У Ні­ко­по­лі пре­зен­ту­ва­ли

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

«Сьо­го­дні на 10 МВт ко­тель­ні ми вчер­го­ве пе­ре­ко­на­ли­ся, що бі­знес ба­чить ви­го­ду у пе­ре­хо­ді на аль­тер­на­тив­не па­ли­во. Ско­ро­че­н­ня спо­жи­ва­н­ня енер­го­ре­сур­сів, осо­бли­во га­зу, до­зво­ляє змен­ши­ти со­бі­вар­тість ви­ро­бле­ної про­ду­кції та під­ви­щи­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жність

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.