Дру­гий рі­вень пен­сій­ної ре­фор­ми. Го­то­ві?

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Як за­зна­ча­є­ться у по­ясню­валь­ній за­пи­сці до до­ку­мен­та, від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не пен­сій­не стра­ху­ва­н­ня» пер­со­ні­фі­ко­ва­ний облік у си­сте­мі за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня здій­сню­є­ться з ме­тою облі­ку за­стра­хо­ва­них осіб, уча­сни­ків на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня та їх іден­ти­фі­ка­ції, а та­кож на­ко­пи­че­н­ня, збе­рі­га­н­ня та ав­то­ма­ти­зо­ва­ної оброб­ки ін­фор­ма­ції про облік за­стра­хо­ва­них осіб і ре­а­лі­за­цію ни­ми пра­ва на стра­хо­ві ви­пла­ти у со­лі­дар­ній си­сте­мі за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня та на­ко­пи­чу­валь­ній си­сте­мі пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня. На ко­жну за­стра­хо­ва­ну осо­бу в си­сте­мі пер­со­ні­фі­ко­ва­но­го облі­ку Пен­сій­ним фон­дом Укра­ї­ни від­кри­ва­є­ться пер­со­наль­на еле­ктрон­на облі­ко­ва кар­тка, якій при­сво­ю­є­ться уні­каль­ний но­мер еле­ктрон­ної облі­ко­вої кар­тки. Ча­сти­на пер­со­наль­ної еле­ктрон­ної облі­ко­вої кар­тки за­стра­хо­ва­ної осо­би по­вин­на мі­сти­ти ві­до­мо­сті, які від­обра­жа­ють участь за­стра­хо­ва­ної осо­би в на­ко­пи­чу­валь­ній си­сте­мі пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня, стан на­ко­пи­чу­валь­но­го пен­сій­но­го ра­хун­ку за­стра­хо­ва­ної осо­би або здій­сне­н­ня ви­плат її спад­ко­єм­цям за ра­ху­нок ко­штів, що облі­ко­ву­ю­ться на та­ко­му ра­хун­ку, а та­кож ві­до­мо­сті про стан ін­ди­ві­ду­аль­но­го пен­сій­но­го ра­хун­ку за­стра­хо­ва­ної осо­би в не­дер­жав­но­му пен­сій­но­му фон­ді – суб’єкті дру­го­го рів­ня си­сте­ми пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня та здій­сне­н­ня їй пен­сій­них ви­плат. Для фор­му­ва­н­ня ін­фор­ма­цій­ної ба­зи си­сте­ми пер­со­ні­фі­ко­ва­но­го облі­ку ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ві­до­мо­сті, що над­хо­дять, зокре­ма, від адмі­ні­стра­то­рів не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів – суб’єктів дру­го­го рів­ня си­сте­ми пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня. Згі­дно із за­зна­че­ним За­ко­ном, ві­до­мо­сті, що мі­стя­ться в си­сте­мі пер­со­ні­фі­ко­ва­но­го облі­ку, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ви­ко­нав­чи­ми ор­га­на­ми Пен­сій­но­го фон­ду Укра­ї­ни для: під­твер­дже­н­ня уча­сті за­стра­хо­ва­ної осо­би в си­сте­мі за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня; об­чи­сле­н­ня стра­хо­вих вне­сків; ви­зна­че­н­ня пра­ва за­стра­хо­ва­ної осо­би або чле­нів її сім’ї на отри­ма­н­ня пен­сій­них ви­плат згі­дно із За­ко­ном; ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру, пе­ре­ра­хун­ку та ін­де­кса­ції пен­сій­них ви­плат, пе­ред­ба­че­них За­ко­ном; на­да­н­ня за­стра­хо­ва­ній осо­бі на її ви­мо­гу або у ви­пад­ках, пе­ред­ба­че­них За­ко­ном та За­ко­ном Укра­ї­ни «Про збір та облік єди­но­го вне­ску на за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня» та на­да­н­ня стра­хо­вим ор­га­ні­за­ці­ям, що здій­сню­ють стра­ху­ва­н­ня до­ві­чних пен­сій. У зв’яз­ку із цим, ва­жли­во за­без­пе­чи­ти пов­но­ту, до­сто­вір­ність, своє­ча­сність отри­ма­н­ня Пен­сій­ним фон­дом Укра­ї­ни від адмі­ні­стра­то­рів не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів ві­до­мо­стей, які від­обра­жа­ють участь за­стра­хо­ва­ної осо­би в на­ко­пи­чу­валь­ній си­сте­мі пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня. За­ко­ном Укра­ї­ни «Про не­дер­жав­не пен­сій­не за­без­пе­че­н­ня» пе­ред­ба­че­но ве­де­н­ня адмі­ні­стра­то­ра­ми не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів пер­со­ні­фі­ко­ва­но­го облі­ку уча­сни­ків НПФ. Згі­дно з ним, на ін­ди­ві­ду­аль­но­му пен­сій­но­му ра­хун­ку уча­сни­ка не­дер­жа­но­го пен­сій­но­го фон­ду ве­де­ться окре­мо облік ко­штів на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня, що на­ле­жить уча­сни­ку. Для на­ле­жно­го ве­де­н­ня адмі­ні­стра­то­ра­ми НПФ пер­со­ні­фі­ко­ва­но­го облі­ку уча­сни­ків не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів є не­об­хі­дним отри­ма­н­ня ни­ми на си­стем­ній осно­ві від Пен­сій­но­го фон­ду Укра­ї­ни ві­до­мо­стей про су­му стра­хо­вих вне­сків, спла­че­них до не­дер­жав­но­го пен­сій­но­го фон­ду на ко­ристь за­стра­хо­ва­них осіб (що­до ко­жної за­стра­хо­ва­ної осо­би) та про су­му ко­штів за­стра­хо­ва­ної осо­би, пе­ре­ве­де­них з На­ко­пи­чу­валь­но­го фон­ду до не­дер­жав­но­го пен­сій­но­го фон­ду. Вра­хо­ву­ю­чи це, про­е­ктом ре­гу­ля­тор­но­го акта про­по­ну­є­ться ви­зна­чи­ти: – пе­ре­лік ві­до­мо­стей про стан ін­ди­ві­ду­аль­но­го пен­сій­но­го ра­хун­ку за­стра­хо­ва­ної осо­би в не­дер­жав­но­му пен­сій­но­му фон­ді – суб’єкті дру­го­го рів­ня си­сте­ми пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня, які є скла­до­вою пер­со­наль­ної еле­ктрон­ної облі­ко­вої кар­тки за­стра­хо­ва­ної осо­би; – пе­ре­лік ін­фор­ма­ції, якою обмі­ню­ю­ться Пен­сій­ний фонд Укра­ї­ни і адмі­ні­стра­то­ри не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів – суб’єкти дру­го­го рів­ня си­сте­ми пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня для ве­де­н­ня пер­со­ні­фі­ко­ва­но­го облі­ку у си­сте­мі за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня, та по­ря­док обмі­ну та­кою ін­фор­ма­ці­єю.

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУ­МЕ­НЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.