МАУ: па­са­жи­ро­по­тік-2017

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Час­тка трансфер­них па­са­жи­рів на ре­гу­ляр­них рей­сах МАУ до­ся­гла 54,1%. При цьо­му вну­трі­шньо­укра­їн­ський тран­зит зріс на 16%, до 543,4 тис. па­са­жи­рів, а між­на­ро­дний – на 22%, до 2,68 млн па­са­жи­рів. У 2017 ро­ці МАУ ви­ко­на­ла 56,4 тис. рей­сів, що на 16,6% біль­ше, аніж в 2016-му. Ко­е­фі­ці­єнт зайня­то­сті па­са­жир­ських крі­сел за під­сум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку пе­ре­бу­вав на рів­ні 80%. Аві­а­ком­па­нія від­кри­ла но­ві рей­си з Ки­є­ва до Бер­га­мо, Бу­да­пе­шта, Кра­ко­ва і Хер­со­на. Крім то­го, МАУ роз­по­ча­ла по­льо­ти з За­по­ріж­жя до Тель-Аві­ва та Ба­ту­мі, а з Чер­нів­ців – до Бер­га­мо. МАУ про­дов­жи­ла на­ро­щу­ва­ти ча­сто­тність на вже осво­є­них на­прям­ках. Зокре­ма, ін­тен­сив­ність по­льо­тів ви­ро­сла на мар­шру­тах з Ки­є­ва до Пе­кі­на, Ко­лом­бо, Дюс­сель­дор­фа, Віль­ню­са, Брюс­се­ля, Ма­дри­да, Чер­нів­ців, Іва­но-Фран­ків­ська, а та­кож з Іва­но-Фран­ків­ська до Алі­кан­те. Об­ся­ги пе­ре­ве­зень ван­та­жів та по­шти за зві­тний пе­рі­од збіль­ши­ли­ся на 32,2%, до 20,28 тис. тон, в то­му чи­слі зав­дя­ки роз­ви­тку тран­зи­ту че­рез Між­на­ро­дний ае­ро­порт «Бо­ри­спіль». В рам­ках про­гра­ми онов­ле­н­ня та роз­ши­ре­н­ня фло­ту, про­тя­гом 2017-го парк МАУ по­пов­нив­ся п’ятьма лі­та­ка­ми Boeing 737-800 NG, з яких два при­бу­ли до Ки­є­ва без­по­се­ре­дньо з за­во­ду кон­цер­ну Boeing в Сі­е­тлі. Та­кож три лі­та­ки кла­си­чно­го по­ко­лі­н­ня бу­ли по­вер­ну­ті лі­зин­го­дав­цю. За­раз у фло­ті МАУ 42 по­ві­тря­ні су­дна із се­ре­днім ві­ком 10,9 ро­ків. МАУ про­дов­жує роз­ви­ва­ти про­гра­му гу­ма­ні­тар­них пе­ре­ве­зень «Під кри­лом», за­без­пе­чу­ю­чи без­ко­штов­ні пе­ре­льо­ти тим, хто по­тре­бує сер­йо­зної ме­ди­чної до­по­мо­ги в за­ру­бі­жних клі­ні­ках – ді­тям, по­ра­не­ним уча­сни­кам АТО та їхнім су­про­во­джу­ю­чим. Ми­ну­ло­го ро­ку кіль­кість та­ких пе­ре­ве­зень зро­сла на тре­ти­ну – до 3304 піль­го­вих па­са­жи­рів.

Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕМАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.