КІ­НО БЕЗ МЕЖ

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Ки­їв­ський кі­но­те­атр «Сі­не­ма Сі­ті» під­го­ту­вав для гля­да­чів по­да­ру­нок – но­вий зал з те­хно­ло­гі­єю 4DX на 84 мі­сця. Це дру­гий зал у сто­ли­ці, який про­по­нує пе­ре­гляд кі­но в ін­те­р­актив­но­му фор­ма­ті. Не­зва­жа­ю­чи на те що те­хно­ло­гія від­но­сно мо­ло­да, но­вий фор­мат кі­но при­пав до ду­ші актив­ним гля­да­чам по всьо­му сві­ту – ар­мія йо­го при­хиль­ни­ків на­ра­хо­вує по­над 40 млн кі­но­ма­нів. Це не про­сто кі­но – це атра­кціон. Те­хно­ло­гію 4DX бу­ло ство­ре­но пів­ден­но­ко­рей­ською ком­па­ні­єю CJ 4DPLEX, яка до­не­дав­на спе­ці­а­лі­зу­ва­ла­ся на ви­ро­бни­цтві атра­кціо­нів «вір­ту­аль­ної ре­аль­но­сті» у пар­ках роз­ваг. Го­лов­ною ру­шій­ною си­лою в за­лі є крі­сла, які не тіль­ки пе­ре­мі­щу­ю­ться по вер­ти­ка­лі, го­ри­зон­та­лі, на­хи­ля­ю­ться лі­во­руч та пра­во­руч, але ще й ві­бру­ють та на­віть ло­ско­чуть. Це до­ся­га­є­ться за до­по­мо­гою ме­ха­ні­змів, які вста­нов­ле­ні в пла­тфор­мах для крі­сел, а та­кож у кон­стру­кції са­мих крі­сел. По­ри­ви ві­тру за­без­пе­чу­ю­ться спе­ці­аль­ни­ми вен­ти­ля­то­ра­ми, а дим, ту­ман та па­ра – ма­ши­на­ми-ге­не­ра­то­ра­ми. Для імі­та­ції бли­ска­вок та сві­тло­вих спа­ла­хів пра­цю­ють стро­бо­ско­пи. Дощ, сніг та миль­ні буль­ба­шки – це та­кож ча­сти­на ефе­ктів, які пе­ред­ба­чає те­хно­ло­гія 4DX. Під час пе­ре­гля­ду філь­му при­су­тні на­віть за­па­хи – їх у но­во­му за­лі «Сі­не­ма Сі­ті» де­сять, зокре­ма за­пах лу­го­вих кві­тів, мор­сько­го бри­зу, по­ро­ху, сма­же­но­го м’яса та до­що­вої сві­жо­сті. 4DX – це скла­дна си­сте­ма ме­ха­ні­змів під ке­ру­ва­н­ням цен­траль­но­го кон­тро­ле­ра. Для до­ся­гне­н­ня іде­аль­ної яко­сті зо­бра­же­н­ня зал 4DХ кі­но­те­а­тру «Сі­не­ма Сі­ті» осна­ще­но про­е­кто­ром Barco DP4K-32B з роз­діль­ною зда­тні­стю 4K та екра­ном Clarus XC з но­вою те­хно­ло­гі­єю d-глад­ко­го по­кри­т­тя 4-го по­ко­лі­н­ня, які ра­зом за­без­пе­чу­ють ма­кси­маль­ну яскра­вість і при­го­лом­шли­ву пе­ре­да­чу ко­льо­ру.

4DX – це біль­ше, ніж кі­но!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.