Кон­со­лі­да­ція фун­кцій

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

У рам­ках за­сі­да­н­ня бу­ло опра­цьо­ва­но По­рів­няль­ну та­бли­цю до за­ко­но­про­е­кту та обго­во­ре­но близь­ко 200 вне­се­них пра­вок та про­по­зи­цій від уча­сни­ків за­хо­ду. За­сі­да­н­ня про­йшло за уча­сті на­ро­дних де­пу­та­тів та се­кре­та­рі­а­ту Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті, пред­став­ни­ків На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку, На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг, та пред­став­ни­ків бі­зне­с­асо­ці­а­цій фі­нан­со­во­го рин­ку. Слід на­га­да­ти, що про­ект за­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до кон­со­лі­да­ції фун­кцій із дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг» (ре­є­стра­цій­ний №2413а), по­да­ний Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни, був прийня­тий Пар­ла­мен­том у пер­шо­му чи­тан­ні ще влі­тку 2016 ро­ку. Да­ним про­е­ктом про­по­ну­є­ться здій­сни­ти пе­ре­роз­по­діл пов­но­ва­жень дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня фі­нан­со­вої ді­яль­но­сті від На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг, до На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни та На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку, пе­ред­ба­чив­ши при цьо­му ви­лу­че­н­ня із від­по­від­них за­ко­но­дав­чих актів усіх норм із по­си­ла­н­ня­ми на На­цком­фін­по­слуг, що оче­ви­дно зу­мо­вить лі­кві­да­цію да­но­го дер­жав­но­го ор­га­ну. При цьо­му за­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­че­но, що НКЦПФР здій­сню­ва­ти­ме ре­гу­лю­ва­н­ня всіх ви­дів ді­яль­но­сті, яка пов’яза­на з цін­ни­ми па­пе­ра­ми та фон­до­вим рин­ком, а та­кож ре­гу­лю­ва­н­ня си­сте­ми на­ко­пи­чу­валь­но­го пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня та ді­яль­но­сті не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів, вклю­ча­ю­чи їх адмі­ні­стру­ва­н­ня. До пов­но­ва­жень На­ціо­наль­но­го бан­ку, від­по­від­но до по­ло­жень за­ко­но­про­е­кту, про­по­ну­є­ться від­не­сти дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня стра­хо­вої ді­яль­но­сті, си­сте­ми кре­ди­тної ко­о­пе­ра­ції та всіх ін­ших ви­дів не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг, які не пов’яза­ні з рин­ка­ми цін­них па­пе­рів та по­хі­дних (де­ри­ва­ти­вів), фон­до­вим рин­ком та си­сте­мою на­ко­пи­чу­валь­но­го і не­дер­жав­но­го пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.