Мін­фін за­без­пе­чив дер­жбан­ки пла­на­ми

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Пред­став­ле­ний до­ку­мент – це до­пра­цьо­ва­на стра­те­гія від лю­то­го 2016 ро­ку. По­тре­ба в її від­нов­лен­ні з’яви­ла­ся пі­сля на­ціо­на­лі­за­ції При­ва­тБан­ку. Но­вий до­ку­мент Мін­фін обі­цяв під­го­ту­ва­ти до трав­ня 2017 ро­ку, але тер­мі­ни по­стій­но від­су­ва­ли­ся. У ві­дом­стві та­ку за­трим­ку по­ясню­ва­ли від­су­тні­стю стра­те­гії При­ва­тБан­ку і не­об­хі­дні­стю узго­дже­н­ня но­во­го до­ку­мен­та з на­гля­до­ви­ми ра­да­ми дер­жбан­ків. На ви­ко­на­н­ня «Основ» усі дер­жбан­ки по­вин­ні ма­ти ін­ди­ві­ду­аль­ні стра­те­гії, які за­твер­джує на­гля­до­ва ра­да, або, в ра­зі її від­су­тно­сті, – Ка­бмін. «Ця стра­те­гія – «до­ро­жня кар­та», рам­ко­вий до­ку­мент, до яко­го ми за­кла­да­є­мо го­лов­ні прин­ци­пи ро­бо­ти дер­жав­но­го бан­ків­сько­го се­кто­ра. Це на­ша «по­лі­ти­ка вла­сно­сті», яку ми да­є­мо за­раз на­гля­до­вим ра­дам дер­жбан­ків, і на її осно­ві во­ни онов­лю­ва­ти­муть свої стра­те­гії, які бу­дуть де­таль­ни­ми за про­ду­кта­ми, – за­яви­ла пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Окса­на Мар­ка­ро­ва. – Сьо­го­дні ми на Ка­бмі­ні за­твер­ди­ли онов­ле­ну стра­те­гію Оща­дбан­ку. При­ва­тБанк на фі­наль­ній ста­дії, на­гля­до­ва ра­да за­твер­джу­ва­ти­ме цю стра­те­гію. І ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що най­ближ­чим ча­сом Укре­ксім­банк та­кож оно­вить свою стра­те­гію. Стра­те­гія Укр­га­збан­ку за­ли­ша­є­ться не­змін­ною, оскіль­ки во­на пов­ні­стю від­по­від­ає тим прин­ци­пам, які ми сьо­го­дні оно­ви­ли». Клю­чо­ві до­о­пра­цю­ва­н­ня «Основ» сто­су­ю­ться в пер­шу чер­гу При­ва­тБан­ку. Змі­не­но та­кож пла­ни що­до ви­хо­ду з ка­пі­та­лу дер­жбан­ків. Ви­хід з ка­пі­та­лу дер­жбан­ків бу­де по­ета­пним. Ка­бмін пла­нує в 2020 ро­ці пов­ні­стю ви­йти з ка­пі­та­лу Укр­га­збан­ку, а у 2022-му – При­ва­тБан­ку. Укр­га­збанк ма­ють про­да­ти пер­шим: між­на­ро­дним фі­нан­со­вим ор­га­ні­за­ці­ям за­про­по­ну­ють 20% в 2018 ро­ці, а 75% акцій, що за­ли­ши­ли­ся, в 2020-му при­дбає стра­те­гі­чний ін­ве­стор. 100% акцій При­ва­тБан­ку пла­ну­є­ться про­да­ти між­на­ро­дно­му ін­ве­сто­ру в 2022-му. «До кін­ця 2019 ро­ку ми пла­ну­є­мо ство­ри­ти умо­ви для за­лу­че­н­ня мі­но­ри­тар­них акціо­не­рів – між­на­ро­дні фі­нан­со­ві уста­но­ви, та­кі як IFC і ЄБРР, від­по­від­но, в Оща­дбанк та Укре­ксім­банк», – за­явив Оле­ксандр Да­ни­люк. Дер­жа­ва обі­цяє уни­ка­ти дій, які мо­жуть при­ве­сти до зро­ста­н­ня держ­час­тки на бан­ків­сько­му рин­ку. «Ство­ре­н­ня но­вих дер­жбан­ків вва­жа­є­ться не­до­ціль­ним», – під­кре­слив Да­ни­люк. В Оща­дбан­ку до 2022 ро­ку час­тка дер­жа­ви змен­ши­ться зі 100% до 55%: до 2020 ро­ку 20% акцій при­дбає одна з між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій, а ще 25% бу­дуть про­да­ні шля­хом пер­вин­но­го роз­мі­ще­н­ня (IPO). В Укре­ксім­бан­ку дер­жа­ва збе­ре­же най­біль­шу час­тку – 80–100%. З 2019 ро­ку дер­жа­ва пла­нує про­да­ва­ти мі­но­ри­тар­ні па­ке­ти між­на­ро­дним фі­нан­со­вим ор­га­ні­за­ці­ям. При цьо­му час­тка Укре­ксім­бан­ку на рин­ку зни­зи­ться з 13% до 7%. У Мін­фі­ні вва­жа­ють, що ре­а­лі­за­ція стра­те­гії до­зво­лить бан­ків­сько­му се­кто­ру до 2022 ро­ку отри­ма­ти при­бу­ток до опо­да­тку­ва­н­ня у роз­мі­рі 38 млрд. грн., а рен­та­бель­ність ка­пі­та­лу бу­де на рів­ні 18%, що від­по­від­ає по­ка­зни­кам Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи. До 2022 ро­ку у бан­ків бу­дуть до­да­тко­ві 440 млрд. грн., до­сту­пні для кре­ди­ту­ва­н­ня кор­по­ра­тив­но­го се­кто­ра, з яких 160 млрд. грн. – для кре­ди­ту­ва­н­ня МСБ. Ро­з­дрі­бне кре­ди­ту­ва­н­ня збіль­ши­ться на 240 млрд. грн., а про­цен­тні став­ки змен­ша­ться.

За ма­те­рі­а­ла­ми finclub.net під­го­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.