Уча­сни­ки фін­рин­ку об’єд­на­ли­ся для ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Продовження. По­ча­ток на стор.1 В свою чер­гу, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції стра­хо­ви­ків Укра­ї­ни На­та­лія Гу­ди­ма від­мі­ти­ла, що їй ду­же ім­по­нує, що об’єд­на­н­ня є від­кри­тим, про­зо­рим й має на ме­ті не­сти від­по­від­аль­ність за ті дії та рі­ше­н­ня, які во­но бу­де ге­не­ру­ва­ти. «Без­умов­но, я вва­жаю, що об’єд­на­н­ня ста­не суб’єктом за­ко­но­твор­чо­сті, яке змо­же роз­ро­бля­ти прин­ци­пи і стан­дар­ти що­до роз­ви­тку фі­нан­со­во­го рин­ку і стра­хо­во­го рин­ку зокре­ма», – ска­за­ла вона. «Ін­ко­ли мо­дно тво­ри­ти щось про­ти чо­гось. І ду­же при­єм­но, що на­ше об’єд­на­н­ня ство­ре­не не про­ти чо­гось, а за щось. За ре­фор­ми, за спо­жи­ва­ча, за ко­ор­ди­на­цію ру­ху, за про­цві­та­н­ня Укра­ї­ни. То­му я ду­маю, що у об’єд­на­н­ня є ду­же сер­йо­зне май­бу­тнє», – до­дав пре­зи­дент На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції кре­ди­тних спі­лок Укра­ї­ни Пе­тро Ко­зи­нець. (фото 2) Зі сво­го бо­ку го­ло­ва прав­лі­н­ня ГО «Все­укра­їн­ське об’єд­на­н­ня спо­жи­ва­чів стра­хо­вих по­слуг Ва­силь Дар­ков, дер­жав­ної вла­ди, зокре­ма Вер­хов­ної Ра­ди, На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку та На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг. Во­ни та­кож під­три­ма­ли ідею ство­ре­н­ня об’єд­на­н­ня уча­сни­ків фі­нан­со­во­го рин­ку. «Я хо­тів би нам з ва­ми по­ба­жа­ти, щоб ті за­хо­ди, які від­бу­ли­ся що­до об’єд­на­н­ня уча­сни­ків фі­нан­со­во­го се­кто­ру, да­ли по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти. Що­би ре­гу­ля­то­ри біль­ше чу­ли гро­мад­ськість. Гро­мад­ськість спри­я­ла сприйня­т­тю більш зва­же­них еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­них за­ко­но­дав­чих актів і щоб наш спо­жи­вач йшов за­до­во­ле­ний із фі­нан­со­вої уста­но­ви», – ска­зав, зокре­ма, член На­цком­фін­по­слуг Оле­ксандр За­лє­тов.(фото 4) У рам­ках за­пла­но­ва­но­го за­хо­ду бу­ло та­кож під­пи­са­но Ме­мо­ран­дум про об’єд­на­н­ня уча­сни­ків фі­нан­со­во­го рин­ку.

Ми­ко­ла Сте­па­нов-Ба­чин­ський

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.