Енер­го­ефе­ктив­ність від ЄБРР

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

ЄБРР на­дає па­кет фі­нан­су­ва­н­ня об­ся­гом 9 млн. єв­ро, який скла­да­ти­ме­ться з дов­го­стро­ко­во­го кре­ди­ту Бан­ку на су­му до 6 млн. єв­ро, піль­го­во­го кре­ди­ту від ФЧТв роз­мі­рі 1,5 млн єв­ро та гран­ту зі Спе­ці­аль­но­го фон­ду акціо­не­рів (СФА) ЄБРРв роз­мі­рі 1,5 млн. єв­ро. Це фі­нан­су­ва­н­ня бу­де на­да­не мі­сько­му ко­му­наль­но­му під­при­єм­ству «Кре­мен­чу­цька му­ні­ци­паль­на енер­го­сер­ві­сна ком­па­нія» і до­по­мо­же за­без­пе­чи­ти еко­но­мію 19,5 ГВтг енер­гії (або 1,3 млн єв­ро у гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні) на рік у 66 бу­дів­лях по всьо­му мі­сту. Ди­ре­ктор ЄБРР в Укра­ї­ні Шев­кі Аджу­нер ска­зав: «За­галь­ні по­тре­би в ін­ве­сти­ці­ях у гро­мад­ські бу­дів­лі в Укра­ї­ні за оцін­ка­ми скла­да­ють до 5 млрд. єв­ро. Та­кі ін­ве­сти­ції мо­жуть за­без­пе­чи­ти зна­чну еко­но­мію ви­трат на енер­го­но­сії – до 60 від­со­тків. І цей пер­ший про­ект та­ко­го ти­пу, який ми ре­а­лі­зу­є­мо у Кре­мен­чу­ці, є гар­ним­при­кла­дом тих пе­ре­ваг, які мо­жуть отри­ма­ти мі­сто і кра­ї­на. На­ле­жні за­хо­ди з під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті мо­жуть по­дов­жи­ти строк ви­ко­ри­ста­н­ня гро­мад­ських бу­ді­вель на 30-50 ро­ків та по­кра­щи­ти ком­фор­тність про­жи­ва­н­ня в них.

Пі­дго­ту­ва­ла Оле­на Ді­хтя­рен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.