Мі­сце­ве са­мов­ря­ду­ва­н­ня як ру­шій роз­ви­тку дер­жа­ви

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Від­крив ро­бо­ту Фо­ру­му Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни Оле­ксандр Сло­бо­жан, за­зна­чив­ши, що Ре­фор­ма з де­цен­тра­лі­за­ції ста­вить пе­ред гро­ма­да­ми низ­ку про­блем, зокре­ма, що­до за­лу­че­н­ня ре­сур­сів до роз­ви­тку. Це сто­су­є­ться і про­фе­сій­них ка­дрів, роз­роб­ки стра­те­гій, пла­ну­ва­н­ня бю­дже­тів, роз­роб­ки ста­ту­тів ОТГ. Гро­ма­ди ма­ють на­вчи­ти­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ін­стру­мен­ти та мо­жли­во­сті, які на­дає Уряд (ДФРР, су­бвен­ція, про­гра­ми енер­го­ефе­ктив­но­сті) та між­на­ро­дні фон­ди. До­ціль­но, щоб ко­жна гро­ма­да ма­ла прое­кт­ну гру­пу ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців для роз­роб­ки про­е­ктів. У цьо­му ва­жли­ва роль на­ле­жить АМУ, яка в рам­ках про­е­кту ПУЛЬС про­во­дить рі­зно­ма­ні­тні тре­нін­ги та на­вча­н­ня для пра­ців­ни­ків мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Да­лі Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор АМУ Оле­ксандр Сло­бо­жан роз­по­вів, що Асо­ці­а­ція в рам­ках про­е­кту ПУЛЬС роз­ро­би­ла низ­ку Се­кто­раль­них стра­те­гій. Стан їх ре­а­лі­за­ції обго­во­рю­є­ться Фо­ру­мах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Сьо­го­дні­шній за­хід при­свя­че­но ка­драм, адмін­по­слу­гам, ді­яль­но­сті ОТГ, а во­се­ни Асо­ці­а­ція про­ве­ла два Фо­ру­ми з обго­во­ре­н­ня ін­ших га­лу­зе­вих ре­форм. Та­кож О. Сло­бо­жан пред­ста­вив «Кни­гу се­кто­раль­них стра­те­гій», в якій на­ве­де­но са­мі Стра­те­гії та стан їх ре­а­лі­за­ції. Ро­бо­та Фо­ру­му про­дов­жи­ла­ся на за­сі­да­н­нях трьох се­кто­раль­них ро­бо­чих груп: «Осо­бли­во­сті фор­му­ва­н­ня ка­дро­вої по­лі­ти­ки ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти рад», «Осо­бли­во­сті ор­га­ні­за­ції ді­яль­но­сті об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад», «Адмі­ні­стра­тив­ні по­слу­ги та еле­ктрон­не уря­ду­ва­н­ня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.