Укра­ї­на вже від­во­ю­ва­ла своє мі­сце у сві­то­вій тор­гів­лі. Це до­вер­ше­ний факт

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

– Во­ло­ди­ми­ре Іго­ро­ви­чу, як ви мо­же­те оці­ни­ти стан екс­пор­ту укра­їн­ських під­при­ємств на ни­ні­шньо­му ета­пі? – Якщо бра­ти до ува­ги, що по пев­них ка­те­го­рі­ях, за пер­ші ти­жні цьо­го ро­ку ми вже ви­бра­ли кво­ти з ми­тни­ми при­ві­ле­я­ми в Єв­ро­со­юз, то це вже го­во­рить про ба­га­то ре­чей. Укра­їн­ський ви­ро­бник про­йшов етап ада­пта­ції вла­сно­го ви­ро­бни­цтва під стан­дар­ти ЄС. До ре­чі се­ред то­ва­рів, які по­став­ля­ю­ться на кон­тин­гент все біль­ше та­ких, які ма­ють ви­со­кий рі­вень час­тки ПДВ. Тоб­то це не си­ро­ви­на. І не слід го­во­ри­ти про те, що кво­ти ви­бра­ні, і укра­їн­ський бі­знес отри­мав на кор­до­ні шла­гба­ум. Це не так. Ек­спорт три­ва­ти­ме. І кон­ку­рен­то­спро­мо­жність укра­їн­ських то­ва­рів за­ли­ша­ти­ме­ться. Адже ні­де в Єв­ро­пі не змі­ню­ють цін­ни­ки в су­пер­мар­ке­тах на то­ва­ри які вве­зе­ні від­по­від­но до квот, тоб­то з пре­фе­рен­ці­я­ми й без них. Ці­ни одна­ко­ві впро­довж ро­ку. Про­сто кво­то­ва­ні пар­тії да­ва­ли мо­жли­вість укра­їн­ським ви­ро­бни­кам збіль­шу­ва­ти вла­сні при­бу­тки, які спря­мо­ву­ва­ли­ся у мо­дер­ні­за­цію ви­ро­бництв, впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій. Якщо ж по­вер­та­ти­ся до екс­пор­ту, то всі чо­мусь за­ци­кли­лись на Єв­ро­со­ю­зі. ЄС це ба­га­тий ри­нок, але в пер­спе­кти­ві не го­лов­ний для нас. Адже є ще ці­ка­ві­ші. Ки­тай, Ін­дія, Араб­ські кра­ї­ни, Афри­ка. При цьо­му слід вра­хо­ву­ва­ти, що ви­йти на ці рин­ки, не озна­чає зайня­ти terra incognita. Адже там вже був хтось при­су­тній. Укра­їн­ській ком­па­нії слід сво­го кон­ку­рен­та по­су­ну­ти. – Ко­жна кра­ї­на це свої пра­ви­ла, свої ви­мо­ги. Про­сто, як ка­жуть зі сте­лі, ви­рі­ши­ти іти в Цен­траль­ну Афри­ку чи Пів­ден­ну Аме­ри­ку ні­хто не бу­де. Та і під­при­єм­ства не від­ря­джа­ють сво­їх пра­ців­ни­ків з ме­тою – по­шу­кай­те по сві­ту де на­ша про­ду­кцію ма­ти­ме по­пит. Чи має мо­жли­вість ICC-Ukraine яки­мось чи­ном до­по­мог­ти бі­зне­су, зо­рі­єн­ту­ва­ти йо­го? – У цьо­му ми й вба­ча­є­мо одну з го­лов­них на­ших за­дач. Я до­пов­ню. Слід не тіль­ки зна­йти, де по­трі­бна про­ду­кція, і існує по­пит. Тре­ба ще і зна­ти ал­го­ритм тор­гів­лі з обра­ною кра­ї­ною. У всіх є свої пра­ви­ла. Якщо дер­жа­ва має ре­гіо­наль­не пред­став­ни­цтво ICC, а та­ких ни­ні 94, то від­по­від­но ко­му­ні­ка­ція на­ба­га­то стає про­сті­шою. ICC Ukraine має екс­клю­зив­не пра­во на ви­да­н­ня пу­блі­ка­цій Мі­жна­ро­дної тор­го­вої па­ла­ти. Во­ни ви­зна­ча­ють пра­ви­ла, нор­ми та стан­дар­ти ве­де­н­ня су­ча­сно­го між­на­ро­дно­го бі­зне­су. І це перш за все «Incoterms 2010» та ко­мен­тар до пра­кти­чно­го йо­го за­сто­су­ва­н­ня. У нас ці­ла низ­ка екс­клю­зив­них пу­блі­ка­цій які є не тіль­ки пра­кти­чни­ми по­ра­да­ми, але й офі­цій­но ви­зна­че­ні до­ку­мен­ти, на які мо­жна по­си­ла­ти­ся, які є в обі­гу, і ді­ють пра­кти­чно в усіх кра­ї­нах. Во­ни уні­вер­саль­ні для пра­вил мі­жна­ро­дної тор­гів­лі. Тоб­то на­да­є­ться ба­зо­вий рі­вень всьо­го, що не­об­хі­дно під­при­єм­ству, аби ви­йти на ін­ший ри­нок, і все це мо­жна отри­ма­ти у нас. По­стій­но про­во­дя­ться се­мі­на­ри і рі­зно­пла­но­ві тре­нін­ги по ро­бо­ті в кон­кре­тній кра­ї­ні, в кон­кре­тних умо­вах. І це не все. ICC-Ukraine має свої пред­став­ни­цтва в низ­ці іно­зем­них кра­їн. До ре­чі, зов­сім не­що­дав­но у ме­не був ро­бо­чий ві­зит до Угор­щи­ни, і там та­кож по­ста­ло пи­та­н­ня про ство­ре­н­ня від­по­від­но­го пред­став­ни­цтва. У нас ду­же ті­сні від­но­си­ни зі стру­кту­ра­ми МЗС, на­ла­го­дже­ний кон­такт з по­соль­ства­ми, як Укра­їн­ськи­ми за­кор­до­ном, та­ки й іно­зем­них дер­жав тут. Адже тор­гів­ля це су­то на­ціо­наль­ний ін­те­рес будь-якої кра­ї­ни, ден пре­ва­лює тер­мін – вза­єм­на ви­го­да. – А яка си­ту­а­ція з актив­ні­стю іно­зем­них ком­па­ній на укра­їн­сько­му рин­ку? – Ви зна­є­те, остан­нім ча­сом ін­ве­ст­актив­ність по­жвав­лю­є­ться. Бу­де­мо від­вер­ті, ду­же силь­но впли­ва­ла на си­ту­а­цію не­ста­біль­ність, осо­бли­во ті не­га­ра­зди, які має Укра­ї­на на Схо­ді. І Пре­зи­дент і Уряд ти­та­ні­чни­ми зу­си­л­ля­ми ма­ли пе­ре­ко­на­ти сві­то­вий бі­знес, що по­при про­бле­ми які три­ва­ють, Укра­ї­на на­дій­ний пар­тнер, за­про­шує і че­кає ін­ве­сто­ра. Про­по­зи­ції над­хо­дять з рі­зних на­прям­ків. Ми одра­зу під­клю­ча­є­мось, адже іно­зем­цю Пре­зи­дент ICC Ukraine Во­ло­ди­мир Іго­ро­вич Щел­ку­нов

теж слід прой­ти ада­пта­цію до ро­бо­ти в Укра­ї­ні, так са­мо як і на­шо­му за­кор­до­ном. По су­ті ін­ве­сто­ра тре­ба схо­пи­ти за ру­ку і про­ве­сти по всім ета­пам які тре­ба прой­ти. Ці­ка­ва їх ре­а­кція по­тім, ко­ли ка­жуть, що ви­яв­ля­є­ться тут в Укра­ї­ні вже ба­га­то чо­го на­ла­го­дже­но і пра­цює за сві­то­ви­ми нор­ма­ми. От та­кий не­ве­ли­чкий фра­гмент – ви­яв­ля­є­ться там, за кор­до­ном пов­но­цін­ної ін­фор­ма­ції про нас іно­зем­ці на жаль не ма­ють. За­кор­дон­ний бі­знес най­більш пер­спе­ктив­ни­ми се­кто­ра­ми еко­но­мі­ки для ін­ве­сти­цій на да­но­му ета­пі вва­жає аль­тер­на­тив­ну енер­ге­ти­ку, аграр­ний бі­знес, сфе­ру на­да­н­ня по­слуг. – А як оці­ню­ють роль та вплив вла­ди на бі­знес? – ІСС най­більш актив­на гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція в Укра­ї­ні, яка ро­бить усе аби спри­я­ти акти­ві­за­ції ді­ло­во­го пар­тнер­ства за­лу­ча­ю­чи до цьо­го увесь мо­жли­вий по­тен­ці­ал сві­то­во­го до­сві­ду, роз­ро­бок, пра­вил. На­шу роль від­зна­ча­ють в Уря­ді, нас по­стій­но за­про­шу­ють на від­по­від­ний Уря­до­вий ко­мі­тет, де го­ло­вує Пер­ший ві­це-прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни, мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та тор­гів­лі Сте­пан Іва­но­вич Ку­бів. Ді­лю­ся з ва­ми ін­сай­дер­ською ін­фор­ма­ці­єю –

пи­та­н­ня ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну, ви­хо­ду на іно­зем­ні рин­ки – це го­лов­ні пи­та­н­ня по­ряд­ку ден­но­му будь-яко­го за­сі­да­н­ня ко­мі­те­ту. Одра­зу про­бле­ма озву­чу­є­ться, шу­ка­є­ться рі­ше­н­ня, при­зна­ча­ю­ться від­по­від­аль­ні. І це ча­сом бу­ває не тіль­ки в лі­че­ні дні, але на­віть і го­ди­ни. Ду­же силь­но впли­ну­ло на бі­знес клі­мат зу­си­л­ля по де­ре­гу­ля­ції. Ста­ло віль­ні­ше ди­ха­ти бі­зне­су, не слід ви­тра­ча­ти зу­си­л­ля на ні­ко­му не по­трі­бні ре­чі. ІСС Ukraine є чле­ном по­стій­них між­на­ро­дних еко­но­мі­чних ко­мі­сій, нас за­про­шу­ють у яко­сті екс­пер­тів на за­сі­да­н­ня про­філь­них ко­мі­те­тів Вер­хов­ної Ра­ди. Тут є ва­жли­вий мо­мент, укра­їн­ські під­при­єм­ства че­рез нас мо­жуть до­не­сти не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію, яку не­об­хі­дно вра­ху­ва­ти при під­го­тов­ці нор­ма­тив­но-пра­во­вих до­ку­мен­тів. Тоб­то ми ста­ли своє­рі­дним мо­стом для діа­ло­гу – бі­знес-вла­да. – Є ба­га­то гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які де­кла­ру­ють се­бе як та­кі, що під­три­му­ють бі­знес. Ро­бо­чих з них зна­чно мен­ше ніж за­ре­є­стро­ва­них. А та­кі, що під­хо­дять до ро­бо­ти пла­но­во, та ще і пред­став­ля­ють ін­те­ре­си кра­ї­ни на між­на­ро­дно­му рів­ні – вза­га­лі оди­ни­ці. На кі­нець ко­жно­го ро­ку де­ле­га­ція укра­їн­сько­го ре­гіо­наль­но­го пред­став­ни­цтва їде в штаб квар­ти­ру ICC в Па­ри­жі. Про що йшла мо­ва цьо­го ра­зу? – При­єм­но бу­ло по­чу­ти, що укра­їн­ське ре­гіо­наль­не пред­став­ни­цтво вва­жа­є­ться одним із най­актив­ні­ших. Нам вда­ло­ся не тіль­ки на­ла­го­ди­ти ро­бо­ту стру­ктур­но, але й отри­ма­ти від­чу­тні ре­зуль­та­ти по рі­зних на­прям­ках. Бу­ла від­зна­че­на ро­бо­та кіль­кох про­грам та про­ду­ктів. Це «BASCAP» – бі­знес про­ти кон­тра­фа­ктної про­ду­кції та пі­рат­ства. За­кор­до­ном, осо­бли­во в Єв­ро­пі ду­же чу­тли­во спри­йма­ють будь які по­ру­ше­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Бу­ло від­зна­че­но про­ект «Єди­не ві­кно – ло­каль­не рі­ше­н­ня» – це спро­ще­н­ня про­це­дур мі­жна­ро­дної тор­гів­лі. Тоб­то ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для транс­пор­ту­ва­н­ня ван­та­жів те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни. Актив­но діє Бю­ро про­ти­дії ко­мер­цій­ним зло­чи­нам та ко­ру­пції. Про­во­ди­мо ве­ри­фі­ка­ція до­ку­мен­тів при здій­снен­ні екс­порт­но-ім­порт­них опе­ра­цій. Вда­ло пра­цює про­гра­ма «Пар­тнер­ство кра­їн», це спри­я­н­ня у роз­ви­тку зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті че­рез ме­ре­жу пар­тне­рів у 94 кра­ї­нах сві­ту, про­во­ди­мо бі­знес-фо­ру­ми, ді­ло­ві зу­стрі­чі, спри­я­є­мо уча­сті укра­їн­ським під­при­єм­ствам у рі­зно­ма­ні­тних між­на­ро­дних ви­став­ках. Та­кож актив­но роз­ви­ва­ю­ться ін­ші на­прям­ки. – По­ді­лі­ться пла­на­ми на 2018 рік? – Про це йшло­ся та­кож в Па­ри­жі. Ці­ка­вий ню­анс. Ра­ні­ше, як пра­ви­ло ICC кон­та­кту­ва­ло з ве­ли­ким бі­зне­сом. Цьо­го ро­ку, Мі­жна­ро­дна тор­го­ва па­ла­та взя­ла актив­ний курс на спри­я­н­ня ма­ло­му та се­ре­дньо­му бі­зне­су. Ми вже по­ча­ли роз­ро­бля­ти про­гра­ми та про­е­кти аби до­лу­чи­ти­ся до цьо­го. І це пра­виль­но, осо­бли­во зва­жа­ю­чи на да­ле­ко­гля­дну пер­спе­кти­ву в Укра­ї­ні. У ба­га­тьох кра­ї­нах над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту від цьо­го се­кто­ру еко­но­мі­ки ся­га­ють 80 від­со­тків. Але це ще і са­мо­зайня­тість на­се­ле­н­ня. Зва­жа­ю­чи на мо­дер­ні­за­цію ви­ро­бництв, ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня, все мен­ше по­ту­жні під­при­єм­ства по­тре­бу­ють у ро­бо­чих ру­ках, від­да­ю­чи пе­ре­ва­гу ро­бо­там. А що лю­дям ро­би­ти? Це са­ме ма­лий бі­знес і є. Окре­мо хо­чу ска­за­ти про но­вий ці­ка­вий на­пря­мок ро­бо­ти. Цьо­го ро­ку спіль­но з де­яки­ми ди­пло­ма­ти­чни­ми пред­став­ни­цтва­ми Укра­ї­ни за­кор­до­ном пла­ну­є­мо за­пу­сти­ти пі­ло­тні про­е­кти вір­ту­аль­них тор­го­вих мі­сій, час­тко­во ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи За­кон про дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнер­ство. У кін­ці роз­мо­ви до­дам. Цьо­го ро­ку ICC Ukraine свя­ткує 20-ту рі­чни­цю від сво­го ство­ре­н­ня. Да­та до­ста­тньо сер­йо­зна, осо­бли­во зва­жа­ю­чи, скіль­ки до­ве­ло­ся Укра­ї­ні пе­ре­жи­ти за цей пе­рі­од. І те, що кра­ї­на ви­сто­я­ла – це пер­ша за все по­дя­ка укра­їн­сько­му бі­зне­су. Ми не бу­де­мо про­во­ди­ти гу­чних та пом­пе­зних свя­тку­вань. Ми роз­гля­да­є­мо це як на­го­ду зі­бра­ти ра­зом і бі­знес і пред­став­ни­ків всіх гі­лок вла­ди аби по дру­жно­му по­спіл­ку­ва­ти­ся, обмі­ня­ти­ся дум­ка­ми як ра­зом ру­ха­ти кра­ї­ну впе­ред.

Бе­сі­ду вів Сер­гій Ан­то­но­вич

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.