За­твер­див про­гра­ми держ­під­трим­ки агра­рі­їв на 2018 рік

Ukraine Business Review - - Україна фінансова -

Про це ска­зав прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман під час за­сі­да­н­ня уря­ду, го­во­ри­ться у по­ві­дом­лен­ні на уря­до­во­му пор­та­лі. «Ми за­про­ва­джу­є­мо низ­ку рі­шень, які до­зво­лять ре­аль­но під­три­ма­ти агро­се­ктор і до­зво­лять йо­му зро­ста­ти», — ска­зав гла­ва уря­ду. Він на­га­дав, що на­ра­зі за­галь­ний об­сяг під­трим­ки ста­но­вить по­над 6 млрд грн. Ко­шти на­прав­ле­ні за де­кіль­ко­ма на­прям­ка­ми. «Ми на­прав­ля­є­мо 2,5 млрд грн на бу­дів­ни­цтво мо­ло­чно-то­вар­них ком­пле­ксів та ферм. Ми че­рез ці ко­шти на­да­мо кре­ди­ти за ефе­ктив­ною став­кою близь­ко 3% у грив­ні до 5 ро­ків. Або ми бу­де­мо ком­пен­су­ва­ти близь­ко 30% вар­то­сті вве­де­них по­ту­жно­стей. Та­ким чи­ном зро­ста­ти­ме кіль­кість ферм, ми на­ро­сти­мо по­го­лів’я і об­сяг ви­ро­бле­ної про­ду­кції», — ска­зав Грой­сман. Він звер­нув ува­гу, що утри­ма­н­ня ху­до­би та­кож ста­не прийня­тним. Так, до­по­мо­га по утри­ман­ню дій­них ко­рів для юри­ди­чних осіб ста­но­ви­ти­ме 1500 грн на го­ло­ву. Для при­ва­тних го­спо­дарств, які по­ба­жа­ють утри­му­ва­ти мо­ло­дняк ком­пен­са­ція ста­но­ви­ти­ме 2500 грн на го­ло­ву. «Ми про­дов­жи­мо про­гра­му під­трим­ки ви­ро­бни­цтва ві­тчи­зня­ної сіль­гос­пте­хні­ки. Ми цьо­го ро­ку на­прав­ля­є­мо 1 млрд грн і бу­де­мо ком­пен­су­ва­ти 25% вар­то­сті те­хні­ки, яка ви­ро­бля­є­ться в Укра­ї­ні. Ми очі­ку­є­мо збіль­ше­н­ня та зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва укра­їн­ської те­хні­ки», — ска­зав Грой­сман. Окре­ма те­ма — під­трим­ка са­дів­ни­цтва та ягі­дни­цтва, в то­му чи­слі на рів­ні малих го­спо­дарств. «Хо­чеш ство­ри­ти сад — за­ку­по­вуй са­джан­ці укра­їн­ські, і ми ком­пен­су­є­мо 70% вар­то­сті цьо­го ма­те­рі­а­лу», — за­зна­чив Во­ло­ди­мир Грой­сман. Пе­ре­до­вою но­ва­ці­єю, за сло­ва­ми гла­ви уря­ду, ста­не і про­гра­ма під­трим­ки фер­ме­рів за­галь­ною вар­ті­стю 1 млрд грн. Ко­шти бу­дуть спря­мо­ва­ні, у то­мі чи­слі, на зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів для фер­ме­рів — аж до 1% рів­них у грив­ні, а та­кож на 40-від­со­тко­ву ком­пен­са­цію вар­то­сті укра­їн­ської сіль­гос­пте­хні­ки. «Я хо­чу під­кре­сли­ти, що всі рі­ше­н­ня на­пра­цьо­ву­ва­ли­ся спіль­но з агра­рі­я­ми. Ду­маю, це про­зора від­кри­та і зро­зумі­ла си­сте­ма, в якій ми змо­же­мо під­три­ма­ти всіх», — до­дав прем’єр-мі­ністр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.