До­ро­гі дру­зі! Ша­нов­ні ко­ле­ги-стра­хо­ви­ки!

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Лі­га стра­хо­вих ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни та Центр бі­знес-стра­те­гій «Пер­спе­кти­ва» щи­ро ві­та­ють Вас на ХIV Мі­жна­ро­дній Кар­пат­ській стра­хо­вій кон­фе­рен­ції! Нам ду­же при­єм­но, що тра­ди­ція зи­мо­вих Кар­пат­ських зу­стрі­чей має актив­ну під­трим­ку з бо­ку про­фе­сій­них уча­сни­ків фі­нан­со­во­го бі­зне­су Укра­ї­ни! Що­рі­чно Кон­фе­рен­ція зби­рає справ­жніх фа­хів­ців – ке­рів­ни­ків і про­від­них екс­пер­тів ком­па­ній, гро­мад­ських об`єд­нань і дер­жав­них уста­нов, що про­фе­сій­но пра­цю­ють на стра­хо­во­му рин­ку, ве­дуть актив­ну ре­гу­ля­тор­ну і за­ко­но­твор­чу ді­яль­ність. Ра­зом з Ва­ми ми тво­ри­мо май­бу­тнє стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни, пра­цю­є­мо над най­більш ва­жли­ви­ми пи­та­н­ня­ми ро­бо­ти га­лу­зі. На нас че­кає на­пру­же­на ро­бо­та, адже тіль­ки пе­ре­за­ван­та­же­н­ня га­лу­зі, від­мо­ва від бю­ро­кра­ти­чних та ко­ру­пцій­них скла­до­вих ве­де­н­ня бі­зне­су, та кон­со­лі­да­ція всіх уча­сни­ків стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни за­для за­хи­сту ін­те­ре­сів стра­ху­валь­ни­ків від­нов­лять до­ві­ру су­спіль­ства до стра­хо­ви­ків і ство­рять на­дій­не під­ґрун­тя на­шо­го успі­ху. Обго­во­рю­ю­чи трен­ди роз­ви­тку стра­хо­во­го рин­ку у 2017 ро­ці і пла­ни на цей рік, Лі­га стра­хо­вих ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни ви­зна­чи­ла для се­бе основ­ні зав­да­н­ня на 2018 рік, над ре­а­лі­за­ці­єю яких по­трі­бно пра­цю­ва­ти. Се­ред них – збли­же­н­ня на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства з пи­тань стра­ху­ва­н­ня з нор­ма­ми від­по­від­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня ЄС, до­о­пра­цю­ва­н­ня і су­про­від про­е­ктів нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, що ре­гу­лю­ють ді­яль­ність стра­хо­во­го рин­ку, по­бу­до­ва си­сте­ми пру­ден­цій­но­го на­гля­ду над ві­тчи­зня­ним стра­хо­вим рин­ком, перш за все, у ча­сти­ні за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті про­це­су прийня­т­тя та ре­а­лі­за­ції ре­гу­ля­тор­них рі­шень. Ве­ли­ку ува­гу у сво­їй ро­бо­ті ЛСОУ при­ді­ляє вза­є­мо­дії з ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди; мі­жна­ро­дній спів­пра­ці в ча­сти­ні по­гли­бле­н­ня від­но­син зі стра­хо­ви­ка­ми ін­ших кра­їн та їх на­ціо­наль­ни­ми та між­на­ро­дни­ми об’єд­на­н­ня­ми; ді­яль­но­сті з ін­фор­ма­цій­но­го та ана­лі­ти­чно­го за­без­пе­че­н­ня. Лі­га бе­ре актив­ну участь у під­го­тов­ці і су­про­во­джен­ні до­ку­мен­тів з пи­тань роз­ви­тку і ді­яль­но­сті стра­хо­вої га­лу­зі; роз­роб­ці про­е­ктів та вне­сен­ні змін до ді­ю­чих нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, що на­ле­жать до сфе­ри бух­гал­тер­сько­го облі­ку та опо­да­тку­ва­н­ня стра­хо­вої ді­яль­но­сті; про­во­дить по­стій­ну ро­бо­ту у скла­ді між­ві­дом­чої ро­бо­чої гру­пи з роз­гля­ду про­блем­них пи­тань суб’єктів пер­вин­но­го фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу не­бан­ків­ських уста­нов. Стра­хо­ва га­лузь має ста­ти скла­до­вою ча­сти­ною су­спіль­но­го за­пи­ту на­се­ле­н­ня, від­по­від­а­ти по­тре­бам та на­стро­ям укра­їн­ської гро­ма­ди. Шу­ка­ю­чи від­по­віді на скла­дні ви­кли­ки су­ча­сно­сті, стра­хо­во­му рин­ку Укра­ї­ни по­трі­бно ви­зна­ти, на­скіль­ки ва­жли­ви­ми для їх ре­а­лі­за­ції є кон­со­лі­да­ція рин­ку. Впев­не­ні, що ді­ло­ве спіл­ку­ва­н­ня і дво­сто­рон­ні зу­стрі­чі під час Кон­фе­рен­ції зба­га­тять уча­сни­ків но­ви­ми іде­я­ми, ви­ва­же­ни­ми про­гно­за­ми і рі­ше­н­ня­ми, а та­кож ста­нуть по­ту­жним ім­пуль­сом подаль­шо­го роз­ви­тку бі­зне­су. Лі­га стра­хо­вих ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни та Центр бі­знес-стра­те­гій «Пер­спе­кти­ва» ба­жа­ють Вам про­ду­ктив­ної ро­бо­ти та вда­ло­го ро­ку, спов­не­но­го но­вих звер­шень, яскра­вих мо­мен­тів та ве­ли­ких ста­тків!

Пре­зи­дент ЛСОУ Оле­ксандр Фі­ло­нюк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.