«Дні Укра­ї­ни 2018 в Ко­ши­це»

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Дні Укра­ї­ни 2018 роз­по­чну­ться 05.04.2018 ро­ку о 17:00в Ка­сар­нях / Куль­тур­пар­ку вер­ні­са­жем ви­став­ки «Edelweiss / Фан­том­не-пре­кра­сне», який ор­га­ні­зо­вує Ми­сте­цький центр «Га­ле­рея Іль­ко» з мі­ста Ужго­род, а в мі­сті Ко­ши­це ви­став­ка бу­де пред­став­ле­на впер­ше. – ска­зав ди­ре­ктор Об’єд­на­н­ня FEMAN Еду­ард Бу­раш. В на­сту­пні дні за­ці­кав­ле­ні змо­жуть від­ві­да­ти про­гра­ми мі­ста Ужго­род в Ко­ши­це, кон­цер­ти та спор­тив­ні зма­га­н­ня мо­ло­ді­жних ко­ле­кти­вів та окре­мих уча­сни­ків з укра­їн­ських міст: Він­ни­ця, Но­ва Ка­хов­ка, Ужго­род, Му­ка­че­во, як і про­гра­ми ко­ле­кти­вів, які­пре­зен­ту­ва­ти­муть куль­тур­не жи­т­тя Со­ю­зу ру­си­нів – укран­ців СР з мі­ста Ко­ши­це та ін­ших. Куль­тур­ні та гро­мад­ські за­хо­ди та спор­тив­ні про­гра­ми, а та­кож май­стер-кла­си бу­дуть спря­мо­ва­ні на спорт, на­вча­н­ня укра­їн­ських сту­ден­тів в уні­вер­си­те­тах в мі­сті Ко­ши­це, сну­кер, пе­танк та на­ціо­наль­ну ку­хню. «Дні Укра­ї­ни 2018» при­но­сять в Ко­ши­це пре­зен­та­цію від­да­ле­них обла­стей Укра­ї­ни, її цен­траль­ної та пів­ден­но-схі­дної ча­сти­ни, та ма­ють слу­гу­ва­ти то­му, щоб в ці ду­же важ­кі для Укра­ї­ни хви­ли­ни ме­шкан­ці мі­ста Ко­ши­це зро­зумі­ли, що мо­ва йде про кра­ї­ну, яка є на­шою су­сід­кою, кра­ї­ну, у якій від­бу­ва­ю­ться змі­ни, кра­ї­на, де жи­вуть на­ші дру­зі, де пре­кра­сна, зрі­ла та бо­га­та істо­рія та куль­тур­не жи­т­тя, так са­мо як і за­ці­кав­ле­ність у спів­пра­ці та дву­сто­рон­ньо­му обмі­ні між ор­га­ні­за­ці­я­ми куль­ту­ри та під­при­єм­ни­цьки­ми суб’єкта­ми», – ска­зав ди­ре­ктор Об’єд­на­н­ня FEMAN Еду­ард Бу­раш.Во­дно­час, за йо­го сло­ва­ми, мо­жуть бу­тив­ста­нов­ле­ні но­ві кон­та­кти, які в подаль­шо­му бу­дуть плі­дно роз­ви­ва­ти­ся. В рам­ках «Днів Укра­ї­ни 2018» в Ка­сар­нях / Куль­тур­пар­ку з 23 по 25 кві­тня 2018 ро­ку про­хо­ди­ти­ме «Сло­ва­цько-укра­їн­ський бі­знес фо­рум/ SUF2018», на­прав­ле­ний на: Мо­дер­ні­за­цію ор­га­нів са­мов­ря­ду­ва­н­ня, по­тен­ці­ал при­кор­дон­ної спів­пра­ці з Укра­ї­ною. Ви­хо­ва­н­ня, пра­кти­ка та су­ча­сні тен­ден­ції у га­лу­зі осві­ти. Кі­бер­не­ти­чну та енер­ге­ти­чну без­пе­ку.

По­дія від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки ме­ра мі­ста Ко­ші­це Рі­хар­да Ра­ші та ме­ра мі­ста Ужго­род Бо­г­да­на Ан­дрі­ї­ва з на­го­ди 25-річ­чя під­пи­са­н­ня До­го­во­ру про спів­ро­бі­тни­цтво між мі­ста­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.