Де­ся­тий з’їзд Укра­їн­ської

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

За­кін­че­н­ня. По­ча­ток на 1 стор. Під час ро­бо­ти З’їзду ви­сту­пи­ли Ро­сти­слав Зам­лин­ський, Пер­ший за­сту­пник Го­ло­ви Львів­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції та Ан­дрій Мо­ска­лен­ко, за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви з пи­тань роз­ви­тку. Та­кож, се­ред по­че­сних го­стей був при­су­тній за­сту­пник ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки ЛОДА – на­чаль­ник управ­лі­н­ня про­ми­сло­во­сті і під­при­єм­ства Ан­дрій Кі­се­ра. Осо­би­сто при­ві­та­ти де­ле­га­тів з усьо­го сві­ту за­ві­тав Мі­ський Го­ло­ва Льво­ва Ан­дрій Са­до­вий. Він ви­сло­вив всім при­су­тнім щи­ру по­дя­ку та сло­ва під­трим­ки, а та­кож по­ба­жав успі­хів.

Звер­та­ю­чись до уча­сни­ків, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Львів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ро­сти­слав Зам­лин­ський ска­зав: «Ду­же ва­жли­во, щоб ті укра­їн­ські тра­ди­ції, які бу­ли за­по­ча­тко­ва­ні ще по­за­ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя Ми­тро­по­ли­том Ан­дре­єм Ше­пти­цьким, зокре­ма вза­є­мо­до­по­мо­ги, Та­рас Пі­дза­ме­цький, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Укра­їн­ської Кре­ди­то­вої Спіл­ки Ли­ми­тед (Ка­на­да) Пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Львів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ро­сти­слав Зам­лин­ський ви і до­сі під­три­му­є­те та збе­рі­га­є­те за ме­жа­ми Укра­ї­ни. Ко­опе­ра­тив­ний рух дає мо­жли­вість ко­жно­му з нас, ко­жно­му з йо­го уча­сни­ків від­чу­ти, що він є не один. Ко­жен укра­ї­нець лю­бить свою зем­лю і ду­же ва­жли­во про­де­мон­стру­ва­ти, яки­ми ми є успі­шни­ми на на­шій зем­лі. І тіль­ки ра­зом, єди­ни­ми і спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ру­ха­ти­ся впе­ред, ро­би­ти кра­ї­ну ще успі­шні­шою та ба­га­тшою. Де­ле­га­ти з’їзду Укра­їн­ської Сві­то­вої Ко­опе­ра­тив­ної Ра­ди Окрім то­го, він по­дя­ку­вав уря­дам тих кра­їн, з яких при­бу­ли уча­сни­ки з’їзду, зокре­ма Ка­на­ди, США, Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу за ко­ло­саль­ну під­трим­ку на­шої кра­ї­ни. Та­кож Ро­сти­слав Зам­лин­ський від­мі­тив, що за ми­ну­лий рік в еко­но­мі­ку Львів­щи­ні ін­ве­сто­ва­но по­над 150 млн до­ла­рів та ство­ри­ли по­над ві­сім ти­сяч ро­бо­чих місць. Та за­кли­кав Укра­їн­ську Сві­то­ву Ко­опе­ра­тив­ну Ра­ду бра­ти актив­ну участь у цьо­му про­це­сі. У ме­жах за­сі­да­н­ня від­бу­ли­ся звіт пред­став­ни­ків Асо­ці­а­ції Кре­ди­тних Спі­лок, фі­нан­со­вий звіт Пре­зи­дія з’їзду Оль­га Ше­вель та мер Льво­ва Ан­дрій Са­до­вий УСКР, звіт Кон­троль­ної та Ста­ту­то­вої ко­мі­сій та ін.

За ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти Х З’їзду п. Оль­гу Ше­вель бу­ло пе­ре­о­бра­но на по­са­ду Го­ло­ви Ра­ди ди­ре­кто­рів УСКР, Пре­зи­ден­та УСКР. Та­кож до ор­га­нів управ­лі­н­ня УСКР бу­ло обра­но пред­став­ни­ків ВАКС: Ра­да Ди­ре­кто­рів – Во­ло­ди­мир Си­до­ров­ський, го­ло­ва прав­лі­н­ня КС «Ані­сія» (м. Львів) Кон­троль­на ко­мі­сія – Га­ли­на Ша­тир­ко, го­ло­ва прав­лі­н­ня КС «Ста­ні­слав­ська» (м. Іва­но – Фран­ківськ) Но­мі­на­цій­на ко­мі­сія – Зо­ря­на Ро­злу­цька, го­ло­ва прав­лі­н­ня КС «Са­мо­по­міч» (м. За­лі­щи­ки) Ста­ту­то­ва ко­мі­сія – Іри­на Дра­го­ми­ре­цька, го­ло­ва прав­лі­н­ня КС «Га­рант» (м. Ки­їв)

Окре­ма по­дя­ка п. Во­ло­ди­ми­ру Си­до­ров­сько­му та ко­ле­кти­ву КС «Ані­сія» за ор­га­ні­за­цію про­ве­де­н­ня Х З’їзду Укра­їн­ської Сві­то­вої Ко­опе­ра­тив­ної Ра­ди в мі­сті Льво­ві!

Ми­ко­ла Сте­па­нов-Ба­чин­ський

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.