Фі­нан­су­ва­н­ня мі­сце­вих бю­дже­тів у 2019 ро­ці

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Він за­зна­чив, що це має бу­ти спіль­на по­зи­ція що­до подаль­шо­го роз­ви­тку фі­нан­со­вої де­цен­тра­лі­за­ції. «Це дасть мо­жли­вість Мін­ре­гіо­ну спіль­но з до­но­ра­ми під­го­ту­ва­ти мар­шру­тну кар­ту ре­а­лі­за­ції про­е­ктів, що фі­нан­су­ва­ти­му­ться за ра­ху­нок бю­дже­ту-2019, і ви­йти на спіль­не за­сі­да­н­ня двох про­філь­них ко­мі­те­тів ВРУ — з пи­тань дер­жав­но­го бу­дів­ни­цтва, ре­гіо­наль­ної по­лі­ти­ки та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, а та­кож бю­дже­тно­го. На­ша спіль­на ме­та – спро­мо­жна, ефе­ктив­на і про­зора си­сте­ма управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми фі­нан­са­ми на ре­гіо­наль­но­му та мі­сце­во­му рів­нях», — за­зна­чив Ген­на­дій Зуб­ко. Крім то­го, Ген­на­дій Зуб­ко на­го­ло­сив, що се­ред най­го­лов­ні­ших зав­дань — впро­ва­дже­н­ня си­стем­но­го ана­лі­зу мі­сце­вих бю­дже­тів усіх рів­нів (в то­му чи­слі: бю­дже­тів гро­мад, які ще не об’єд­на­ли­ся; ра­йон­них бю­дже­тів; бю­дже­тів ОТГ; обла­сних бю­дже­тів то­що). «Для цьо­го нам, спіль­но з Мін­фі­ном, по­трі­бно за­без­пе­чи­ти від­кри­тість та до­ступ до зві­тних да­них про по­ка­зни­ки до­хо­дів і ви­да­тків мі­сце­вих бю­дже­тів (у роз­рі­зі всіх мі­сце­вих бю­дже­тів). Плюс – за­без­пе­чи­ти обмін ін­фор­ма­ці­єю між ор­га­на­ми ДФС та ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, зокре­ма ОТГ, у ча­сти­ні на­ра­хо­ва­них сум бю­дже­то­на­пов­ню­ю­чих по­да­тків і збо­рів та по­да­тко­во­го бор­гу в роз­рі­зі пла­тни­ків по­да­тків від­по­від­них те­ри­то­рій (ра­йо­нів, міст обла­сно­го зна­че­н­ня, ОТГ). Ще одне зав­да­н­ня — удо­ско­на­ле­н­ня між­бю­дже­тних від­но­син у ча­сти­ні змен­ше­н­ня дис­про­пор­цій між мі­сце­ви­ми бю­дже­та­ми та здій­сне­н­ня роз­по­ді­лу всіх ін­ве­сти­цій­них су­бвен­цій (зокре­ма, су­бвен­ції на со­ці­аль­но-еко­но­мі­чний роз­ви­ток) за про­зо­рим фор­муль­ним ме­ха­ні­змом», – за­зна­чив Ген­на­дій Зуб­ко. Ві­це-прем’єр-мі­ністр окре­мо на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті та обов’яз­ко­во­сті вра­ху­ва­н­ня у мі­сце­во­му бю­дже­ту­ван­ні ґен­дер­но-орі­єн­то­ва­них під­хо­дів. Адже во­ни спря­мо­ва­ні, в пер­шу чер­гу на ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів. У свою чер­гу ке­рів­ник Про­грам Спів­ро­бі­тни­цтва Пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні, спів­го­ло­ва Ра­ди до­но­рів Бе­ренд де Гро­от за­зна­чив: «Успіх те­ри­то­рі­аль­ної де­цен­тра­лі­за­ції за­ле­жить на­пря­му від бю­дже­тної де­цен­тра­лі­за­ції. Ра­да до­но­рів ко­ор­ди­нує цю ро­бо­ту і ми вже ма­є­мо де­кіль­ка до­слі­джень і мо­ні­то­ринг про­це­су фі­нан­со­вої де­цен­тра­лі­за­ції на мі­сцях. Тож, ми вра­ху­є­мо ці ре­зуль­та­ти при на­пра­цю­ван­ні спіль­но­го з Мін­ре­гіо­ном рі­ше­н­ня що­до вне­се­н­ня змін до бю­дже­тно­го за­ко­но­дав­ства на на­сту­пний рік. Спо­ді­ва­юсь, ми ма­ти­ме­мо ва­го­мі вне­ски в бю­дже­тно­му ко­де­ксі-2019». У рам­ках за­сі­да­н­ня Ра­ди до­но­рів бу­ли пре­зен­то­ва­ні про­е­кти між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги, що здій­сню­ють свою ді­яль­ність у сфе­рі фі­нан­сів та бю­дже­ту­ва­н­ня ОМС. Зокре­ма, мо­ні­то­ринг про­це­су фі­нан­со­вої де­цен­тра­лі­за­ції, ре­зуль­та­ти оці­ню­ва­н­ня фі­нан­со­во­го управ­лі­н­ня 50-ти гро­мад про­гра­ми DOBRE, каль­ку­ля­тор фі­нан­со­вої спро­мо­жно­сті ОТГ, про­ект ҐОБ (Ґен­дер­но-орі­єн­тов­не бю­дже­ту­ва­н­ня в Укра­ї­ні), ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті про­е­кту EDGE «Ек­спер­тна під­трим­ка вря­ду­ва­н­ня та еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку» в се­кто­рі «Мі­сце­ві фі­нан­си та бю­дже­ту­ва­н­ня». На­га­да­є­мо, Ра­да до­но­рів при Мін­ре­гіо­ні з пи­тань впро­ва­дже­н­ня ре­фор­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та те­ри­то­рі­аль­ної ор­га­ні­за­ції вла­ди в Укра­ї­ні — ко­ор­ди­на­цій­ний хаб ре­фор­ми, який об’єд­нує всі про­е­кти те­хні­чної до­по­мо­ги в рам­ках де­цен­тра­лі­за­ції. А са­ме пред­став­ни­ків офі­су Ра­ди Єв­ро­пи в Укра­ї­ні, пред­став­ни­цтво ЄС в Укра­ї­ні, Швей­цар­ське бю­ро спів­ро­бі­тни­цтва в Укра­ї­ні; По­соль­ства ФРН, Ре­спу­блі­ки Поль­ща, Шве­ції, Ве­ли­кої Бри­та­нії, Ко­ро­лів­ства Да­нії, Ка­на­ди, Фран­ції, Есто­нії в Укра­ї­ні; Пред­став­ни­цтва USAID, ОБСЄ, ПРООН, OECD, ООН Жін­ки; пред­став­ни­ків про­е­ктів те­хні­чної до­по­мо­ги: про­гра­ма «U-LEAD з Єв­ро­пою», DESPRO, DOBRE, EDGE, EU4LOGICA, про­ект ҐОБ («Ґен­дер­не бю­дже­ту­ва­н­ня в Укра­ї­ні»); все­укра­їн­ські асо­ці­а­ції ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія Гу­ме­нюк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.