ЄБРР під­три­мує укра­їн­ські ком­па­нії

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Кре­ди­ти, зокре­ма на про­е­кти від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки, ста­нуть до­сту­пни­ми для біль­шої кіль­ко­сті ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств (МСП) та окре­мих біль­ших за роз­мі­ром ком­па­ній в Укра­ї­ні пі­сля під­пи­са­н­ня у Ки­є­ві сьо­го­дні уго­ди між ЄБРР та «Райф­фай­зен Бан­ком Аваль» про участь «Райф­фай­зен Бан­ку Аваль» у Про­гра­мі роз­по­ді­лу ри­зи­ків (ПРР). В рам­ках ці­єї про­гра­ми ЄБРР бра­ти­ме на се­бе ча­сти­ну ри­зи­ків за кре­ди­та­ми, які «Райф­фай­зен Банк Аваль» на­да­ва­ти­ме МСП, на за­галь­ну су­му до 20 млн. про­тя­гом трьох ро­ків.ПРР до­по­мо­же збіль­ши­ти роз­мі­ри та стро­ки по­га­ше­н­ня кре­ди­тів для ком­па­ній по всій кра­ї­ні, оскіль­ки «Райф­фай­зен Банк Аваль» змо­же пра­цю­ва­ти з біль­ши­ми ри­зи­ка­ми зав­дя­ки пар­тнер­ству з ЄБРР. Та­кож в рам­ках ПРР по­зи­чаль­ни­ки ма­ти­муть до­ступ до рі­зно­ма­ні­тних про­грам те­хні­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва, вклю­ча­ю­чи ком­пле­ксний па­кет те­хні­чної до­по­мо­ги за про­гра­мою «EU4Buisness», що фі­нан­су­є­ться ЄС та впро­ва­джу­є­ться ЄБРР. Зокре­ма, укра­їн­ські ком­па­нії змо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пе­ре­до­вий між­на­ро­дний до­свід у та­ких сфе­рах, як фі­нан­со­вий ме­не­джмент, IT, а та­кож опти­мі­за­ція ви­ро­бни­чих та управ­лін­ських про­це­сів. Го­ло­ва прав­лі­н­ня «Райф­фай­зен Бан­ку Аваль» Во­ло­ди­мир Лав­рен­чук за­зна­чив: «Ми ра­ді ого­ло­си­ти про по­ча­ток на­шо­го спів­ро­бі­тни­цтва з ЄБРР в рам­ках ще одно­го ва­жли­во­го про­е­кту, що роз­ши­рює на­шу спро­мо­жність на­да­ва­ти дов­го­стро­ко­ве фі­нан­су­ва­н­ня і те­хні­чну під­трим­ку се­ре­дньо­му бі­зне­су. Ми­ну­ло­го ро­ку ми на­да­ли кре­ди­ти більш ніж 1100 ком­па­ні­ям, у то­му чи­слі 300 но­вим клі­єн­там. Ця про­гра­ма дає нам мо­жли­вість удві­чі збіль­ши­ти під­трим­ку, яку ми на­да­є­мо укра­їн­ським ком­па­ні­ям у роз­ви­тку їх бі­зне­су. Ця сфе­ра бу­ла і за­ли­ша­є­ться одні­єю з прі­о­ри­те­тних для на­шо­го бан­ку». Ди­ре­ктор ЄБРР в Укра­ї­ні Шев­кі Аджу­нер ска­зав: «Ми ра­ді при­ві­та­ти на­шо­го дав­ньо­го пар­тне­ра «Райф­фай­зен Банк Аваль» у Про­гра­мі роз­по­ді­лу ри­зи­ків ЄБРР. Я пе­ре­ко­на­ний, що цей про­ект спри­я­ти­ме роз­ви­тку кре­ди­ту­ва­н­ня МСП та бан­ків­сько­го се­кто­ру в Укра­ї­ні. Він не ли­ше роз­по­ді­ляє ри­зи­ки се­ред від­по­від­аль­них кре­ди­то­рів, а й по­кра­щує до­ступ укра­їн­ських ком­па­ній до фі­нан­су­ва­н­ня і до­по­ма­гає їм вдо­ско­на­ли­ти ве­де­н­ня бі­зне­су». ЄБРР є най­біль­шим фі­нан­со­вим ін­ве­сто­ром в Укра­ї­ні. З по­ча­тку ді­яль­но­сті у кра­ї­ні в 1993 р. Банк узяв на се­бе зо­бов’яза­н­ня що­до на­да­н­ня май­же 12,1 млрд. в рам­ках близь­ко 400 про­е­ктів. «Райф­фай­зен Банк Аваль» за­сно­ва­но 27 бе­ре­зня 1992 р. З жов­тня 2005 р. банк є ча­сти­ною ав­стрій­ської бан­ків­ської гру­пи «Райф­фай­зен Банк Ін­тер­на­ціо­наль АГ». Ста­ном на 30 ве­ре­сня 2017 р. гру­пі «Райф­фай­зен» на­ле­жа­ло 68,28% акцій «Райф­фай­зен Бан­ку Аваль», а Єв­ро­пей­сько­му бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку – 30%. «Райф­фай­зен Банк Аваль» про­по­нує ши­ро­кий спектр по­слуг більш ніж 2,5 млн. клі­єн­тів че­рез свою ме­ре­жу, що ста­ном на кі­нець ве­ре­сня 2017 р. на­лі­чу­ва­ла 500 від­ді­лень по всій кра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.