Ле­о­нід КАДЕНЮК: «…Упев­не­ний, що все у нас бу­де га­разд. Сла­ва Укра­ї­ні!»

Ukraine Business Review - - Україна фінансова -

Ві­зит Л. Ка­де­ню­ка в ре­да­кцію ВД «Укра­ї­на Бі­знес». Об­кла­дин­ка жур­на­лу «Фи­на­со­вые услу­ги» за 1998 рік. Сум­на звіс­тка мит­тє­во обле­ті­ла ін­форм­про­стір: 31 сі­чня у ві­ці 67 ро­ків ра­пто­во по­мер пер­ший ко­смо­навт Укра­ї­ни Ге­рой Укра­ї­ни Ле­о­нід Каденюк. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, йо­го сер­це зу­пи­ни­ло­ся мит­тє­во – під час про­біж­ки у сто­ли­чно­му пар­ку. Швид­ка ли­ше кон­ста­ту­ва­ла смерть. Ле­о­нід Каденюк на­ро­див­ся 28 сі­чня 1951 ро­ку в се­лі Клі­шків­ці на Бу­ко­ви­ні в ро­ди­ні вчи­те­лів. 1995-го по­тра­пив у гру­пу ко­смо­нав­тів На­ціо­наль­но­го ко­смі­чно­го агент­ства Укра­ї­ни. Про­йшов під­го­тов­ку до ко­смі­чно­го по­льо­ту в NASA на аме­ри­кан­сько­му ко­смі­чно­му ко­ра­блі ба­га­то­ра­зо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня як спе­ці­а­ліст із ко­ри­сно­го на­ван­та­же­н­ня. З 19 ли­сто­па­да до 5 гру­дня 1997 ро­ку Ле­о­нід Каденюк здій­снив ко­смі­чний по­літ на аме­ри­кан­сько­му ша­тлі «Ко­лум­бія». Під час по­льо­ту ви­ко­ну­вав біо­ло­гі­чні до­слі­ди, пов’яза­ні з ро­сли­на­ми. Ав­тор п’яти на­у­ко­вих праць, то­рік ви­дав книж­ку «Мі­сія – Ко­смос». «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю» ви­слов­лює щи­рі спів­чу­т­тя ро­ди­ні Ле­о­ні­да Ка­де­ню­ка у зв’яз­ку з не­по­прав­ною втра­тою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.