція опе­ра­то­рів рин­ку фі­нан­со­вих по­слуг» у ме­жах про­е­кту Пре­зен­та­ції 16-го «Аль­ма­на­ху фі­нан­со­вих по­слуг’2017» та «Топ-ме­не­дже­ри успі­шних ком­па­ній 2017»

ВД «Укра­ї­на Бі­знес» – про­фе­сій­но про акту­аль­не! Оле­ксандр За­ва­да та шеф-ре­да­ктор ВД «Укра­ї­на Бі­знес» Ми­ко­ла Сте­па­нов-Ба­чин­ський Ча­рів­ні пред­ста­ни­ці стра­хо­во­го бі­зне­су Еду­ард Стась, СК «ТЕКОМ» Юрій Шев­цов з дру­жи­ною Аби­лай­хан Бо­ген­байу­ли та Оле­на Цим­бал Го­сті уро­чи­стої це­ре­мо­нії Пред­став­ни­ки СК «Ек­спо стра­ху­ва­н­ня» Ві­кто­рія За­лі­знюк Пред­став­ни­ки СК «Рі­дна»

Іри­на Дра­го­ми­ре­цька та Оль­га Мо­роз, ВАКС

Юрій Пе­тров­ський, ві­це-пре­зи­дент ICC Ukraine та Оль­га Крав­чен­ко, ТОВ «КК «АЛЛЄГО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.