Для фі­нан­су­ва­н­ня та га­лу­зі Укра­ї­ни

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

га­лу­зі є по­тен­цій­но при­ва­бли­ви­ми пар­тне­ра­ми для бан­ків­сько­го се­кто­ру Укра­ї­ни. Про­ект за­лу­чає най­кра­щих сві­то­вих екс­пер­тів для то­го, щоб кращі су­ча­сні те­хно­ло­гії та остан­ні ін­но­ва­ції які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у сві­ті ста­ли до­сту­пним для укра­їн­ських агро­ви­ро­бни­ків. Спе­ці­аль­но за­про­ше­ний екс­перт, Ре­не­Вер­бек, який є Го­лов­ним спе­ці­а­лі­стом з фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру ні­дер­ланд­сько­го бан­ку «Rabobank» по­ді­лив­ся успі­шним до­сві­дом кре­ди­ту­ва­н­ня мо­ло­чних го­спо­дарств у Ні­дер­лан­дах (вклю­ча­ю­чи ме­то­ди­ки оцін­ки ри­зи­ків). На­при­кін­ці 2017 р. ко­ман­да Про­е­кту IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» зо­се­ре­ди­ла­ся на до­слі­джен­ні стра­те­гій рен­та­бель­но­сті та змен­ше­н­ня ри­зи­ків рі­зних га­лу­зей тва­рин­ни­цтва Укра­ї­ни. Під час кру­гло­го сто­лу­Ек­сперт Про­е­кту Ну­но Мей­ра пред­ста­вив остан­нє до­слі­дже­н­ня, яке бу­ло про­ве­де­но із ме­тою ви­зна­че­н­ня мо­жли­во­стей збіль­ше­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня стра­ху­ва­н­ня тва­рин­ни­цтва як ін­стру­мен­ту змен­ше­н­ня ри­зи­ку га­лу­зі та збіль­ше­н­ня до­сту­пу фер­ме­рів до фі­нан­су­ва­н­ня го­спо­дарств. Екс­пер­ти про­ве­ли ана­ліз 5 рі­зних га­лу­зей тва­рин­ни­цтва (мо­ло­ко, яло­ви­чи­на, сви­ни­на, пти­ця, яй­ця), які вклю­ча­ли оцін­ку по­треб та ри­зи­ків рин­ків тва­рин­ни­цтва. За ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня, тва­рин­ни­цтво в Укра­ї­ні під­да­є­ться впли­ву ря­ду ри­зи­ків, та­ких як по­го­да, по­же­жа та хво­ро­би. Сьо­го­дні для тва­рин­ни­цтва Укра­ї­ни не існує по­ши­ре­них стан­дар­ти­зо­ва­них про­ду­ктів стра­ху­ва­н­ня. Во­ни в основ­но­му до­сту­пні на спе­ці­аль­ній осно­ві че­рез обме­же­не чи­сло стра­хо­ви­ків і, го­лов­ним чи­ном, як стра­те­гія пом’якше­н­ня ри­зи­ків для кре­ди­то­рів при на­дан­ні кре­ди­тів фер­ме­рам. Ана­ліз IFC по­ка­зав, що се­кто­ри мо­ло­чної, м’ясної га­лу­зей, сви­ни­ни та пта­хо­фа­бри­ки тва­рин­ни­цької га­лу­зі є при­бу­тко­ви­ми та за­слу­го­ву­ють на під­трим­ку. Стра­хо­ві кон­тра­кти мо­жуть до­по­мог­ти фер­ме­рам збіль­ши­ти свою дов­го­стро­ко­ву фі­нан­со­ву ста­біль­ність, під­ви­щу­ю­чи стій­кість се­кто­ра. Окрім збіль­ше­н­ня до­сту­пу до ка­пі­та­лу від фі­нан­со­вих уста­нов, на­яв­ність стра­ху­ва­н­ня мо­же зро­би­ти цей се­ктор більш при­ва­бли­вим для по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів. Ана­лі­зу­ю­чи ан­де­рай­тинг в га­лу­зі тва­рин­ни­цтва, Ну­но Мей­ра за­зна­чив, що ве­ли­че­зне зна­че­н­ня має ін­фор­ма­ція про ха­ра­ктер ри­зи­ків го­спо­дар­ства. По­кри­т­тя пев­них по­тен­цій­но си­стем­них ри­зи­ків, та­ких як хво­ро­ба, по­трі­бно ре­тель­но пе­ре­ві­ря­ти. Ін­шим чин­ни­ком, що впли­ває на мо­ло­чну про­ми­сло­вість, є ринок зем­лі. В да­ний час зем­ля ви­сту­пає як со­ці­аль­ний ком­по­нент. При­ва­тні го­спо­дар­ства ма­ють вла­сну час­тку зем­лі та ви­ко­ри­сто­ву­ють її для па­со­вищ, щоб зве­сти до мі­ні­му­му ви­тра­ти на утри­ма­н­ня мо­ло­чних тва­рин. Однак, у май­бу­тньо­му сце­на­рії, з від­кри­т­тям рин­ку зем­лі в Укра­ї­ні та подаль­шо­му роз­ви­тку га­лу­зі, для при­ва­тних до­мо­го­спо­дарств бу­ло б ви­гі­дні­ше про­да­ва­ти свою час­тку зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­ським ком­па­ні­ям, а не збе­рі­га­ти їх для па­со­вищ, що , тим не менш, в біль­шо­сті ви­пад­ків є зби­тко­вим. У най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му це мо­же при­зве­сти до подаль­шо­го змен­ше­н­ня кіль­ко­сті мо­ло­чних ко­рів. Най­біль­шим ри­зи­ком для тва­рин­ни­цтва є за­хво­рю­ва­н­ня. Зви­чай­ний ан­де­рай­тин­го­вий під­хід пе­ред­ба­ча­є­по­кри­т­тя ба­зо­вих ри­зи­ків, пов’яза­них із май­ном і по­го­дни­ми умо­ва­ми. За­ле­жно від ста­ну управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми в го­спо­дар­стві (йо­го про­філь ри­зи­ків), істо­ри­чних да­них про зби­тки та ін­ших мір­ку­вань, стра­ху­ва­н­ня від за­хво­рю­вань мо­же бути на­да­но як до­да­тко­вий ком­по­нент управ­лі­н­ня го­спо­дар­ством. Зна­н­ня про­фі­лю го­спо­дар­ства дає мо­жли­вість стра­хо­ви­ку кра­ще зро­зу­мі­ти який пе­ред ним по­стає ри­зик і ма­кси­маль­но мо­жли­вий зби­ток (PML), що дасть мо­жли­вість при­пу­сти­ти, на яких умо­вах та­ке го­спо­дар­ство мо­же бути за­стра­хо­ва­не. Із ме­тою фор­му­ва­н­ня опти­маль­но­го стра­хо­во­го по­кри­т­тя не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти фа­кто­ри ви­ро­бни­цтва. Так, екс­тен­сив­ні си­сте­ми ви­ро­щу­ва­н­ня тва­рин під­ви­щу­ють сту­пінь ри­зи­ку за­хво­рю­ва­н­ня і кра­діж­ки, в той час як ін­тен­сив­ні си­сте­ми за­ле­жать від опти­маль­них рів­нів осві­тле­н­ня, тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря та ма­кси­маль­ної щіль­но­сті тва­рин на пев­ній пло­щі. Якість бу­до­ви та мі­сце­зна­хо­дже­н­ня бу­ді­вель об­умов­лю­ють їх опір /вра­зли­вість по­же­жі, руй­на­ції, по­ве­ні, ура­ган­ним ві­трам. Роз­ді­ле­н­ня го­спо­дар­ства на зо­ни та­кож дає мо­жли­вість встановлювати рі­зні фран­ши­зи на окре­мі ко­рів­ни­ки/ при­мі­ще­н­ня. По­кри­т­тя зби­тків за­ле­жить від ха­ра­кте­ру ри­зи­ків, рів­ня ан­де­рай­тин­гу, істо­рії за­хво­рю­ва­н­ня в кра­ї­ні, істо­ри­чних да­них що­до на­яв­ність ви­пад­ків за­хво­рю­ва­н­ня в кра­ї­ні та в го­спо­дар­стві. До­слі­дже­н­ня IFC по­ка­зує не­об­хі­дність ство­ре­н­ня від­по­від­них про­по­зи­цій для тва­рин­ни­цько­го се­кто­ру еко­но­мі­ки. Тва­рин­ни­цтво та­кож по­тре­бу­є­ться до­сту­пу до фі­нан­сів для роз­ши­ре­н­ня і мо­дер­ні­за­ції. Ра­зом із цим бан­ки по­вин­ні бути впев­не­ні, що їх кре­ди­ти бу­дуть по­га­ше­ні, за­стра­ху­вав­ши ви­ро­бни­чий ка­пі­тал го­спо­дарств від низ­ки по­тен­цій­но руй­нів­них не­без­пек. Фа­хів­ці Про­е­кту, що пра­цю­ють в сфе­рі стра­ху­ва­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства, в остан­ні ро­ки зро­би­ли ве­ли­ку ро­бо­ту з роз­роб­ки стра­те­гій пом’якше­н­ня ри­зи­ків у ви­гля­ді стра­ху­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур для олій­них на­сі­н­ня та ви­ро­бни­ків зер­на. Під час кру­гло­го сто­лу Про­ект IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» анон­су­вав іні­ці­а­ти­ву що­до роз­роб­ки но­вих стра­хо­вих про­ду­ктів для зни­же­н­ня ри­зи­ку в га­лу­зі. Про­ект IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» пред­ста­вив іні­ці­а­ти­ву що­до роз­роб­ки стра­хо­вих про­по­зи­цій для га­лу­зі тва­рин­ни­цтва. Стра­ху­ва­н­ня від смер­тно­сті тва­рин в мо­ло­чно­му се­кто­рі до­зво­лить ви­ро­бни­кам мо­ло­чної про­ми­сло­во­сті за­без­пе­чу­ва­ти ком­пен­са­цію низ­ки ри­зи­ків. По­вер­ну­ті ко­шти ви­ро­бник змо­жев­кла­сти у тва­рин та ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу, що спо­ну­ка­ти­ме по­кра­щен­ню яко­сті мо­ло­ка. Та­кий під­хід мо­же вклю­ча­ти до­да­тко­ві ва­рі­ан­ти для по­кри­т­тя ри­зи­ку смер­тно­сті від ін­фе­кцій­них хво­роб або зни­же­н­ня ри­зи­ку смер­тно­сті тва­рин під час транс­порт­них опе­ра­цій, що екс­пор­ту­ють або ім­пор­ту­ють ви­со­ко­про­ду­ктив­ні тва­ри­ни.М’ясний се­ктор та­кож мо­же кон­тро­лю­ва­ти ри­зи­ки, вклю­ча­ю­чи ри­зик за­хво­рю­ва­н­ня. За­сто­со­ву­ю­чи між­на­ро­дні стан­дар­ти стра­ху­ва­н­ня, мо­жли­во мі­ні­мі­зу­ва­ти фі­нан­со­ві втра­ти, по­не­се­ні вна­слі­док смер­тно­сті, че­рез ура­же­н­ня до­ма­шні­ми тва­ри­на­ми. Стра­ху­ва­н­ня транс­пор­ту для мо­ло­чної про­ми­сло­во­сті та­кож мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся для ви­ро­бни­ків яло­ви­чи­ни, які ім­пор­ту­ють / екс­пор­ту­ють до­ро­гих цін­них тва­рин. Се­ктор пта­хів­ни­цтва по­тре­бує стра­хо­во­го по­кри­т­тя, яке за­без­пе­чує ком­пен­са­цію втрат від ін­фе­кцій­них хво­роб.Стра­хо­ві рі­ше­н­ня для се­ктор сви­нар­ства Про­ект IFC го­то­вий за­про­по­ну­ва­ти пі­зні­ше, ко­ли за­гро­за АЧС бу­де під­да­на кон­тро­лю. Тва­рин­ни­цтво є над­зви­чай­но ва­жли­вою й во­дно­час про­бле­ма­ти­чною га­луз­зю для Укра­ї­ни сьо­го­дні. За­раз вона сто­їть на по­ча­тку дов­го­го та скла­дно­го шля­ху пе­ре­за­пу­ску ко­лись по­ту­жної га­лу­зі. Уча­сни­ки кру­гло­го сто­лу ви­яви­ли го­тов­ність пра­цю­ва­ти над ство­ре­н­ням гі­дних та на­дій­них про­грам кре­ди­ту­ва­н­ня та фі­нан­су­ва­н­ня. Пред­став­ле­ні но­ві­тні про­гра­ми IFC на­да­дуть змо­гу роз­кри­ти по­ту­жний по­тен­ці­ал для фі­нан­су­ва­н­ня ма­лих агро­ви­ро­бни­ків мо­ло­ка та стра­ху­ва­н­ня ви­сту­па­ти­ме як один із ін­стру­мен­тів мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків. Стра­хо­ві рі­ше­н­ня для тва­рин­ни­цтва бу­дуть спря­мо­ва­ні на за­хист ви­ро­бни­ків від рі­зних сіль­сько­го­спо­дар­ських ри­зи­ків та під­ви­щать зда­тно­сті фер­ме­рів до по­га­ше­н­ня по­зи­ки у ви­пад­ку по­го­ди, хво­роб тва­рин та ін­ших нев­дач. Впро­ва­дже­н­ня но­ві­тніх стра­хо­вих рі­шень на­дасть мо­жли­вість укра­їн­сько­му тва­рин­ни­цько­му бі­зне­су ста­ти більш при­ва­бли­вим для ін­ве­сто­рів та кре­ди­то­рів. Як ви­ро­бни­ки, так і кре­ди­то­ри бу­дуть ма­ти мо­жли­вість по­кра­щи­ти до­ступ до ка­пі­та­лу в га­лу­зі тва­рин­ни­цтва, що до­зво­лить га­лу­зі роз­ши­рю­ва­ти, збільшувати екс­порт та змі­цню­ва­ти еко­но­мі­ку Укра­ї­ни.

Іри­на ГОЛОВКО, екс­перт із фі­нан­су­ва­н­ня за ма­те­рі­а­ла­ми Про­е­кту IFC “Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії.”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.