«11 ДІ­ТЕЙ З МОРШИНА» ОБИРАЄ ГЕ­РО­ЇВ!

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Опе­рет­те «Ве­се­лая вдо­ва» уже бо­лее 100 лет.Но она не те­ря­ет сво­ей акту­аль­но­сти. Пре­мье­ра со­сто­я­лась в Ве­не в 1905 го­ду и сра­зу же за­во­е­ва­ла лю­бо­вь ар­ти­стов и зри­те­лей. Имен­но эту опе­рет­ту за­слу­жен­но на­зыва­ют «ко­ро­ле­вой опе­ретт». Со дня пре­мье­ры - в те­че­ние 5 лет - спе­ктакль был по­ка­зан бо­лее чем 18 тысяч раз в 430 те­а­трах ми­ра. По­ста­нов­ка­та­кже была не­о­дно­кра­тно экра­ни­зи­ро­ва­на. «Ве­се­лая вдо­ва» – это остро­ум­ная исто­рия о лю­бви и боль­ших день­гах. Мо­ло­дая оча­ро­ва­тель­ная вдо­ва,обла­да­тель­ни­ца мно­го­мил­ли­он­но­го со­сто­я­ния Ан­на Гла­ва­ри при­е­зжа­ет в Па­риж. Она и не по­до­зре­ва­ет, что на нее – а то­чнее на ее мил­ли­о­ны,ко­то­рые оста­вил ей в на­след­ство муж-бан­кир–открыта охо­та… Все­світ MARVEL ще не ба­чив би­тви та­ко­го роз­ма­ху. Усі су­пер­ге­рої об’єд­на­ю­ться, щоб про­ти­сто­я­ти най­мо­гу­тні­шо­му во­ро­гу. Лю­ди тут без­си­лі, за­ли­ша­є­ться тіль­ки спо­сте­рі­га­ти. У про­ка­ті з 26 кві­тня. Про фільм: «не­має ні­чо­го не­мо­жли­во­го для тих, чиє жи­т­тя тіль­ки по­чи­на­є­ться! Ва­та­га ді­тла­хів з укра­їн­сько­го ку­рор­тно­го мі­сте­чка ви­рі­ши­ла по­гра­ти­ся в до­ро­слі ігри та ор­га­ні­зу­ва­ти афе­ру сто­лі­т­тя. На що зда­тні 11 ді­тей з Моршина – мо­жна ли­ше здо­га­ду­ва­ти­ся». Ка­стинг про­во­див­ся се­ред ді­тей ві­ком від 6 до 15 ро­ків. В жу­рі: ре­жи­сер філь­му Ар­ка­дій Не­пи­та­люк, про­дю­сер Сер­гій Лав­ре­нюк та укра­їн­ські зір­ки кі­но та шоу-бі­зне­су. Ка­стинг про­во­див су­пер­по­пу­ляр­ний ве­ду­чий — Оле­ксандр Скі­чко, з яким уча­сни­ки ма­ли змо­гу сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся під час ка­стин­гу та взя­ти ав­то­граф. Під час по­дії уча­сни­ки та­кож ма­ли змо­гу по­спіл­ку­ва­ти­ся з ре­жи- се­ром, про­дю­се­ром та акто­ра­ми філь­му. Ви­дав­ни­чий Дім «Укра­ї­на Бі­знес», ін­фор­ма­цій­ний пар­тнер за­хо­ду ві­тає уча­сни­ків. Ба­жа­є­мо твор­чих успі­хів.

Пі­дго­ту­ва­ла Оле­на ДІХТЯРЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.