Все­украин­ский Про­ект «Бан­ки Украи­ны 2017: до­стой­ные, успе­шные, на­де­жные»

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Ор­га­ни­за­тор и учре­ди­тель про­е­кта «Изда­тель­ский Дом «Украи­на Би­знес» при офи­ци­аль­ной под­держ­ке Ас­со­ци­а­ций бан­ков, кон­суль­та­ци­он­ной под­держ­ке На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Украи­ны. По­две­де­ние ито­гов про­во­ди­тся на осно­ве дан­ных Рей­тин­га на­де­жно­сти Бан­ков по ре­зуль­та­там 2017 го­да, опу­бли­ко­ван­но­го во Все­украин­ском пе­ри­о­ди­че­ском пе­ча­тном из­да­нии «Украи­на Би­знес Ре­вю», пре­до­став­лен­ных бан­ка­ми в орг­ко­ми­тет Про­е­кта, за­яв­кам и ре­ко­мен­да­ци­ям по ито­гам ра­бо­ты фи­нан­со­вых учре­жде­ний, ве­ду­щих ком­мер­че­скую де­я­тель­ность в Украи­не в 2017 го­ду. Го­сти ме­ро­при­я­тия: пред­се­да­те­ли и за­ме­сти­те­ли пред­се­да­те­лей прав­ле­ний бан­ков, пред­ста­ви­те­ли На­ци­о­наль­но­го бан­ка Украи­ны, Ас­со­ци­а­ции бан­ков, би­зне­сме­ны, пред­ста­ви­те­ли ди­пло­ма­ти­че­ско­го кор­пу­са, ак­кре­ди­то­ван­но­го в Украи­не, пред­ста­ви­те­ли ве­ду­щих спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных СМИ, те­ле­ви­де­ния, пар­тне­ры и спон­со­ры Про­е­кта. Пре­зен­та­ция Про­е­кта, офи­ци­аль­ная це­ре­мо­ния на­гра­жде­ния и не­фор­маль­ное об­ще­ние лу­чших пред­ста­ви­те­лей бан­ков­ско­го рын­ка Украи­ны со­стои­тся в имю­арл­те­е­22001188го­го­дад.а. Кре­ди­тна спіл­ка «Азов­ська кре­ди­тна ком­па­нія» по­ві­дом­ляє, що 21 трав­ня 2018 ро­ку за­галь­ни­ми збо­ра­ми чле­нів кре­ди­тної спіл­ки прийня­то рі­ше­н­ня про при­пи­не­н­ня член­ства в кре­ди­тній спіл­ці ря­ду осіб, в зв’яз­ку з не­ви­ко­на­н­ням ни­ми Ста­ту­ту кре­ди­тної спіл­ки (про­то­кол №30 від 21.05.2018 ро­ку) . Спи­сок осіб, член­ство яких при­пи­не­но, роз­мі­ще­ний на стен­дах кре­ди­тної спіл­ки «Азов­ська кре­ди­тна ком­па­нія». Отри­ма­ти обов’яз­ко­вий па­йо­вий вне­сок, що ста­но­вить 0,5 грн., Ви мо­же­те за на­сту­пни­ми адре­са­ми: Фі­лія №1 - м. Ма­рі­у­поль, пр. Ні­ко­поль­ський (Іл­лі­ча), буд.63, Фі­лія №2 - м. Ма­рі­у­поль, пр. Ми­ру (Ле­ні­на) , буд.76/9, по­верх 3, Від­ді­ле­н­ня «Азов» - м. Ма­рі­у­поль, пр.Ми­ру (Ле­ні­на), буд.83, по­верх 4. Ре­жим ро­бо­ти: Ро­бо­чі дні 09.00 - 17.00 Пе­ре­р­ва 13.00 - 14.00 Су­бо­та Ви­хі­дний Не­ді­ля Ви­хі­дний

Го­ло­ва прав­лі­н­ня кре­ди­тної спіл­ки «Азов­ська кре­ди­тна ком­па­нія» КРЕ­ДИ­ТНА СПІЛ­КА «ФІ­НАН­СО­ВА ПІД­ТРИМ­КА» (код ЄДРПОУ 33205863) по­ві­дом­ляє про скли­ка­н­ня чер­го­вих За­галь­них збо­рів, які від­бу­ду­ться 13 ли­пня 2018 ро­ку о 15:00 за адре­сою: м. Харків, вул. Іва­нів­ська, 1. По­ча­ток ре­є­стра­ції о 14:00. По­ря­док ден­ний За­галь­них збо­рів: 1. Обра­н­ня Го­ло­ви та Се­кре­та­ря за­галь­них збо­рів 2. За­слу­хо­ву­ва­н­ня і за­твер­дже­н­ня зві­ту спо­сте­ре­жної ра­ди за 2017 рік. 3. За­слу­хо­ву­ва­н­ня і за­твер­дже­н­ня зві­ту кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту за 2017 рік. 4. За­слу­хо­ву­ва­н­ня і за­твер­дже­н­ня зві­ту прав­лі­н­ня за 2017 рік. 5. За­слу­хо­ву­ва­н­ня і за­твер­дже­н­ня зві­ту ре­ві­зій­ної ко­мі­сії за 2017 рік. 6. За­слу­хо­ву­ва­н­ня за­твер­дже­н­ня зві­ту вну­трі­шньо­го ау­ди­то­ра за 2017 рік. 7. За­слу­хо­ву­ва­н­ня ау­ди­тор­сько­го ви­снов­ку, яким під­твер­дже­на пов­но­та і до­сто­вір­ність рі­чної зві­тно­сті за 2017 рік. 8. За­твер­дже­н­ня рі­чної зві­тно­сті та ре­зуль­та­тів ді­яль­но­сті кре­ди­тної спіл­ки за 2017 рік. 9. Роз­по­діл не­роз­по­ді­ле­но­го до­хо­ду, що за­ли­шив­ся у роз­по­ря­джен­ні кре­ди­тної спіл­ки за під­сум­ка­ми 2017 ро­ку. 10. Озна­йом­ле­н­ня з бю­дже­том на 2018 рік. 11. Роз­гляд пи­та­н­ня що­до фор­му­ва­н­ня ре­зерв­но­го ка­пі­та­лу. 12. Роз­гляд пи­та­н­ня що­до про­ще­н­ня та спи­са­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. 13. Роз­гляд пи­та­н­ня що­до вне­се­н­ня змін до Ста­ту­ту кре­ди­тної спіл­ки та за­твер­дже­н­ня Ста­ту­ту у но­вій ре­да­кції. 14. Обра­н­ня ау­ди­тор­ської ком­па­нії для пе­ре­вір­ки ді­яль­но­сті КС «Фі­нан­со­ва під­трим­ка» в 2018 ро­ці. 15. Роз­гляд пи­та­н­ня що­до ви­хо­ду чле­нів з КС «Фі­нан­со­ва під­трим­ка» 16. Роз­гляд ін­ших пи­тань що­до по­то­чної ді­яль­но­сті кре­ди­тної спіл­ки.

Для ре­є­стра­ції не­об­хі­дно ма­ти до­ку­мент, що по­свід­чує осо­бу. Тел. для до­від­ок (057) 707-84-16 Спо­сте­ре­жна ра­да КС «Фі­нан­со­ва під­трим­ка»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.