«Прі­о­ри­те­тним на­прям­ком роз­ви­тку Бан­ку Альянс є роз­ви­ток спів­пра­ці з кор­по­ра­тив­ни­ми клі­єн­та­ми»

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

— Прі­о­ри­те­тним на­прям­ком роз­ви­тку Бан­ку Альянс в май­бу­тньо­му одно­зна­чно є роз­ви­ток спів­пра­ці з кор­по­ра­тив­ни­ми клі­єн­та­ми. Основ­ни­ми під­хо­да­ми бан­ку за­ли­ша­ю­ться: - ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід до об­слу­го­ву­ва­н­ня; - опе­ра­тив­ність в оброб­ці за­пи­тів, до­сту­пність до осіб, які при­йма­ють рі­ше­н­ня; - за­до­во­ле­н­ня по­треб клі­єн­тів за ра­ху­нок під­ви­ще­н­ня яко­сті на­да­ва­них бан­ком по­слуг. Зав­дя­ки впро­ва­джен­ню бі­знес мо­де­лі, яка до­зво­ляє офор­ми­ти га­ран­тію впро­довж де­кіль­кох го­дин, банк за­ли­ша­є­ться лі­де­ром на рин­ку бан­ків­ських га­ран­тій. Банк є в чи­слі лі­де­рів по опе­ра­ці­ям на між­бан­ку, що дає мо­жли­вість на­да­ва­ти най­кра­щі кур­со­ві про­по­зи­ції ім­пор­те­рам та екс­пор­те­рам. Зва­жа­ю­чи на ве­ли­кий до­свід ро­бо­ти з Юлія ФРОЛОВА, ви­ко­ну­ю­ча клі­єн­та­ми, що за­йма­ю­ться зов­ні­шньо-еко­но­мі­чною обов’яз­ки Го­ло­ви Прав­лі­н­ня ді­яль­ні­стю, банк роз­ро­бив ви­гі­дні Бан­ку Альянс па­ке­ти для екс­пор­те­рів та ім­пор­те­рів, що вклю­ча­ють опти­маль­ні ці­но­ві умо­ви, від­прав­ку пла­те­жів день у день (до 12:00 за Ки­їв­ським ча­сом), під­ви­ще­ні % на за­ли­шок ко­штів на ра­хун­ках в Бан­ку, пер­со­наль­но­го ди­ле­ра Forex, роз­ра­ху­нок кур­су на 9:00 та ку­пів­лю ва­лю­ти до 18:00, ди­стан­цій­не управ­лі­н­ня ра­хун­ком за до­по­мо­гою Ін­тер­нет Клі­єнт-Бан­ку. З ме­тою за­без­пе­че­н­ня ком­пле­ксно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів, банк з кін­ця 2017 ро­ку по­чав актив­но роз­ро­бля­ти лі­ній­ку про­ду­ктів для фі­зи­чних осіб, за­пу­сти­ли но­вий су­ча­сний та ком­фор­тний сайт, во­се­ни пла­ну­є­мо за­пуск ін­тер­нет-бан­кін­гу та мо­біль­но­го до­да­тку для на­ших клі­єн­тів. У 2018 ро­ці Банк Альянс більш актив­но за­лу­чає ре­сур­си за ра­ху­нок но­вих де­по­зи­тних про­по­зи­цій. Зав­дя­ки клі­єн­то­о­рі­єн­то­ва­но­сті та ви­гі­дним про­по­зи­ці­ям, при­ріст порт­фе­лю грив­не­вих де­по­зи­тів за пер­ші 4 мі­ся­ці 2018 ро­ку склав 457%, що свід­чить про до­ві­ру до бан­ку. В цьо­му ро­ці ми актив­но роз­ви­ва­є­мо на­пря­мок Private Banking і вже за­пу­сти­ли су­ча­сний про­дукт для VIP клі­єн­тів на осно­ві пла­ті­жної кар­тки World Elite MasterCard. Дер­жа­тель пре­мі­аль­ної кар­тки, ра­зом в ви­со­ко­кла­сним сер­ві­сом, отри­мує без­ко­штов­ну ме­ди­чну стра­хов­ку за кор­до­ном, ці­ло­до­бо­вий зв’язок з осо­би­стим ме­не­дже­ром, до­ступ до кре­ди­тних про­грам з гну­чки­ми умо­ва­ми кре­ди­ту­ва­н­ня та грейс-пе­рі­о­дом, мо­жли­вість про­ве­де­н­ня опе­ра­цій за кор­до­ном без ко­мі­сій по рин­ко­во­му кур­су. Ми про­по­ну­є­мо ма­кси­маль­ну ви­го­ду та про­сте рі­ше­н­ня скла­дних пи­тань для клі­єн­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.