Кон­церт «За­ча­ро­ва­ні ве­сною. Опе­ре­та за­про­шує»

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Зна­ме­ни­ті ком­по­зи­ції Оле­га Скри­пки зву­ча­ти­муть 1, 2 бе­ре­зня та 27 кві­тня зі сце­ни Те­а­тру со­ня­чно­го жан­ру – ОПЕРЕТИ, на­пов­ню­ю­чи про­стір ВЕ­СНОЮ! У про­е­кті ві­зьмуть участь со­лі­сти, ба­лет та ор­кестр На­ціо­наль­ної оперети, а юний Устим Скри­пка ра­зом із ба­тьком за­спі­ває іта­лій­ською зна­ме­ни­тий твір «Моє сон­це» («O sole mio»). «Для ме­не, но­ві фор­ма­ти і но­ві мо­жли­во­сті по­ка­за­ти своє ба­че­н­ня му­зи­ки — це шлях роз­ви­тку – роз­по­від­ає Олег Скри­пка. — Я зав­жди цшу­каю для се­бе но­ві го­ри­зон­ти. Ки­їв­ська Опе­ре­та, без­пе­ре­чно, зна­ко­ве мі­сце, яке вже май­же сто­лі­т­тя існує у на­шо­му мі­сті і жи­ти­ме ще дов­го, це аб­со­лю­тно то­чно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.