За­галь­но­на­ціо­наль­на про­гра­ма «ЛЮДИНА РО­КУ-2017»: енер­гія онов­ле­н­ня

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Для про­гра­ми «ЛЮДИНА РО­КУ», що має ста­біль­ну ре­пу­та­цію со­ці­аль­но-від­по­від­аль­но­го про­е­кту, най­ва­жли­ві­шим бу­ло і за­ли­ша­є­ться від­най­ти чі­ткий на­пря­мок ве­кто­ру то­го по­ту­жно­го енер­ге­ти­чно­го по­си­лу тво­ре­н­ня і ве­ли­чі люд­сько­го ду­ху, який над­си­ла­є­ться су­спіль­ству. І не менш ва­жли­во спів­від­не­сти цей по­сил з пуль­сом сьо­го­де­н­ня, з на­ді­я­ми і спо­ді­ва­н­ня­ми укра­їн­сько­го со­ці­у­му. Час сьо­го­дні не­про­стий і не­о­дно­зна­чний – як це бу­ває на пе­ре­ло­мі. Про­ти­сто­я­ти зов­ні­шнім і вну­трі­шнім ви­кли­кам, зро­зу­мі­ти і з гі­дні­стю прийня­ти кар­ди­наль­ні змі­ни – для цьо­го по­трі­бні і не­по­хи­тна ві­ра, і щи­ре ба­жа­н­ня вне­сти яко­мо­га біль­ший вклад в про­цес онов­ле­н­ня кра­ї­ни. Так мір­ку­ють і так ді­ють чи­ма­ло укра­їн­ців, щи­ро від­да­них іде­а­лам дер­жа­ви і не­за­ле­жно­сті. І най­до­стой­ні­ші з яких зій­дуть на п’єде­стал за­галь­но­на­ціо­наль­но­го ви­зна­н­ня. Са­ме, ви­хо­дя­чи з ре­а­лій сьо­го­дні­шньо­го дня і пер­спе­ктив­них про­гно­зів на най­ближ­че май­бу­тнє, для про­гра­ми «ЛЮДИНА РО­КУ-2017» обра­ний сло­ган «енер­гія онов­ле­н­ня». Він уосо­блює в со­бі на­ші одві­чні на­дії на до­брі змі­ни і від­обра­жає ве­лич до­ся­гнень тих, хто пре­тен­дує на пре­сти­жний ти­тул «ЛЮДИНА РО­КУ» – зна­ко­ву на­го­ро­ду за­галь­но­на­ціо­наль­но­го ви­зна­н­ня. І, зви­чай­но, сло­ган роз­кри­ває ці­лі са­мої про­гра­ми на ни­ні­шньо­му ета­пі її роз­ви­тку. Ду­же спри­я­тли­вою в ну­ме­ро­ло­гі­чно­му тра­кту­ван­ні є і ци­фра « 22» – по­ряд­ко­вий но­мер ни­ні­шньої про­гра­ми. В дав­ни­ну во­но вва­жа­ло­ся чи­слом, що уосо­блює со­бою Ви­щий ро­зум і гли­бо­ку му­дрість. В си­лу цьо­го «22» вва­жа­є­ться чи­слом Твор­ця, Ар­хі­те­кто­ра, Бу­дів­ни­чо­го. Це чи­сло тих лю­дей, які пов­ні­стю ре­а­лі­зу­ва­ли се­бе і вне­сли, по­за сум­ні­вом, по­мі­тний вклад до ба­га­тьох сфер жит­тє­ді­яль­но­сті. І ці лю­ди гі­дні пре­сти­жно­го ти­ту­лу «ЛЮДИНА РО­КУ». Ви­зна­че­ні ла­у­ре­а­ти 22-ї за­галь­но­на­ціо­наль­ної про­гра­ми «Людина ро­ку – 2017» Ге­не­раль­на ди­ре­кція за­галь­но­на­ціо­наль­ної про­гра­ми «Людина ро­ку» по­ві­дом­ляє за­со­бам ма­со­вої ін­фор­ма­ції, що 16 сі­чня 2018 р під­ве­де­ні оста­то­чні під­сум­ки екс­пер­тно­го опи­ту­ва­н­ня за 2017 рік, і пред­став­ляє гро­мад­сько­сті іме­на кра­щих укра­їн­ських про­фе­сіо­на­лів, які за свої до­ся­гне­н­ня у 2017 ро­ці ви­зна­че­ні ла­у­ре­а­та­ми 22-ї за­галь­но­на­ціо­наль­ної про­гра­ми «Людина ро­ку-2017» в 18-ти про­фе­сій­них но­мі­на­ці­ях Про­гра­ми. Іме­на пре­тен­ден­тів по­да­ю­ться в ал­фа­ві­тно­му по­ряд­ку: «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР РО­КУ» 1. ГОРГАН Оле­ксандр – Го­ло­ва Ки­їв­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції 2. ГУНДИЧ Ігор – Го­ло­ва Жи­то­мир­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції 3. СИНЮТКА Олег – Го­ло­ва Львів­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції «МІСЬКИЙ ГО­ЛО­ВА РО­КУ» 1. АТРОШЕНКО Вла­ди­слав – Міський го­ло­ва м. Чер­ні­гів 2. ГІНАК Ал­ла – Міський го­ло­ва м. Біл­го­род - Дні­стров­ський 3. МАЛЕЦЬКИЙ Ві­та­лій Міський го­ло­ва м. Кре­мен­чук 4. ФЕДОРЧУК Ана­то­лій Міський го­ло­ва м. Бо­ри­спіль «ПРОМИСЛОВЕЦЬ РО­КУ» 1. ЙОРГАЧОВ Дми­тро – Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ПАТ «Оде­ска­бель» 2. КОРНЕЦЬКИЙ Олег – Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ПАТ «Днi­про­ва­гон­маш» 3. ЯВОРСЬКИЙ В’яче­слав – Ди­ре­ктор ВАТ «Кре­мен­чу­цький за­вод те­хні­чно­го ву­гле­ро­ду» «ПІДПРИЄМЕЦЬ РО­КУ» 1. ВДОВИЧЕНКО Сер­гій – Ди­ре­ктор ТОВ «СП ЮКОЙЛ» 2. МАЙБОРОДА Олег – Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Укр­буд Де­ве­ло­пмент» 3. ОЛІЙНИК Во­ло­ди­мир – Вла­сник ком­па­нії «ТАКТ» «МЕ­НЕ­ДЖЕР РО­КУ» 1. ДЖАМАЛОВ Та­рас – Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Lenovo в Укра­ї­ні 2. КОСТЮК Дми­тро – Ди­ре­ктор ДП за­вод «Еле­ктро­ва­жмаш» 3. ЮРОВ Юрій – Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Кен-Пак (Укра­ї­на)» «ФІНАНСИСТ РО­КУ» 1. КОЛЕСНИК Іри­на – Го­ло­ва Прав­лі­н­ня ПАТ «Пер­ший Ін­ве­сти­цій­ний Банк» 2. ПЬОТРОВСКІ Жан-Поль – Го­ло­ва Прав­лі­н­ня Бан­ку «Credit Agricole» 3. ШЕВЧЕНКО Ки­ри­ло – Го­ло­ва Прав­лі­н­ня АБ «Укр­га­збанк» «АГРАРІЙ РО­КУ» 1. ІВАНЕНКО Ан­дрій – Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Агро­фір­ма ім.Шев­чен­ка» 2. КИРИЧЕНКО Ві­ктор – Ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ро­слин­ни­цтва ім В.Юр’єва НААН Укра­ї­ни 3. СИЧ Алі­на- Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ПАТ «Во­ло­ди­мир-Во­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка» 4. ЦЕНТИЛО Ле­о­нід – Ди­ре­ктор ТОВ «Агро­фір­ма «Ко­лос» «ЛІДЕР ЛОГІСТИЧНОЇ ГА­ЛУ­ЗІ РО­КУ» 1. Гру­па ком­па­ній «БІОКОН» – Пре­зи­дент Оле­ксандр Яворський 2. ТОВ «Еколь Ло­гі­стікс Укра­ї­на» – Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Ан­дрій Го­лім­бов­ський 3. ТОВ «КАТ Кар­го Ло­джі­стікс Укра­ї­на» – Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Юлія Аглі­ча­но­ва «ЗАМІСЬКИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС РО­КУ» 1. Заміський комплекс «GRAND ADMIRAL CLUB» (м. Ір­пінь, Ки­їв­ська обл.) 2. Да­чний го­тель «ГЛІБІВКА» (с.Глі­бов­ка, Ки­їв­ська обл.) 3. Заміський СПА го­тель «Ши­шкiNN» (с. Снов’ян­ка, Чер­ні­гів­ська область) «МИТЕЦЬ РО­КУ» 1. ГУЦАЛ Ві­ктор – На­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни, ди­ри­гент, ком­по­зи­тор, ху­до­жній ке­рів­ник На­ціо­наль­но­го ака­де­мі­чно­го ор­ке­стру на­ро­дних ін­стру­мен­тів Укра­ї­ни. 2. ЗЮБІНА Ри­ма – по­пу­ляр­на актор­ка те­а­тру та кі­но. 3. ПОКЛІТАРУ Ра­ду – За­слу­же­ний ді­яч ми­стецтв Укра­ї­ни, ба­лет­мей­стер, зав­нов­ник те­а­тру «Ки­їв мо­дерн-ба­лет».

Вша­ну­ва­н­ня ла­у­ре­а­тів та пе­ре­мож­ців XXІІ за­галь­но­на­ціо­наль­ної про­гра­ми «Людина ро­ку» від­бу­де­ться 24 бе­ре­зня 2018 ро­ку під час Уро­чи­стої це­ре­мо­нії вру­че­н­ня пре­мій «Людина ро­ку-2017».

Пі­дго­ту­ва­ли Ла­ри­са СЕМАКА, Ві­кто­рія ГУМЕНЮК

Лю­дей скла­дно чи­мось зди­ву­ва­ти. Цю дум­ку мо­жна бу­ло по­чу­ти в усі ча­си. Але Фі­не­а­су Тей­ло­ру Бар­на­у­му (Г’ю Дже­кмен) вда­ло­ся зруй­ну­ва­ти цей сте­ре­о­тип. Він про­сла­вив­ся як най­ве­ли­чні­ший шо­у­ме­ном сві­ту зав­дя­ки сво­є­му твер­джен­ню, що у ньо­го зна­йде­ться щось ці­ка­ве для ко­жно­го. Він ор­га­ні­зу­вав цирк, який об’їздив з га­стро­ля­ми всю Аме­ри­ку. Йо­го му­зей, де екс­по­ну­ва­ли­ся най­бе­з­глу­зді­ші на пер­ший по­гляд ре­чі, був най­більш від­ві­ду­ва­ним в кра­ї­ні. Прин­ци­пи, що зро­би­ли йо­го по­пу­ляр­ним і успі­шним, ста­ли кла­си­чни­ми в су­ча­сно­му сві­ті. 1962 рік, епо­ха «хо­ло­дної вій­ни», Аме­ри­ка. У та­єм­ній уря­до­вій ла­бо­ра­то­рії пра­цює са­мо­тня Елі­за. Її жи­т­тя кру­то змі­ню­є­ться, ко­ли во­на ра­зом з ін­шою спів­ро­бі­тни­цею Зель­дою ді­зна­є­ться про се­кре­тний екс­пе­ри­мент...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.