Ви­мо­ги до стра­хо­ви­ків

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Від­по­від­ні нор­ми пе­ред­ба­че­ні про­е­ктом нор­ма­тив­но­пра­во­во­го акта, опри­лю­дне­но­го На­цком­фін­по­слуг. Зокре­ма, це про­ект Роз­по­ря­дже­н­ня Ко­мі­сії «Про за­твер­дже­н­ня Змін до По­ло­же­н­ня про обов’яз­ко­ві кри­те­рії і нор­ма­ти­ви до­ста­тно­сті ка­пі­та­лу та пла­то­спро­мо­жно­сті, лі­кві­дно­сті, при­бу­тко­во­сті, яко­сті акти­вів та ри­зи­ко­во­сті опе­ра­цій стра­хо­ви­ка».

Як за­зна­ча­є­ться у по­ясню­валь­ній за­пи­сці до до­ку­мен­та, він спря­мо­ва­ний на вдо­ско­на­ле­н­ня яко­сті акти­вів, по­кра­ще­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті, під­ви­ще­н­ня рів­ня ка­пі­та­лі­за­ції та фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті стра­хо­ви­ків. Про­ект Роз­по­ря­дже­н­ня пе­ред­ба­чає ви­зна­че­н­ня нор­ма­тив­но­го об­ся­гу акти­вів, який не­об­хі­дний стра­хо­ви­ку для до­три­ма­н­ня нор­ма­ти­ву пла­то­спро­мо­жно­сті та до­ста­тно­сті ка­пі­та­лу, нор­ма­ти­ву ри­зи­ко­во­сті опе­ра­цій та нор­ма­ти­ву яко­сті ак- ти­вів і ви­мог до ве­ли­чи­ни низь­ко­ри­зи­ко­вих акти­вів стра­хо­ви­ка. Прийня­т­тя нор­ма­тив­но­го акта спри­я­ти­ме за­без­пе­чен­ню ста­біль­но­сті ді­яль­но­сті стра­хо­ви­ків, мо­жли­во­сті ви­ко­на­н­ня стра­хо­ви­ка­ми сво­їх зо­бов’язань та за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів у сфе­рі стра­ху­ва­н­ня. Впро­ва­дже­н­ня та ви­ко­на­н­ня ви­мог до­ку­мен­та за­без­пе­чить удо­ско­на­ле­н­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня стра­хо­во­го рин­ку шля­хом удо­ско­на­ле­н­ня ви­мог до яко­сті акти­вів стра­хо­ви­ків. Більш де­таль­но – у про­е­кті Роз­по­ря­дже­н­ня На­цком­фін­по­слуг «Про за­твер­дже­н­ня Змін до По­ло­же­н­ня про обов’яз­ко­ві кри­те­рії і нор­ма­ти­ви до­ста­тно­сті ка­пі­та­лу та пла­то­спро­мо­жно­сті, лі­кві­дно­сті, при­бу­тко­во­сті, яко­сті акти­вів та ри­зи­ко­во­сті опе­ра­цій стра­хо­ви­ка»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.