Мі­жна­ро­дні пра­кти­ки ве­де­н­ня бі­зне­су

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Що­ден­но фа­хів­ці з міжнародної тор­гів­лі ке­ру­ю­ться за­галь­но­ви­зна­ни­ми пра­ви­ла­ми та пра­кти­ка­ми зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті, як-от: Incoterms, мо­дель­ні кон­тра­кти, форс-ма­жор­ні об­ста­ви­ни, уні­фі­ко­ва­ні пра­ви­ла що­до акре­ди­ти­вів, ін­ка­со, га­ран­тій, то­що. Всі ці про­ду­кти роз­ро­бляє са­ме Мі­жна­ро­дна Тор­го­ва Па­ла­та. ICC Ukraine, від­по­від­но до уго­ди з ICC Services, має пра­во пе­ре­кла­да­ти та роз­по­всю­джу­ва­ти про­ду­кти ICC в Укра­ї­ні. Фа­хів­ці апа­ра­ту та ко­мі­сій ICC Ukraine здій­сню­ють не ли­ше пе­ре­клад та пу­блі­ка­цію цих про­ду­ктів, а й на­да­ють екс­пер­тні ре­ко­мен­да­ції го­лов­ним роз­ро­бни­кам но­вих ре­да­кцій цих до­ку­мен­тів. Про­ду­кти, які роз­по­всю­джує ICC Ukraine: Incoterms Ко­мен­тар до Incoterms Уні­фі­ко­ва­ні пра­ви­ла та зви­чаї для до­ку­мен­тар­них акре­ди­ти­вів (UCP 600) Уні­фі­ко­ва­ні пра­ви­ла для га­ран­тій за ви­мо­гою (URDG 758) За­сте­ре­же­н­ня ICC з форс-ма­жо­ру 2003 – За­сте­ре­же­н­ня ICC з ускла­дню­ю­чих об­ста­вин 2003 Мі­жна­ро­дна пра­кти­ка ре­зерв­них акре­ди­ти­вів - ISP98 Мі­жна­ро­дна стан­дар­тна бан­ків­ська пра­кти­ка пе­ре­вір­ки до­ку­мен­тів у від­по­від­но­сті з UCP 600 – ISBP Го­ту­ю­ться до ви­да­н­ня: Мо­дель­ні ко­мер­цій­ні кон­тра­кти

З пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті і не­до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції З пи­тань кон­ку­рен­ції З пи­тань бан­ків­ської те­хні­ки та пра­кти­ки З пи­тань роз­ви­тку пу­блі­чно-при­ва­тно­го пар­тнер­ства в Укра­ї­ні З пи­тань енер­го­ефе­ктив­но­сті З ми­тних пи­тань та спро­ще­н­ня про­це­дур тор­гів­лі З пи­тань про­ти­дії ко­мер­цій­ним зло­чи­нам З пи­тань транс­пор­ту та ло­гі­сти­ки З пи­тань між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу З пи­тань ді­ло­во­го ту­ри­зму та ви­став­ко­вої ді­яль­но­сті З пи­тань пест-кон­троль ме­не­джмен­ту З пи­тань ін­ве­сти­цій З пи­тань ци­фро­вої еко­но­мі­ки З пи­тань фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу З пи­тань про­зо­ро­сті дер­жав­них за­ку­пі­вель Центр між­на­ро­дних про­грам Мор­ська адмі­ні­стра­тив­на ко­мі­сія З пи­тань бо­роть­би з ко­ру­пці­єю та кор­по­ра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті бі­зне­су Ко­мі­сію з пи­тань Ди­зай­ну. Ін­но­ва­цій. Бу­дів­ни­цтва та Ар­хі­те­кту­ри Ко­мі­сія Бізнес че­рез ми­сте­цтво 1. Ро­бо­та над вдо­ско­на­ле­н­ням укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства у скла­ді ко­мі­сій ICC Ukraine

2. Нав­чаль­ні се­мі­на­ри для ком­па­ній та банків Курс на­вчаль­них се­мі­на­рів для пра­ців­ни­ків бан­ків­ської сфе­ри та суб’єктів ЗЕД з тор­го­во­го фі­нан­су­ва­н­ня До­ку­мен­тар­ні акре­ди­ти­ви Бан­ків­ські га­ран­тії Ре­зерв­ні акре­ди­ти­ви Курс се­мі­на­рів з кон­ку­рен­цій­но­го пра­ва Ан­ти­кон­ку­рен­тні ри­зи­ки, пов’яза­ні з мар­ке­тин­го­вою актив­ні­стю ком­па­ній Вер­ти­каль­ні обме­же­н­ня та за­бо­ро­не­ні ан­ти­кон­ку­рен­тні пра­кти­ки у сфе­рі он­лайн тор­гів­лі Ан­ти­мо­но­поль­ний ком­пла­єнс та за­по­бі­га­н­ня ан­ти­кон­ку­рен­тним по­ру­ше­н­ням

Се­мі­на­ри з пи­тань ви­хо­ду на но­ві рин­ки, без­пе­ки зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті та між­на­ро­дних роз­ра­хун­ків Без­пе­ка екс­пор­ту укра­їн­ських ком­па­ній: про­бле­ми та шля­хи ви­рі­ше­н­ня Ін­ве­сти­цій­на по­лі­ти­ка та тор­го­во-еко­но­мі­чне спів­ро­бі­тни­цтво між Укра­ї­ною та Ре­спу­блі­кою Ка­зах­стан Еко­но­мі­чне спів­ро­бі­тни­цтво з Ре­спу­блі­кою Сло­вач­чи­на: від­кри­т­тя но­вих мо­жли­во­стей Пра­кти­чний се­мі­нар що­до ви­хо­ду на но­ві рин­ки. Ре­спу­блі­ка Су­дан Ви­ко­ри­ста­н­ня SWIFT для управ­лі­н­ня гро­шо­ви­ми по­то­ка­ми та зна­н­ня сво­їх клі­єн­тів Се­мі­нар з пи­тань про­ти­дії ін­фор­ма­цій­ним вій­нам

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.