Той, хто став сон­цем …

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

най­ви­що­го рів­ня ви­ко­на­н­ня іно­зем­цем іта­лій­ських пі­сень. На­ро­дний ар­тист СРСР Му­слім Ма­го­ма­єв був су­пер­зір­кою, але при цьо­му го­во­рив: «Ме­ні не по­до­ба­є­ться, ко­ли ме­не впі­зна­ють. Я со­ром’язли­ва лю­ди­на». У жит­ті Ма­е­стро бу­ло три ве­ли­кі ко­ха­н­ня – му­зи­ка, дру­жи­на Та­ма­ра і Азер­бай­джан. Ко­ли во­ни зу­стрі­ли­ся з Та­ма­рою Си­няв­ською, він був ви­зна­ним ко­ро­лем ра­дян­ської сце­ни, во­на — при­ма­дон­ною Ве­ли­ко­го те­а­тру. Одру­жи­ли­ся в 1974 ро­ці і, за сло­ва­ми Му­слі­ма, жи­т­тя роз­ді­ли­ло­ся на «до Та­ма­ри» і «пі­сля». Во­на бу­ла йо­го дру­гом, дру­жи­ною, му­зою. Зав­дя­ки цій лю­бо­ві на­ро­ди­ло­ся ба­га­то по­пу­ляр­них ком­по­зи­цій. Одна з най­ві­до­мі­ших — «Ме­ло­дія ко­ха­н­ня». Ху­до­жник Та­їр Са­ла­хов так зга­ду­вав цю па­ру: «До­ля при­ве­ла їх один до одно­го. З Та­ма­рою у ньо­го осо­бли­ві сто­сун­ки якісь, до­вір­чі». Дру­зі зга­ду­ють, що над­зви­чай­на по­пу­ляр­ність не зі­псу­ва­ла Му­слі­ма. Емір Ага­ла­ров: «Він во­ло­дів яки­мось уні­каль­ним при­ро­дним бла­го­род­ством, що ду­же рід­ко зу­стрі­ча­є­ться, осо­бли­во в та­ко­му мас­шта­бі. Якою б не бу­ла йо­го мі­сія на Зем­лі, він її ви­ко­нав». У Ки­є­ві уро­чи­сто від­кри­ли сквер і пам’ятник азер­бай­джан­сько­му ар­ти­сту Му­слі­му Ма­го­ма­є­ву. У за­хо­ді взя­ли участь мі­ністр куль­ту­ри Азер­бай­джа­ну Абуль­фас Га­ра­єв, мі­ністр куль­ту­ри Укра­ї­ни Єв­ген Ни­щук, ар­ти­сти з Азер­бай­джа­ну, Узбе­ки­ста­ну, Ка­зах­ста­ну, Укра­ї­ни. Ки­їв і Ба­ку – мі­ста по­бра­ти­ми із 1997 ро­ку, і пар­тнер­ство міст но­сить по­сту­паль­ний ха­ра­ктер у роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри міст, про­ми­сло­во­сті, куль­ту­ри, ту­ри­зму. Сквер ім. Му­слі­ма Ма­го­ма­є­ва ста­не по­да­рун­ком для ки­ян та го­стей мі­ста – міль­йо­нів ша­ну­валь­ни­ків та­лан­ту ле­ген­дар­но­го спів­а­ка й ком­по­зи­то­ра. Екшн «Хма­ро­чос» Сту­дія: Universal. Ре­жи­сер: РОУСОН МАРШАЛЛ ТЬОРБЕР («Пів­то­ра шпи­гу­на», «Ми — Міл­ле­ри»). У ро­лях: ДВЕЙН ДЖОНСОН («Джу­ман­джі: По­клик джун­глів», «Фор­саж 8», «Ря­ту­валь­ни­ки Ма­лі­бу»). Ле­ген­дар­ний Двейн Джонсон стає на по­ря­ту­нок най­ві­до­мі­шо­го ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го хма­ро­чо­са сві­ту, охо­пле­но­го по­лум’ям. У си­ту­а­ції, де ко­жна хви­ли­на на ва­гу зо­ло­та, ко­ли­шній агент ФБР має зна­йти вин­них у ка­та­стро­фі й ви­зво­ли­ти свою сім’ю, яка опи­ни­ла­ся у во­гня­ній пас­тці. Шпи­гун­ський екшн «Мі­сія не­мо­жли­ва: Фо­ла­ут» Ле­ген­дар­на фран­ши­за на­би­рає обер­тів! Но­ві ча­си по­ро­джу­ють но­вих злих ге­ні­їв, які во­ло­ді­ють най­су­ча­сні­шою збро­єю і ста­ють ре­аль­ною за­гро­зою для пла­не­ти. Ви­клик, ки­ну­тий ко­ман­ді спе­ц­аген­тів на чо­лі з Іта­ном Хан­том (Том Круз), мо­же ста­ти їхньою остан­ньою мі­сі­єю. Сту­дія: Paramount. Старт в Укра­ї­ні: 26.07.2018 Ві­ко­ві обме­же­н­ня: 12+ Ре­жи­сер: КРІСТОФЕР МАККВОРРІ («Мі­сія не­мо­жли­ва: На­ція ізго­їв», «Джек Рі­чер»). У ро­лях: ТОМ КРУЗ («Мі­сія не­мо­жли­ва», «Джек Рі­чер», «Му­мія», АЛЕК БОЛДУЇН («Від­сту­пни­ки», «Рим­ські при­го­ди»).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.