20 сі­чня – ба­лет «Да­ма з ка­ме­лі­я­ми»

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

«По­ста­нов­ка ця бу­ла но­ва у пов­но­му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва, – роз­по­ві­ла Ані­ко Ре­хві­а­шві­лі. – Це був но­вий під­хід до му­зи­чної кон­це­пції. Ми не ада­пту­ва­ли му­зи­чний ма­те­рі­ал до опе­ри «Тра­віа­та» Дж. Вер­ді, і вза­га­лі не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли тво­ри одно­го ав­то­ра, як це ро­би­ли ін­ші по­ста­нов­ни­ки, які до то­го ін­тер­пре­ту­ва­ли ро­ман О. Дю­ма. В на­шій ви­ста­ві зву­чить му­зи­ка Л. Бе­тхо­ве­на, І. Брам­са, І. Па­хель­бе­ля, Г. Фо­ре, Е. Ел­га­ра, І. Стра­він­сько­го». Ви­ста­ва по­бу­до­ва­на на су­то кла­си­чній му­зи­чній осно­ві. По­ста­нов­ни­ків за­ці­ка­ви­ли «дзер­каль­ні па­ра­ле­лі»: су­ча­сні пла­сти­чні й вір­ту­аль­ні за­со­би ви­ра­зно­сті та кла­си­чна му­зи­ка, істо­рія, яка бу­ла на­пи­са­на у се­ре­ди­ні XIX сто­лі­т­тя, та су­ча­сна те­а­траль­на мо­ва, якою ця істо­рія роз­по­від­а­є­ться. Но­ві кре­а­тив­ні рі­ше­н­ня бу­ли ви­ко­ри­ста­ні й у ство­рен­ні сце­но­гра­фії та ко­стю­мів (ху­до­жник-по­ста­нов­ник – На­та­лія Ку­че­ря). Де­ко­ра­ції «ожи­ва­ють» зав­дя­ки рі­зно­ма­ні­тним опти­чним ефе­ктам. Ко­стю­ми на­бли­же­ні до су­ча­сної fashion-есте­ти­ки, по­де­ку­ди на­віть про­во­ка­цій­ні. У ви­ста­ві бе­ре участь хор хло­пчи­ків Дер­жав­ної чо­ло­ві­чої хо­ро­вої ка­пе­ли Укра­ї­ни ім. Л. Ре­ву­цько­го. «КРЕ­ДИ­ТНА СПІЛ­КА «ПРИБУТКОВА» (ЄДРПОУ 37045323, 01032, м. Ки­їв, вул. Си­мо­на Пе­тлю­ри, буд. 5, оф. 6А) по­ві­дом­ляє про про­ве­де­н­ня за­галь­них збо­рів чле­нів Кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова», які від­бу­ду­ться 15 лю­то­го 2018 ро­ку о 10:00 за адре­сою: м. Ки­їв, вул. Са­кса­ган­сько­го, буд. 119-121, оф.112. По­ря­док ден­ний: 1. Про за­твер­дже­н­ня по­ряд­ку ден­но­го за­галь­них збо­рів чле­нів кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова»; 2. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту Спо­сте­ре­жної ра­ди кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова»; 3. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту Прав­лі­н­ня кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова»; 4. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту Кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова»; 5. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня ви­снов­ку Ре­ві­зій­ної ко­мі­сії кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова»; 6. За­слу­хо­ву­ва­н­ня ау­ди­тор­сько­го ви­снов­ку, яким під­твер­дже­на рі­чна зві­тність кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова» за 2017 рік та ви­зна­че­н­ня ау­ди­то­ра (ау­ди­тор­ської фір­ми) для під­твер­дже­н­ня до­сто­вір­но­сті та пов­но­ти рі­чної зві­тно­сті спіл­ки за 2018 рік; 7. Про за­твер­дже­н­ня ре­зуль­та­тів ді­яль­но­сті, рі­чної фі­нан­со­вої зві­тно­сті та зві­тних да­них кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова» за 2017 рік; 8. Про за­твер­дже­н­ня по­ряд­ку по­кри­т­тя зби­тків кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова» за 2017 рік; 9. Про роз­гляд бю­дже­ту кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова» на 2018 рік; 10. Про від­кли­ка­н­ня та обра­н­ня чле­нів Спо­сте­ре­жної ра­ди кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова»; 11. Ін­ші пи­та­н­ня. Ре­є­стра­ція чле­нів Кре­ди­тної спіл­ки та їх пред­став­ни­ків про­во­ди­ти­ме­ться з 9.00 до 9.50 за мі­сцем про­ве­де­н­ня за­галь­них збо­рів. Для ре­є­стра­ції не­об­хі­дно ма­ти: до­ку­мент, що за­свід­чує осо­бу; для пред­став­ни­ків чле­нів - до­ру­че­н­ня і до­ку­мент, що за­свід­чує осо­бу. З до­ку­мен­та­ми, які пов’яза­ні з по­ряд­ком ден­ним, чле­ни Кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова» мо­жуть озна­йо­ми­ти­ся за адре­сою: м. Ки­їв, вул. Си­мо­на Пе­тлю­ри, буд. 5, оф. 6А, з 22 сі­чня 2018 р. з 9:00 до 12:00 у ро­бо­чі дні. Про­по­зи­ції та за­ува­же­н­ня чле­нів Спіл­ки по­да­ю­ться за мі­сце­зна­хо­дже­н­ням Спіл­ки (01032, м. Ки­їв, вул. Си­мо­на Пе­тлю­ри, буд. 5, оф. 6А) в пи­сьмо­вій фор­мі до 30 сі­чня 2018 ро­ку. До­від­ки за те­ле­фо­ном: (044) 451-71-51.

Го­ло­ва прав­лі­н­ня Кре­ди­тної спіл­ки «Прибуткова»

Шеф-ре­да­ктор День ви­хо­ду Адре­са: ВД «Укра­ї­на Бі­знес»:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.