Змі­ни до де­по­зи­тар­но­го облі­ку

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Во­ни обго­во­ри­ли пи­та­н­ня ро­бо­ти де­по­зи­та­рію На­ціо­наль­но­го бан­ку та осо­бли­во­сті облі­ку дер­жав­них цін­них па­пе­рів. Основ­ни­ми те­ма­ми за­хо­ду бу­ли та­кі: – пра­кти­чні кей­си ро­бо­ти з но­вим фун­кціо­на­лом про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня; – но­ві опе­ра­ції та по­ря­док га­ран­ту­ва­н­ня роз­ра­хун­ків за пра­во­чи­на­ми що­до цін­них па­пе­рів; – но­ві мо­де­лі роз­ра­хун­ків за опе­ра­ці­я­ми з дер­жав­ни­ми цін­ни­ми па­пе­ра­ми, які роз­ши­рю­ють мо­жли­во­сті де­по­зи­тар­них уста­нов та їхніх клі­єн­тів що­до віль­но­го роз­по­ря­дже­н­ня акти­ва­ми; – осо­бли­во­сті про­ве­де­н­ня транскор­дон­них опе­ра­цій з облі­га­ці­я­ми зов­ні­шніх дер­жав­них по­зик та дер­жав­ни­ми де­ри­ва­ти­ва­ми; – пла­ни де­по­зи­та­рію що­до роз­ши­ре­н­ня си­сте­ми ко­ре­спон­дент­ських від­но­син шля­хом від­кри­т­тя ра­хун­ку між­на­ро­дно­му де­по­зи­та­рію. Та­кож уча­сни­кам кру­гло­го сто­лу бу­ла пред­став­ле­на но­ва та­ри­фна по­лі­ти­ка де­по­зи­та­рію, ре­зуль­та­ти пер­ших мі­ся­ців та­ри­фі­ка­ції та пла­ни що­до подаль­шо­го удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми та­ри­фі­ка­ції. Прі­о­ри­те­тним на­пря­мом ро­бо­ти Де­по­зи­та­рію НБУ є здій­сне­н­ня подаль­ших ре­форм ін­фра­стру­кту­ри фон­до­во­го рин­ку. З ці­єю ме­тою На­ціо­наль­ний банк ви­сту­пає з за­ко­но­дав­чи­ми іні­ці­а­ти­ва­ми, що сто­су­ю­ться фун­кціо­ну­ва­н­ня фон­до­во­го рин­ку, ре­а­лі­зує про­е­кти, спря­мо­ва­ні на ре­фор­му­ва­н­ня Ро­зра­хун­ко­во­го цен­тру та вста­нов­ле­н­ня ко­ре­спон­дент­ських від­но­син з між­на­ро­дним де­по­зи­та­рі­єм. Та­кож го­ту­є­ться пра­во­ве та те­хно­ло­гі­чне під­ґрун­тя для за­без­пе­че­н­ня май­бу­тньої пе­ре­да­чі цін­них па­пе­рів, облік яких від­но­си­ться до ком­пе­тен­ції На­ціо­наль­но­го бан­ку, до Цен­траль­но­го де­по­зи­та­рію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.