«ЛІЗИНГ В УКРА­Ї­НІ: НО­ВІ ВИ­КЛИ­КИ ТА МО­ЖЛИ­ВО­СТІ»

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

12-13 кві­тня у Льво­ві з успі­хом про­йшла V Між­на­ро­дна Кон­фе­рен­ція «Лізинг в Укра­ї­ні: но­ві ви­кли­ки та мо­жли­во­сті, яка бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на Асо­ці­а­ці­єю лі­зин­го­дав­ців Укра­ї­ни за під­трим­ки Про­е­кту USAID «Транс­фор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру». Фо­рум зі­брав в цьо­му ро­ці по­над сто укра­їн­ських та за­ру­бі­жних уча­сни­ків: лі­зин­го­дав­ців, лі­зин­го­о­три­му­ва­чів, пред­став­ни­ків ви­ко­нав­чої та за­ко­но­дав­чої вла­ди Укра­ї­ни та єв­ро­пей­ської кон­фе­де­ра­ції LEASEUROPE, між­на­ро­дних до­но­рів. Кон­фе­рен­ція ста­ла для них май­дан­чи­ком для обмі­ну до­сві­дом, по­шу­ку но­вих ідей для роз­ви­тку га­лу­зі. Спі­ке­ра­ми та екс­пер­та­ми кон­фе­рен­ції бу­ли на­ро­дні де­пу­та­ти, ке­рів­ни­ки Ко­мі­те­тів ВР: Ми­хай­ло Дов­бен­ко, Ру­слан Дем­чак, Ві­ктор Га­ла­сюк; пред­став­ни­ки ви­ко­нав­чої вла­ди Оле­ксандр За­лє­тов (На­цком­фін­по­слуг), Оле­ксандр Со­бо­лєв (ДІУ); від ім­пор­те­рів та ди­ле­рів Гри­ци­шин На­та­ля (Джон Дір Укра­ї­на), єв­ро­пей­ські екс­пер­ти Френк Ван Гу­ул, Рі­чард Кнуб­бен (LEASEUROPE), ке­рів­ни­ки про­від­них лі­зин­го­вих ком­па­ній в се­гмен­тах агро- та ав­то- лі­зин­гу. Екс­пер­ти спро­гно­зу­ва­ли, що цьо­го­річ, об­ся­ги лі­зин­гу на укра­їн­сько­му рин­ку зро­стуть у 1,5 ра­зи. Зро­ста­н­ня мо­же від­бу­ва­ти­ся за ра­ху­нок про­ве­де­н­ня лі­зин­го­вих опе­ра­цій в но­вих се­гмен­тах рин­ку, а та­кож шля­хом за­лу­че­н­ня бю­дже­тів му­ні­ци­па­лі­те­тів до та­ких схем фі­нан­су­ва­н­ня. За да­ни­ми ре­гу­ля­то­рів рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг (НБУ та На­цком­фін­по­слуг), збіль­ше­н­ня об­ся­гу опе­ра­цій фі­нан­со­во­го лі­зин­гу де­мон­стру­ють як лі­зин­го­дав­ці, так і бан­ки. Су­ку­пний порт­фель лі­зин­го­вих угод у 2017 ро­ці склав 40,8 млрд грн, з них уго­ди укла­де­ні юри­ди­чни­ми осо­ба­ми – лі­зин­го­дав­ця­ми – на су­му 22,8 млрд грн, а лі­зин­го­вих угод бан­ків – на су­му 18 млрд грн. Ін­ші до­по­від­а­чі ро­би­ли на­го­лос на пе­ре­шко­дах, які існу­ють на шля­ху онов­ле­н­ня основ­них за­со­бів ви­ро­бни­цтва та про­по­ну­ва­ли рі­зні шля­хи і мо­де­лі їх по­до­ла­н­ня. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, ли­ше 0,2% сіль­гос­пте­хні­ки, що є в на­яв­но­сті за­раз у всіх укра­їн­ських агра­рі­їв, зна­хо­ди­ться у лі­зин­гу. З при­бли­зно 2 міль­йо­нів оди­ниць тра­кто­рів, ком­бай­нів, сі­я­лок, куль­ти­ва­то­рів та ін­шої сіль­гос­пте­хні­ки, яку ме­ха­ні­за­то­ри го­ту­ють до ви­хо­ду в по­ле в ни­ні­шньо­му се­зо­ні, ли­ше бі­ля 4 ти­сяч агре­га­тів, при­дба­них по лі­зин­го­вій схе­мі. Хо­ча ситуація з ча­сом тро­хи по­кра­щу­є­ться. Так, при­бли­зно з 45 ти­сяч оди­ниць агро­те­хні­ки, ку­пле­них сіль­госп­під­при­єм­ства­ми про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку, близь­ко одні­єї ти­ся­чі агре­га­тів при­дба­ні са­ме за лі­зин­го­вою схе­мою. Тоб­то Спі­ке­ри кон­фе­рен­ції на лізинг у ми­ну­ло­му ро­ці пе­ре­па­ло в се­ре­дньо­му 2% сіль­гос­пте­хні­ки. А в се­гмен­ті тра­кто­рів та ком­бай­нів в 2017 ро­ці час­тка лі­зин­го­вої те­хні­ки ся­гну­ла 5-6%. Ви­хо­дить, що по­то­чний рі­вень про­ни­кне­н­ня лі­зин­гу у сіль­ське го­спо­дар­ство на по­ря­док ви­щий за від­по­від­ний по­ка­зник всьо­го пар­ку сіль­гос­пте­хні­ки, сфор­мо­ва­но­го на­ко­пи­че­н­ням за всі по­пе­ре­дні ро­ки. Але для га­лу­зі, яка на­ма­га­є­ться бо­ро­ти­ся за сві­то­ві екс­порт­ні рин­ки, та ще й ма­ю­чи при цьо­му вкрай обме­же­ні фі­нан­со­ві ре­сур­си для мо­дер­ні­за­ції сво­їх ви­ро­бництв, тем­пи впро­ва­дже­н­ня лі­зин­гу за­над­то низь­кі. Хо­ча ана­ліз свід­чить, що ре­сур­си для по­мі­тно­го по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції є. По­кра­щи­ти клі­мат для роз­ви­тку лі­зин­гу в Укра­ї­ні, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, мо­гло би прийня­т­тя за­ко­ну «Про фі­нан­со­вий лізинг» в но­вій ре­да­кції (за­ко­но­про­ект №6395). Але цей про­ект Вер­хов­на Ра­да до­сі не роз­гля­ну­ла, хо­ча за­ре­є­стро­ва­ний він ще 19 кві­тня 2017 ро­ку, а про­філь­ним ко­мі­те­том Пар­ла­мен­ту був ре­ко­мен­до­ва­ний 5 ве­ре­сня до роз­гля­ду та прийня­т­тя в пер­шо­му чи­тан­ні за осно­ву. І вже 5 мі­ся­ців до­ку­мент че­кає сво­го роз­гля­ду на­ро­дни­ми обран­ця­ми в се­сій­ні за­лі. Че­рез не­до­ско­на­лість нор­ма­тив­но­го та за­ко­но­дав­чо­го ре­гу­лю­ва­н­ня та вна­слі­док дії ма­кро­еко­но­мі­чних фа­кто­рів ринок фі­нан­со­во­го лі­зин­гу у сіль­сько­му го­спо­дар­стві Укра­ї­ни, на дум­ку чле­на На­цко­мі­сії, що здій­снює дер­жре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фін­по­слуг, Оле­ксан­дра За­лє­то­ва, про­дов­жує пе­ре­бу­ва­ти «у пев­ній ста­дії ста­гна­ції». Са­ме за­для ви­рі­ше­н­ня вка­за­них про­блем, а та­кож за­ра­ди при­ве­де­н­ня за­ко­но­дав­ства у від­по­від­ність до су­ча­сних пра­ктик та кра­що­го сві­то­во­го до­сві­ду, ще в 2016 ро­ці роз­по­ча­то під­го­тов­ку нової ре­да­кції вка­за­но­го ви­ще за­ко­ну. В ро­бо­ті при­йма­ли участь На­цком­фін­по­слуг та пред­став­ни­ки рин­ку фі­нан­со­во­го лі­зин­гу, зокре­ма асо­ці­а­ції «Укра­їн­ське об’єд­на­н­ня лі­зин­го­дав­ців», а та­кож екс­пер­ти про­е­кту USAID «Транс­фор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру» в Укра­ї­ні. За­зна­че­ні про­по­зи­ції якраз і зна­йшли від­обра­же­н­ня у за­ко­но­про­е­кті №6395, роз­по­від­ає пан За­лє­тов. На пе­ре­ко­на­н­ня чле­на На­цком­фін­по­слуг, ре­а­лі­за­ція за­про­по­но­ва­них змін у за­ко­но­дав­стві зна­чно збіль­шить про­по­зи­ції на рин­ку дов­го­стро­ко­вих ре­сур­сів для укра­їн­ських під­при­ємств. Це та­кож під­ви­щить кон­ку­рен­то­спро­мо­жність агра­рі­їв та зде­ше­вить . У свою чер­гу, так лі­зін­го­ві опе­ра­ції по­де­шев­ша­ють для са­мих лі­зин­го­одер­жу­ва­чів. Але і в умо­вах за­ко­но­дав­ства зраз­ка 1997 ро­ку в ре­да­кції 2014 ро­ку (тер­мі­ни прийня­т­тя та остан­ньо­го вне­се­н­ня змін до ді­ю­чо­го за­ко­ну про фі­нан­со­вий лізинг) за де­яки­ми по­ка­зни­ка­ми ринок лі­зин­гу де­мон­струє по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку. Зокре­ма в ці­ло­му ринок лі­зин­гу в Укра­ї­ні за не­пов­ний остан­ній рік зріс на 20% – вар­тість до­го­во­рів лі­зин­гу, укла­де­них за сі­чень-ве­ре­сень, зро­сла до 9,33 млрд грн у 2017 ро­ці про­ти 7,77 млрд грн за від­по­від­ний пе­рі­од 2016-го. За­галь­на вар­тість ді­ю­чих до­го­во­рів ста­ном на 30 ве­ре­сня теж збіль­ши­лась у ни­ні­шньо­му ро­ці на 1% – до 24,14 млрд грн (з 23,91 млрд грн ро­ком ра­ні­ше, за да­ни­ми На­цком­фін­по­слуг). Хо­ча слід за­зна­чи­ти, що вка­за­ні по­ка­зни­ки збіль­ши­лись не зав­дя­ки роз­ви­тку лі­зин­гу у сіль­сько­му го­спо­дар­стві (і на­віть не в хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті), а вна­слі­док по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції у сфе­рі по­слуг та в бу­дів­ни­цтві, а та­кож за ра­ху­нок акти­ві­за­ції при­дба­н­ня транс­порт­них за­со­бів у лізинг. Ра­зом з тим, на 202 млн грн збіль­ши­лась за рік вар­тість сіль­сько­го­спо­дар­сько­го обла­дна­н­ня та те­хні­ки (крім транс­пор­ту), пе­ре­да­них лі­зин­го­дав­ця­ми у фі­нан­со­вий лізинг лі­зин­го­одер­жу­ва­чам – ста­ном на 30.09.2017р вона скла­ла 4,01 млрд грн. Збіль­шив­ся про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку і парк сіль­гос­пте­хні­ки, у лі­зин­го­вих ком­па­ній, що вхо­дять до скла­ду асо­ці­а­ції «Укра­їн­ське об’єд­на­н­ня лі­зин­го­дав­ців» (об’єд­нує ком­па­нії, що во­ло­ді­ють, як за­пев­ня­ють в асо­ці­а­ції, 80% на­ціо­наль­но­го лі­зин­го­во­го порт­фе­ля). Ста­ном на кі­нець 2017 ро­ку во­ни су­ку­пно збіль­ши­ли на 2% те­хні­ки пе­ре­да­ній в лізинг, що збіль­ши­ло їхній парк до 3415 оди­ниць ма­шин. При цьо­му кіль­кість пе­ре­да­них по лі­зин­гу агре­га­тів ви­ро­сла у біль­шо­сті лі­зин­го­вих ком­па­ній асо­ці­а­ції, що ре­аль­но пра­цю­ють з пред­став­ни­ка­ми аграр­ної га­лу­зі. Рі­чний при­ріст пар­ку сіль­гос­пте­хні­ки у та­ких лі­зин­го­вих ком­па­ній ся­гнув, за да­ни­ми асо­ці­а­ції, 11-16% за 2017 рік. А об­сяг но­во­го бі­зне­су в ці­ло­му у пред­став­ни­ків асо­ці­а­ції, за по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми ке­рів­ни­ків ці­єї ор­га­ні­за­ції, зріс про­тя­гом 2017 ро­ку при­бли­зно в 2 ра­зи. Що­прав­да, по­дво­є­н­ня бі­зне­су від­бу­ва­лось в основ­но­му за ра­ху­нок на­да­н­ня у лізинг ав­то­транс­пор­ту. Ор­га­ні­за­то­ри та уча­сни­ки кон­фе­рен­ції Під­су­мо­ву­ю­чи ре­зуль­та­ти Фо­ру­му, мо­жна ска­за­ти, що зро­ста­н­ня лі­зин­гу мо­же від­бу­ва­ти­ся за ра­ху­нок роз­ви­тку аб­со­лю­тно но­вих се­гмен­тів, які ра­ні­ше і не бу­ли роз­ви­не­ні. Зокре­ма бу­ді­вель­но­го рин­ку, ство­ре­н­ня ком­пен­са­цій­них схем та фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів для роз­ви­тку бу­дів­ни­цтва жи­тла та ко­мер­цій­ної не­ру­хо­мо­сті. Фі­нан­со­вий лізинг мо­же бути ді­є­вим для по­кра­ще­н­ня ро­бо­ти мі­сце­вої вла­ди. Остан­ні рі­ше­н­ня мі­ських рад Льво­ва та Тер­но­по­ля про за­ку­пів­лю че­рез фі­нан­со­вий лізинг му­ні­ци­паль­но­го транс­пор­ту – один із яскра­вих зраз­ків то­го, що лізинг є ефе­ктив­ним не ли­ше в бі­зне­сі. Та­кі уго­ди не ли­ше ви­рі­шу­ють пи­та­н­ня по­кра­ще­н­ня об­слу­го­ву­ва­н­ня на­се­ле­н­ня, але й змен­шу­ють на­ван­та­же­н­ня на бюджет. Уча­сни­ки кон­фе­рен­ції прийшли до ви­снов­ку, що мо­жли­во­сті фі­нан­со­во­го лі­зин­гу в Укра­ї­ні ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться зна­чно в мен­шій мі­рі, ніж це від­бу­ва­є­ться в роз­ви­ну­тих еко­но­мі­ках, тож йо­го по­тен­ці­ал за­ли­ша­є­ться все ще не­ре­а­лі­зо­ва­ним. По­го­ди­ли­ся з тим, що є над­зви­чай­но ва­жли­вим ство­ре­н­ня умов для йо­го роз­кри­т­тя – нор­ма­тив­них, по­да­тко­вих, адмі­ні­стра­тив­них. Ро­зга­лу­же­на ін­фра­стру­кту­ра та дер­жав­ні про­гра­ми мо­жуть ство­ри­ти іде­аль­ні пе­ред­умо­ви для до­ся­гне­н­ня єв­ро­пей­сько­го рів­ня про­ни­кне­н­ня лі­зин­гу в ка­пі­таль­ні ін­ве­сти­ції кра­ї­ни – 20-40%, то­ді як на сьо­го­дні цей по­ка­зник в Укра­ї­ні не пе­ре­ви­щує 4%. Зро­ста­н­ня мо­же бути до­ся­гну­то як за ра­ху­нок акти­ві­за­ції тра­ди­цій­них сфер – транс­пор­ту та сіль­гос­пте­хні­ки, так і но­вих – ін­но­ва­ції, зе­ле­на енер­ге­ти­ка, ме­ди­ци­на, не­ру­хо­мість, то­що. Асо­ці­а­ція лі­зин­го­дав­ців, за під­сум­ка­ми кон­фе­рен­ції, за­про­по­нує уря­ду та про­філь­ним мі­ні­стер­ствам ряд кон­кре­тних кро­ків для ефе­ктив­но­го пе­ре­за­ван­та­же­н­ня рин­ку лі­зин­гу за­для від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня.

Пі­дго­ту­ва­ла Оле­на ДІХТЯРЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.