Успі­шний при­клад за­мі­ще­н­ня га­зу со­ло­мою

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

під­при­єм­ства», – по­ві­до­мив С. Сав­чук. На ко­тель­ні пра­цю­ють два ви­со­ко­ефе­ктив­ні ко­тли, ви­ро­бле­ні че­ською ком­па­ні­єю «TTS Group». Ця ком­па­нія вхо­дить до гру­пи про­від­них єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків обла­дна­н­ня для ко­те­лень та ко­ге­не­ра­цій­них уста­но­вок на біо­ма­сі. Як по­ві­до­мив Р. Гор­ки, ком­па­нія вба­чає зна­чний по­тен­ці­ал для ви­ро­бни­цтва енер­гії з біо­ма­си в ре­гіо­нах Укра­ї­ни та має на­мір роз­ши­рю­ва­ти свою ді­яль­ність. З ці­єю ме­тою ми­ну­лої осе­ні в рам­ках IX Мі­жна­ро­дно­го ін­ве­сти­цій­но­го бі­знес-фо­ру­му, яке про­ве­ло Агент­ство, ком­па­нія під­пи­са­ла про­то­кол про спів­пра­цю у сфе­рі за­мі­ще­н­ня га­зу з Ко­ро­стен­ською мі­ською ра­дою (Жи­то­мир­ська область). «Ми ро­би­мо все мо­жли­ве, щоб ін­ве­сто­ри ма­ли сти­му­ли вста­нов­лю­ва­ти твер­до­па­лив­ні ко­тель­ні та біо­ТЕЦ са­ме в Укра­ї­ні. Зокре­ма, їхній ін­те­рес до та­ких про­е­ктів по­си­лив впро­ва­дже­ний у бе­ре­зні ми­ну­ло­го ро­ку сти­му­лю­ю­чим та­ри­фом на те­пло з від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії, – на­го­ло­сив Го­ло­ва. Крім цьо­го, Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті пра­цює над но­ви­ми змі­на­ми до за­ко­но­дав­ства у сфе­рі біо­енер­ге­ти­ки – ство­ре­н­ням кон­ку­рен­тно­го рин­ку твер­до­го біо­па­ли­ва. Ме­ха­нізм, який роз­ро­бляє Агент­ство ра­зом із Про­е­ктом USAID «Му­ні­ци­паль­на енер­ге­ти­чна ре­фор­ма в Укра­ї­ні» (http://www.merp.org.ua), Укра­їн­сько-дан­ським енер­ге­ти­чним цен­тром (http://www.udec.org. ua) та екс­пер­тним се­ре­до­ви­щем, до­зво­лить: - ство­ри­ти про­зо­рий ри­нок біо­па­ли­ва; спри­я­ти зни­жен­ню цін на ньо­го; ви­рі­ши­ти про­бле­ми за­без­пе­че­н­ня біо­па­ли­вом ге­не­ру­ю­чих по­ту­жно­стей, що стрім­ко збіль­шу­ю­ться. Ві­дбув­ся се­мі­нар, на яко­му Го­ло­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті Сер­гій Сав­чук ра­зом із мі­сце­вою вла­дою та бі­зне­сом обго­во­ри­ли за­ко­но­дав­чі осо­бли­во­сті та пра­кти­чні аспе­кти впро­ва­дже­н­ня про­е­ктів з від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки, а та­кож роз­гля­ну­ли до­свід та по­тен­ці­ал Дні­про­пе­тров­щи­ни у цій сфе­рі. ВД «Укра­ї­на Бі­знес», Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті ви­слов­лю­ють по­дя­ку мі­сце­вій вла­ді Ні­ко­по­ля та Дні­про­пе­тров­щи­ни, ком­па­нії «TTS Group» за спів­ор­га­ні­за­цію та про­ве­де­н­ня прес-ту­ру, всім спі­ке­рам та уча­сни­кам – за актив­ну участь у за­хо­ді та ін­те­рес до «зе­ле­них» про­е­ктів в кра­ї­ні.

Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са Се­ма­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.