Чер­во­на ни­тка ре­а­бі­лі­та­ції та на­тхне­н­ня

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

«Пи­та­н­ня пост­трав­ма­ти­чних на­слід­ків і со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чної ада­пта­ції ве­те­ра­нів і чле­нів їхніх сі­мей ще за­ли­ша­є­ться від­кри­тим, – вва­жає вій­сько­вий пси­хо­лог і ве­те­ран АТО Ан­дрій Ко­зін­чук. Окрім дер­жав­них ін­сти­ту­цій, со­ці­ум впли­ває на ада­птив­ні про­це­си та на ко­му­ні­ка­ці­єю із ве­те­ра­на­ми. Актив­ну по­зи­цію за­йма­ють про­фе­сій­ні спіль­но­ти, які пра­цю­ють з уча­сни­ка­ми бо­йо­вих дій, спіл­ку­ю­ться та вво­дять їх в ді­яль­ність. Та­кий вид спів­пра­ці спри­яє як на­се­лен­ню, так і тим, хто по­вер­нув­ся з вій­ни». БО «АРТРЕХАБ» сфор­му­ва­ла­ся дов­ко­ла ме­то­ду арт-ре­а­бі­лі­та­ції, ство­ре­но­го ху­до­жни­цею та су­спіль­ним ді­я­чем Зі­на­ї­дою Ку­бар. В осно­ві ав­тор­сько­го ме­то­ду – ми­сте­цькі пра­кти­ки ху­до­жни­ці, яка по­над 10 ро­ків ви­вча­ла обря­до­ві, фоль­клор­ні, де­ко­ра­тив­но-при­кла­дні еле­мен­ти укра­їн­ської куль­ту­ри та її сим­во­лі­ку. «Ба­га­то­рі­чна ро­бо­та з сим­во­лі­кою сфор­му­ва­ла чі­тке ро­зу­мі­н­ня, що вза­є­мо­дія з са­краль­ни­ми ар­ха­ї­чни­ми зна­ка­ми в твор­чо­му про­це­сі має ці­лю­щий вплив на вну­трі­шній стан лю­ди­ни. А са­ма ідея ви­ко­ри­ста­ти свої ми­сте­цькі пра­кти­ки в пси­хо­ло­гі­чній ре­а­бі­лі­та­ції ви­ни­кла з пе­ре­ко­на­н­ня, що ми­тець у су­ча­сно­му сві­ті по­ви­нен бути су­спіль­но орі­єн­то­ва­ним», – го­во­рить ху­до­жни­ця. На осно­ві ав­тор­сько­го ме­то­ду ху­до­жни­ці, що має на­зву «Те­хні­ка чер­во­ної ни­тки», бу­ла роз­ро­бле­на про­гра­ма, що об’єд­на­на в два кур­си, роз­ра­хо­ва­ні на до­ро­слу та ди­тя­чу ау­ди­то­рію. Ко­жне за­ня­т­тя мо­же про­во­ди­ти­ся як в рам­ках кур­су, так й окре­мо. За­ня­т­тя про­во­дить ко­ман­да, що скла­да­є­ться з двох тре­не­рів – пси­хо­ло­га й ху­до­жни­ка. Ан­дрій Ко­зін­чук пе­ре­ко­на­ний, що ви­ра­же­н­ня се­бе че­рез твор­чість є ді­є­вим до­да­тко­вим за­хо­дом ре­а­бі­лі­та­ції. Пра­цю­ю­чи в «АРТРЕХАБІ», мо­жли­во ви­ра­жа­ти се­бе, про­е­кту­ва­ти пе­ре­жи­ва­н­ня і за­хо­пле­н­ня в твор­чо­му про­це­сі, ви­да­ля­ю­чи не­га­тив­ні мо­мен­ти і за­пов­ню­ю­чи се­бе кра­сою. АРТРЕХАБ – це не лі­ку­ва­н­ня. Це мо­жли­вість жи­ти есте­ти­чно», – ка­же він. До ко­ман­ди про­е­кту вхо­дить вже 10 тре­не­рів. По­ки що спіль­но­та пра­цює з Цен­тром ме­ди­ко-пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції уча­сни­ків АТО, Ме­ди­чним ре­а­бі­лі­та­цій­ним цен­тром «Пу­ща-Во­ди­ця» МВС Укра­ї­ни, від­ді­ле­н­ням ди­тя­чої не­фро­ло­гії Ін­сти­ту­ту не­фро­ло­гії на ба­зі ки­їв­ської ди­тя­чої лі­кар­ні № 7 та Цен­тром пси­хо­со­ці­аль­ної ре­а­бі­лі­та­ції Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії. У пла­нах – роз­ши­ре­н­ня ді­яль­но­сті на ін­ші ре­гіо­ни кра­ї­ни. Ста­ном на кві­тень 2018 ро­ку в арт-ре­а­бі­лі­та­цій­них за­ня­т­тях взя­ли участь по­над 200 вій­сько­вих. За сло­ва­ми одно­го з уча­сни­ків, мо­лод­шо­го сер­жан­та 11 ба­таль­йо­ну «Ки­їв­ська Русь» Та­ра­са Глу­шка, «за­ня­т­тя до­по­ма­га­ють за­бу­ти про вій­ну, на­ла­шту­ва­ти­ся на но­ву сто­рін­ку жи­т­тя й від­кри­ти в со­бі твор­чий по­тен­ці­ал, який транс­фор­му­є­ться в но­ві яко­сті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.