ФІ­НАН­СУ­ВА­Н­НЯ, ПОДАТКИ ТА РЕЙДЕРСТВО — АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ АГРОБІЗНЕСУ

Ukraine Business Review - - Бізнес та суспільство -

7 гру­дня у Ки­є­ві у го­те­лі «Хре­ща­тик» близь­ко 150 пред­став­ни­ків агробізнесу, ке­рів­ни­ків ДФС, кон­суль­тан­тів та юри­стів обго­во­ри­ли актуальні про­бле­ми опо­да­тку­ва­н­ня та фі­нан­су­ва­н­ня агро­се­кто­ру на «На­ціо­наль­но­му Агро­фо­ру­мі. Податки. Фі­нан­си. Пра­во». Фо­рум був ор­га­ні­зо­ва­ний жур­на­лом «Ві­сник. Офі­цій­но про податки» за під­трим­ки ДФС Укра­ї­ни та Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни. Ге­не­раль­ним пар­тне­ром фо­ру­му ви­сту­пи­ли агро­хол­динг KSGAgro, кон­сал­тин­го­вим пар­тне­ром Ernst&Young.

Близь­ко 150 пред­став­ни­ків агробізнесу, ке­рів­ни­ків ДФС, кон­суль­тан­тів та юри­стів обго­во­ри­ли актуальні про­бле­ми опо­да­тку­ва­н­ня та фі­нан­су­ва­н­ня агро­се­кто­ру на «На­ціо­наль­но­му Агро­фо­ру­мі. Податки. Фі­нан­си. Пра­во», що від­був­ся 7 гру­дня у Ки­є­ві. За сло­ва­ми Оле­ни Ко­ва­льо­вої, за­сту­пни­ка Мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни, в бю­дже­ті-2018 сут­тє­во збіль­ше­на під­трим­ка агро­се­кто­ру – до 6,3 млрд. грн., 945 млн. грн. бу­дуть спря­мо­ва­ні на ком­пен­са­цію від­со­тко­вих ста­вок за кре­ди­та­ми агра­рі­ям, 1 млрд грн. – на під­трим­ку фер­мер­ських го­спо­дарств. Ще 4 млрд. грн. пе­ред­ба­ча­є­ться ви­тра­ти на фі­нан­су­ва­н­ня тва­рин­ни­цтва: 1,7 млрд. грн. в яко­сті до­та­ції на утри­ма­н­ня по­го­лів’я; 300 млн. грн. – на за­ку­пів­лю пле­мін­ної ху­до­би; 2 млрд грн. пі­дуть на на ком­пен­са­цію від­со­тко­вих ста­вок за кре­ди­та­ми тва­рин­ни­кам та біо­без­пе­ку. Та­кож пе­ред­ба­че­но 300 млн. грн. на під­трим­ку са­дів­ни­цтва. На дум­ку ві­це-пре­зи­ден­та Укра­їн­сько­го со­ю­зу про­ми­слов­ців і під­при­єм­ців, ко­ор­ди­на­то­ра Цен­тра під­трим­ки екс­пор­ту при УСПП Де­ни­са Кра­сні­ко­ва, дер­жа­ва, крім фі­нан­со­вої під­трим­ки, має та­кож здій­сню­ва­ти кро­ки по дер­ге­ля­ції екс­порт­них про­це­сів. Зокре­ма, як за­зна­чив Кра­сні­ков, ма­ють бу­ти ска­со­ва­ні нор­ми по ін­ди­ві­ду­аль­но­му лі­цен­зу­ван­ню для ін­ве­сти­ції у від­кри­т­тя за­кор­дон­них пред­став­ництв укра­їн­ських ком­па­ній. Це до­зво­лить про­во­ди­ти більш актив­ну мар­ке­тин­го­ву по­лі­ти­ку укра­їн­ських то­ва­рів з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю. Та­кож ек­сперт на­ло­го­ло­сив на не­об­хі­дно­сті пом’якше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства до стро­ків по­вер­не­н­ня ва­лю­тної ви­ру­чки. Існу­ю­чий на­ра­зі тер­мін у 180-днів ускла­днює по­став­ку спо­жив­чих то­ва­рів до сві­то­вих ме­реж су­пер­мар­ке­тів та по­ста­ча­н­ня за кор­дон обла­дна­н­ня, що по­тре­бує мон­та­жу, — по­ві­до­мив Кра­сні­ков. Як за­зна­чив пред­став­ник ге­не­раль­но­го пар­тне­ра фо­ру­му, IR Ди­ре­ктор KSGAgro Ан­дрій Му­дрі­єв­ський. В укра­їн­ській еко­но­мі­ці агро­се­ктор по­сту­по­во на­бу­ває спра­ве­дли­вої сла­ви екс­порт­но­го ло­ко­мо­ти­ву еко­но­мі­ки. Час­тка АПК в укра­їн­сько­му екс­пор­ті вже пе­ре­ви­щи­ла 40%. Він схва­лив фі­нан­со­ві про­гра­ми

уря­ду що­до під­трим­ки АПК та тва­рин­ни­цтва зокре­ма. Про­те, спі­кер KSGAgro за­ува­жив, що ува­гу тре­ба зо­се­ре­ди­ти са­ме на під­трим­ці роз­ви­тку ви­ро­бни­цтва на вже існу­ю­чих тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксах. «По­трі­бно ство­ри­ти та­ку си­сте­му на­да­н­ня ком­пен­са­ції ста­вок за кре­ди­та­ми, яка б до­зво­ля­ла на умо­вах пов­ної про­зо­ро­сті про­фі­нан­су­ва­ти вже за­ре­ко­мен­ду­вав­ших се­бе ви­ро­бни­ків», - на­ло­го­ло­сив Ан­дрій Му­дрі­єв­ський. Він та­кож зо­се­ре­див ува­гу пред­став­ни­ків вла­ди та юри­стів на не­об­хі­дно­сті по­си­ле­н­ня пра­во­во­го за­хи­сту агра­рі­їв. «На­віть один з акти­вів на­шої пу­блі­чної ком­па­нії, ації якої обер­та­ю­ться на Вар­шав­ській фон­до­вій бір­жі, на­ра­зі опи­нив­ся під за­гро­зою рей­дер­сько­го за­хва­ту, а то­му і Мі­ню­сту, і пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам, і за­ко­но­дав­цю тре­ба по­си­ли­ти бо­роть­бу з та­ким га­не­бним яви­щем як рейдерство», - за­явив IR Ди­ре­ктор KSGAgro». За сло­ва­ми Ана­то­лія Ле­щен­ко, за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту при­ва­тно­го пра­ва Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни, для за­по­бі­га­н­ня спо­рів з зе­мель­них пи­тань, орен­да­рям не­об­хі­дно більш ува­жно пі­ді­йти до пи­тань по­ві­дом­ле­н­ня про про­лон­га­цію до­го­во­рів орен­ди зе­мель­них ді­ля­нок у ор­га­нах держ­ре­є­стра­ції та вча­сно­го пе­ре­укла­да­н­ня цих до­го­во­рів. Са­ме це до­зво­лить за­по­біг­ти ви­ни­кнен­ню «по­двій­ної ре­є­стра­ції» та­ких до­го­во­рів, - по­ві­до­мив спі­кер та за­зна­чив, що за­раз близь­ко 15% до­го­во­рів орен­ди зе­мель­них ді­ля­нок в Укра­ї­ні є спір­ни­ми. Не див­ля­чись на те, що про­тя­гом остан­ньо­го ча­су, дер­жав­ні ор­га­ни актив­но взя­ли­ся за про­ти­дію агро­рей­дер­ству, це питання, на жаль, за­ли­ша­є­ться акту­аль­ним, за­зна­чи­ла На­та­лія Швець, юрист, адво­кат­ське об'єд­на­н­ня "Юри­ди­чна фір­ма "АРІО". За да­ни­ми ЗМІ, про­тя­гом 2017 ро­ку за­фі­ксо­ва­но 70 ви­пад­ків тіль­ки си­ло­во­го за­хо­пле­н­ня акти­вів фер­мер­ських го­спо­дарств і це, не вра­хо­ву­ю­чи ін­шу, «більш м'яку» фор­му рей­дер­ства – вста­нов­ле­н­ня злов­ми­сни­ком кон­тро­лю над акти­ва­ми під­при­єм­ства. «Ви­хо­дя­чи з вла­сно­го до­сві­ду ро­бо­ти з клі­єн­та­ми, та­кі ви­пад­ки та­кож роз­по­всю­дже­ні в Укра­ї­ні, — по­ві­до­ми­ла юрист. Та на­да­ла ре­ко­мен­да­ції агробізнесу: «От­же ми ре­ко­мен­ду­є­мо усім вла­сни­кам агробізнесу ви­вчи­ти хо­ча б ба­зо­ві пра­ви­ла, які до­зво­лять мі­ні­мі­зу­ва­ти ри­зи­ки ата­ки на бі­знес. Зокре­ма, це сто­су­є­ться скла­да­н­ня ста­ту­тних до­ку­мен­тів, про­ве­де­н­ня ефе­ктив­ної ка­дро­вої по­лі­ти­ки, ор­га­ні­за­ції слу­жби без­пе­ки, за­хи­сту до­ку­мен­то­обі­гу то­що». Акту­аль­ним пи­та­н­ням для уча­сни­ків фо­ру­му та­кож ста­ли питання опо­да­тку­ва­н­ня. Близь­ко 51 пе­ре­вір­ку з кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій бу­ло за­по­ча­тко­ва­но ДФС Укра­ї­ни в 2015 — 2017 рр., і 43% з них у сфе­рі екс­пор­ту сіль­госп­про­ду­кції— по­ві­до­мив на­чаль­ник від­ді­лу пе­ре­ві­рок трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня Де­пар­та­мен­ту ау­ди­ту Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни Ми­ко­ла Мі­шин. З йо­го слів, якщо в 2016 р. за ре­зуль­та­та­ми пе­ре­ві­рок бу­ло до­на­ра­хо­ва­но 76,5 млн. грн по­да­тків та змен­ше­но зби­тків на 205,2 млн. грн, то вже за май­же 9 мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку до­на­ра­ху­ва­н­ня по­да­тків ста­нов­лять 287,6 млн. грн, а су­ма змен­ше­них зби­тків ся­гну­ла 1,9 млрд грн. Тема по­да­тку на при­бу­ток та­кож бу­ла у цен­трі ува­ги спі­ке­рів Фо­ру­му. Де­таль­ний ана­ліз змін нор­ма­тив­ної ба­зи з по­да­тку на при­бу­ток, а та­кож пов’яза­них з ни­ми під­твер­дже­н­ня опе­ра­цій пер­вин­ни­ми до­ку­мен­та­ми та ви­прав­ле­н­ня по­ми­лок по­пе­ре­дніх зві­тних пе­рі­о­дів бу­ло ви­сві­тле­но у ви­сту­пі на­чаль­ни­ка Управ­лі­н­ня ме­то­до­ло­гії по­да­тку на при­бу­ток під­при­ємств Де­пар­та­мен­ту ме­то­до­ло­гі­чної ро­бо­ти з пи­тань опо­да­тку­ва­н­ня ДФС Укра­ї­ни Оле­ксія За­до­ро­жно­го. «Най­ближ­чим ча­сом кіль­кість кон­тро­льо­ва­них опе­ра­ції з трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня мо­же зна­чно зро­сти, – якщо Ка­бі­нет Мі­ні­стрів роз­ши­рить пе­ре­лік низ­ки по­да­тко­вих юрис­ди­кцій», — по­ві­до­мив у сво­є­му ви­сту­пі Ігор Чу­фа­ров, пар­тнер від­ді­лу опо­да­тку­ва­н­ня і юри­ди­чних по­слуг Ernst&Young. І в та­ко­му ра­зі, на дум­ку екс­пер­та, ко­ло ком­па­ній, яких сто­су­ю­ться пра­ви­ла ТЦУ, теж роз­ши­ри­ться. За­ці­кав­ле­ність в ау­ди­то­рії Фо­ру­му ви­кли­ка­ла тема ПДВ. За­сту­пник ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту — на­чаль­ник Управ­лі­н­ня вдо­ско­на­ле­н­ня не­пря­мо­го опо­да­тку­ва­н­ня Де­пар­та­мен­ту ме­то­до­ло­гі­чної та нор­мо­твор­чої ро­бо­ти ДФС Укра­ї­ни Сер­гій Ти­мо­шен­ко при­ді­лив ува­гу но­ва­ці­ям Єди­но­го ре­є­стру по­да­тко­вих на­кла­дних: фор­мі, ре­є­стра­ції, штра­фним сан­кці­ям за не­своє­ча­сну ре­є­стра­цію, а та­кож ко­ри­гу­ван­ню по­да­тко­во­го кре­ди­ту та по­да­тко­вих зо­бов’язань.

Оле­ксандр ГОЛІЗДРА, спе­ці­аль­но для ВД «Укра­ї­на Бі­знес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.