Поль­ща-Укра­ї­на: су­сі­ди-пар­тне­ри

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

У 2017 ро­ці МЗС Ре­спу­блі­ки Поль­ща при­зна­чи­ло по­над 25 млн. зло­тих на за­хо­ди, які про­во­дя­ться за­ра­ди Укра­ї­ни. Бу­ли про­дов­же­ні про­е­кти з під­трим­ки про­це­су за­про­ва­дже­н­ня клю­чо­вих ре­форм. У спів­пра­ці з ін­ши­ми пар­тне­ра­ми (Єв­ро­пей­ська Ко­мі­сія, Ні­меч­чи­на, Шве­ція, Да­нія, Есто­нія) МЗС при­єд­на­ло­ся до ре­а­лі­за­ції про­гра­ми U-LEAD (Ukraine Local Empowerement Accountability and Development), ме­тою якої є до­по­мо­га укра­їн­ським вла­стям у про­ве­ден­ні ре­фор­ми си­сте­ми са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Тре­тій рік під­ряд чи­нов­ни­ки з укра­їн­ських ви­ко­нав­чих ор­га­нів се­ре­дньої лан­ки управ­лі­н­ня бе­руть участь у тре­нін­гах з про­ти­дії ко­ру­пції. Про­дов­жу­ва­ло­ся ви­ко­на­н­ня про­грам, які спри­я­ють по­кра­щан­ню ін­сти­ту­цій­ної і опе­ра­тив­ної спро­мо­жно­сті дер­жав­них фі­нан­со­вих уста­нов – Укра­їн­сько­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру та На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни. Се­ред ба­га­тьох іні­ці­а­тив – а у 2017 р. здій­сне­но 36 про­е­ктів з роз­ви­тку та 4 гу­ма­ні­тар­ні про­е­кти, а та­кож поль­ська до­по­мо­га при­су­тня бу­ла у кіль­кох між­на­ро­дних про­гра­мах, се­ред ін­шо­го, в U-LEAD, UNDP та USAID - вар­то назвати де­які окре­мо, зокре­ма: ком­пле­ксна під­трим­ка сі­мей, пе­ре­се­ле­них з зо­ни кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни, в тих те­ри­то­рі­аль­них гро­ма­дах, яка їх при­ймає. В рам­ках три­рі­чно­го про­е­кту, який спіль­но про­во­дить поль­ський і укра­їн­ський Caritas, бу­ли ство­ре­ні цен­три з під­трим­ки сі­мей у 7 мі­стах (Кри­вий Ріг, Харків, За­по­ріж­жя, Кам`ян­ське, Дро­го­бич, Івано-Фран­ківськ і Ко­ло­мия); під­трим­ка про­це­су ство­ре­н­ня пер­шої в Укра­ї­ні стан­ції ви­со­ко­гір­но­го по­ря­тун­ку. В рам­ках про­е­ктів, які здій­снює і По­соль­ство Ре­спу­блі­ки Поль­ща в Укра­ї­ні і Під­кар­пат­ське воє­вод­ство, був від­ре­мон­то­ва­ний бу­ди­нок, при­зна­че­ний на роз­мі­ще­н­ня стан­ції, та про­ве­де­н­ня під­го­тов­ку ря­ту­валь­ни­ків. Ни­ні у Схі­дних Кар­па­тах на го­рі Піп Іван впро­довж 7 днів на ти­ждень і 24 го­ди­ни на до­бу від­бу­ва­ю­ться чер­гу­ва­н­ня ря­ту­валь­ни­ків. Вар­то від­мі­ти­ти ство­ре­н­ня й по­стій­ний роз­ви­ток ді­яль­но­сті Мо­ло­ді­жно­го ін­ку­ба­то­ра під­при­єм­ни­цтва у Льво­ві, що бу­ло про­е­ктом Кра­ків­сько­го Ін­сти­ту­ту роз­ви­тку міст у спів­пра­ці з вла­стя­ми м. Льво­ва; ор­га­ні­за­ція у Тер­но­піль­сько­му про­фе­сій­но­му ко­ле­джі у Зба­ра­жі но­во­го фа­куль­та­тив­но­го на­пря­му осві­тньої під­го­тов­ки за пре­дме­том «Від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла енер­гії та мон­таж си­стем» – про­ект здій­сню­ва­ла Фун­да­ція Innovatis; іні­ці­ю­ва­н­ня ідеї «ку­пі­вель­них групп» як фор­ми з під­трим­ки під­при­єм­ни­цтва. Про­ве­де­но тре­нін­ги екс­пер­тів і кон­суль­тан­тів, на­да­но під­трим­ку пер­шим ку­пі­вель­ним гру­пам – про­ект здій­сню­ва­ло То­ва­ри­ство «Ініціатива сі­мей­них фірм». Ці­ка­вою є пе­ре­да­ча ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги в Цен­трі з під­трим­ки під­при­єм­ни­цтва у 7 обла­стях Укра­ї­ни. Крім офі­сно­го осна­ще­н­ня бу­ли про­ве­де­ні кур­си для спів­ро­бі­тни­ків Цен­трів, на­ла­го­дже­ні кон­та­кти з ор­га­на­ми са­мов­ря­ду­ва­н­ня і пред­став­ни­ка­ми ін­ших суб`єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, за­лу­че­них у про­це­си під­трим­ки під­при­єм­ни­цтва і ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку. Остан­ні ро­ки бу­ли успі­шни­ми в ді­яль­но­сті Поль­сько-Укра­їн­ської Ра­ди обмі­ну мо­лод­дю, що тіль­ки у 2016 ро­ці по­ча­ла свою ро­бо­ту. Ра­да пра­цю­ва­ла цей час під спів­го­ло­ву­ва­н­ням ві­це-мі­ні­стра На­ціо­наль­ної осві­ти Ма­жен­ни Драб і ві­це-мі­ні­стра з пи­тань мо­ло­ді і спор­ту Оле­ксан­дра Яре­ми. На дру­гий тур кон­кур­су про­е­ктів з обмі­ну, за­пла­но­ва­них у 2017 ро­ці, сто­ро­ни при­зна­чи­ли та­кі су­ми: Поль­ща на­да­ла бл. 1 млн. єв­ро (4 млн. зло­тих), Укра­ї­на - 35 тис. єв­ро (1 млн. гри­вень). В об­ся­зі цих за­со­бів ві­ді­бра­но 70 про­е­ктів з-по­се­ред на­ді­сла­них на до­фі­нан­су­ва­н­ня 272 за­явок. У 2018 ро­ці роз­мір ко­штів, при­зна­че­них на мо­ло­ді­жні про­е­кти, за­ли­ша­ти­ме­ться на та­ко­му ж рів­ні.

ТОР­ГІВ­ЛЯ, ЕКО­НО­МІ­КА І ТРАНС­ПОРТ

Остан­ні­ми ро­ка­ми ми фі­ксу­є­мо по­стій­не зро­ста­н­ня тор­гі­вель­но­го обмі­ну між на­ши­ми кра­ї­на­ми. У 2017 ро­ці йо­го су­ку­пна вар­тість скла­ла май­же 6,2 млрд. до­ла­рів США (на 26 % біль­ше, ніж у 2016 р.). Укра­їн­ський екс­порт до Поль­щі ста­но­вив 2,7 млрд. до­ла­рів США (зро­ста­н­ня на 23,8% від­но­сно 2016 р.), на­то­мість укра­їн­ський ім­порт з Поль­щі ста­но­вив по­над 3,4 млрд. до­ла­рів США (зро­ста­н­ня на 28,2% від­но­сно 2016 р.). Поль­ща є для Укра­ї­ни пер­шим екс­порт­ним рин­ком в Єв­ро­со­ю­зі (ви­пе­ре­джа­ю­чи Іта­лію, Ні­меч­чи­ну і Ні­дер­лан­ди) та дру­гим най­біль­шим, пі­сля Ні­меч­чи­ни, по­ста­чаль­ни­ком то­ва­рів з ЄС. На­ші ві­дом­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства і ве­те­ри­нар­ної слу­жби актив­но між со­бою спів­пра­цю­ють, се­ред ін­шо­го, у пи­та­н­нях бо­роть­би з афри­кан­ською чу­мою сви­ней (ASF). З 2012 ро­ку Поль­ща під­три­мує та­кож про­гра­ми з бо­роть­би зі ска­зом в при­кор­дон­них ра­йо­нах на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, від­по­від­но до під­пи­су­ва­ної що­ро­ку дво­сто­рон­ньої уго­ди. Зав­дя­ки цій уго­ді Укра­ї­на одер­жує фі­нан­со­ву під­трим­ку з ЄС на ви­ко­на­н­ня її зав­дань. У си­ту­а­ції, ко­ли у бе­ре­зні ц.р. Газ­пром не­спо­ді­ва­но від­мо­вив­ся по­ста­ча­ти газ до Укра­ї­ни, Поль­ща вже з пер­шо­го дня роз­по­ча­ла по­став­ки га­зу в Укра­ї­ну. Си­ро­ви­на, яку на­да­ла поль­ська ком­па­нія «Поль­ський га­зо­вий і на­фто­вий ви­до­бу­ток» (PGNiG), у пер­ші кри­ти­чні дні де­фі­ци­ту га­зу в Укра­ї­ні на кіль­ка­над­цять від­со­тків по­кри­ла її по­тре­би. Поль­ща актив­но пра­цює в Єв­ро­со­ю­зі у спра­ві бло­ку­ва­н­ня про­це­су по­бу­до­ви «Пів­ні­чно­го по­то­ку 2». Кра­ї­на на­ма­га­є­ться пе­ре­ко­на­ти пар­тне­рів в ЄС у то­му, що це – про­ект, який ве­де ще до біль­шої за­ле­жно­сті спіль­но­ти від по­ста­вок ро­сій­ської си­ро­ви­ни. Ми є дер­жа­вою–чле­ном Єв­ро­со­ю­зу, яка в спра­ві цьо­го про­е­кту має по­зи­цію, най­більш по­ді­бну до укра­їн­ської. Поль­ща стає для укра­їн­ських пе­ре­ві­зни­ків ві­кном в Єв­ро­пу. Зро­стає рух ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів. Впро­довж остан­ніх двох ро­ків Укра­ї­на пе­ре­ви­щу­ва­ла на­да­ні Поль­щею лі­мі­ти до­зво­лів на ав­то­пе­ре­ве­зе­н­ня. Поль­ська сто­ро­на при­хиль­но ре­а­гу­ва­ла на по­тре­би укра­їн­ських пе­ре­ві­зни­ків – в си­ту­а­ці­ях, ко­ли лі­мі­ти бу­ло ви­чер­па­но, в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку на­да­ва­ла Укра­ї­ні до­да­тко­ві до­зво­ли. Впро­довж остан­ніх двох ро­ків від­бу­ло­ся збіль­ше­н­ня за­лі­зни­чних спо­лу­чень між Поль­щею і Укра­ї­ною. Вве­де­но в дію 2 по­їзди спо­лу­че­н­ням Kи­їв–Пше­мисль і Рів­не-Хелм. Зав­дя­ки цьо­му гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни мо­жуть лег­ко, без черг на кор­до­ні, ді­ста­ти­ся до Вар­ша­ви або Кра­ко­ва. В Укра­ї­ні бу­ли на­ле­жно оці­не­ні поль­ські ви­ро­би, при­зна­че­ні для транс­порт­ної га­лу­зі. У Ки­є­ві вже кур­су­ють трам­ваї, по­бу­до­ва­ні у Би­дго­щі. Їхню якість ви­со­ко оці­ни­ли укра­їн­ські па­са­жи­ри. Поль­ські слу­жби і цен­траль­ні ор­га­ни вла­ди, тоб­то Ми­тна слу­жба, При­кор­дон­на вар­та, Уста­но­ва в спра­вах за­хи­сту кон­ку­рен­тно­сті й прав спо­жи­ва­чів, а та­кож Го­лов­на ін­спе­кція ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту шля­хом про­ве­де­н­ня з укра­їн­ськи­ми пар­тне­ра­ми твін­нін­го­вих про­е­ктів під­три­му­ва­ли роз­по­ча­тий в Укра­ї­ні про­цес ре­форм. Одні­єю з най­ва­жли­ві­ших га­лу­зей поль­сько-укра­їн­сько­го куль­тур­но­го спів­ро­бі­тни­цтва три­ва­лий час за­ли­ша­ю­ться за­хо­ди з по­ря­тун­ку об`єктів спіль­ної куль­тур­ної спад­щи­ни. Поль­ські уста­но­ви куль­ту­ри, му­зеї, художні шко­ли, ре­лі­гій­ні об`єд­на­н­ня та по­за­уря­до­ві ор­га­ні­за­ції за­лу­ча­ю­ться не тіль­ки до до­слі­дни­цьких про­е­ктів і про­це­су до­ку­мен­ту­ва­н­ня, а та­кож і до про­ве­де­н­ня ре­мон­тних та ре­став­ра­цій­них ро­біт на об`єктах, що є пам`ятка­ми на­шої спіль­ної куль­тур­ної та істо­ри­чної спад­щи­ни. Від­по­від­дю на ве­ли­че­зні в цьо­му на­пря­мі по­тре­би ста­ла про­гра­ма на­да­н­ня до­та­цій від Mі­ні­стра куль­ту­ри і на­ціо­наль­ної спад­щи­ни Ре­спу­блі­ки Поль­ща «Охо­ро­на куль­тур­ної спад­щи­ни за кор­до­ном», в рам­ках якої тіль­ки за остан­ні два ро­ки для ви­ко­ну­ва­них в Укра­ї­ні про­е­ктів бу­ло при­зна­че­но ра­зом 6,5 млн. зло­тих (в 2016 р. - 1,85 млн. та 4,65 млн. зло­тих у 2017 р.). Се­ред най­ва­жли­ві­ших об`єктів, охо­пле­них про­гра­мою ре­став­ра­ції, бу­ли, на­при­клад, Ла­тин­ський ка­фе­драль­ний і Вір­мен­ський ка­фе­драль­ний со­бо­ри, Жов­ків­ський ко­ле­ґі­ум, Ли­ча­ків­ський цвин­тар, Сан­кту­а­рій Бо­жої Ма­те­рі Свя­то­го Ска­пу­ля­рію у Бер­ди­че­ві. Пе­ре­ко­на­ний, що спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ми по­гли­би­мо на­ші пар­тнер­ські сто­сун­ки.

Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са Се­ма­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.