Пла­тфор­ма висадки — Туреччина

Або Пер­спе­кти­ви стра­хо­во­го рин­ку

Ukraine Business Review - - Міжнародна конференція - Ан­дрій Ні­кі­тін, ди­ре­ктор РА «Стан­дарт-Рей­тинг»

Чер­го­ва, VIIІ конференція уча­сни­ків стра­хо­во­го рин­ку тра­ди­цій­но від­бу­ла­ся на ту­ре­цько­му Се­ред­зем­но­мор’ї!

Про­фе­сій­не обго­во­ре­н­ня акту­аль­них пи­тань роз­ви­тку стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни в умо­вах еко­но­мі­чної не­ста­біль­но­сті та в кон­текс­ті Уго­ди про асо­ці­а­цію Укра­ї­ни ЄС, обмін дум­ка­ми що­до пер­спе­ктив роз­ви­тку окре­мих се­гмен­тів стра­хо­во­го рин­ку, по­шук і роз­ро­бле­н­ня пра­кти­чних ре­ко­мен­да­цій що­до ви­рі­ше­н­ня на­галь­них про­блем ві­тчи­зня­них стра­хо­вих ком­па­ній та ін­ших уча­сни­ків стра­хо­во­го рин­ку, а та­кож впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій в їхню ді­яль­ність. Ці пи­та­н­ня акту­аль­ні для усі­єї еко­но­мі­ки дер­жа­ви, а над­то – для со­ці­аль­но-від­по­від­аль­но­го бі­зне­су – сфе­ри стра­ху­ва­н­ня. Про вплив ма­кро­еко­но­мі­чно­го се­ре­до­ви­ща та тенденції роз­ви­тку стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни йшло­ся на во­сьмій Між­на­ро­дній кон­фе­рен­ції уча­сни­ків стра­хо­во­го рин­ку, яка за­вер­ши­ла свою ро­бо­ту в м. Ке­ме­рі (Туреччина). Уча­сни­ки зі­бра­н­ня за­зна­чи­ли, що роз­ви­ток га­лу­зі стра­ху­ва­н­ня зна­чно за­ле­жить від роз­ви­тку еко­но­мі­ки і від ма­кро­еко­но­мі­чних фа­кто­рів. З ін­шо­го бо­ку – ді­яль­ність стра­хо­вих ор­га­ні­за­цій — як без­по­се­ре­дньо стра­хо­ва, так і ін­ве­сти­цій­на, мо­же сут­тє­во спри­я­ти роз­ви­тку еко­но­мі­ки. Ва­жли­во на всіх рів­нях спри­я­ти фор­му­ван­ню, ефе­ктив­но­му ви­ко­ри­стан­ню і спря­му­ван­ню ко­штів, що аку­му­лю­ю­ться, в ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки. Се­ред те­ма­ти­чних на­пря­мів ро­бо­ти

кон­фе­рен­ції — су­ча­сні тенденції роз­ви­тку сві­то­во­го рин­ку стра­ху­ва­н­ня та їхній вплив на стра­хо­ві рин­ки кра­їн з транс­фор­ма­цій­ни­ми еко­но­мі­ка­ми; пер­спе­ктив­ні на­пря­ми роз­ви­тку на­ціо­наль­них стра­хо­вих рин­ків в епо­ху ци­фро­вих те­хно­ло­гій; дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг у кон­текс­ті гло­ба­лі­за­цій­них про­я­вів: до­свід Укра­ї­ни та за­ру­бі­жних кра­їн; роль стра­ху­ва­н­ня в ста­бі­лі­за­ції на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки та за­без­пе­чен­ні со­ці­аль­но­го за­хи­сту гро­ма­дян. Та­кож бу­ло роз­гля­ну­то пи­та­н­ня транс­фор­ма­ції си­стем со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня в су­ча­сно­му сві­ті; су­ча­сні ви­кли­ки та ін­но­ва­цій­ні на­пря­ми роз­ви­тку стра­ху­ва­н­ня та ри­зик-ме­не­джмен­ту; під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті управ­лі­н­ня бі­знес-про­це­са­ми стра­хо­вих ком­па­ній та по­лі­пше­н­ня яко­сті на­у­ко­во­го та ка­дро­во­го за­без­пе­че­н­ня стра­хо­вої га­лу­зі в су­ча­сних умо­вах.

З 1 по 7 жов­тня вже во­сьмий раз Туреччина зу­стрі­чає що­рі­чну Між­на­ро­дну кон­фе­рен­цію уча­сни­ків стра­хо­во­го рин­ку. Не­змін­ний ор­га­ні­за­тор, Асо­ці­а­ція «Стра­хо­вий бі­знес», ви­зна­чив те­му кон­фе­рен­ції як «Стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні: стан, тенденції, пер­спе­кти­ви». Як зав­жди, ту­р­опе­ра­тор Seller Way взяв на се­бе ор­га­ні­за­цій­ні тур­бо­ти, пов’яза­ні з від­прав­кою уча­сни­ків до Ту­реч­чи­ни та ком­фор­тним пе­ре­бу­ва­н­ням у мі­сці при­зна­че­н­ня, та – впо­рав­ся зі сво­єю за­да­чею на «від­мін­но».

Уча­сни­ків прийняв за­ти­шний та во­дно­час роз­кі­шний 5-зір­ко­вий отель Limak Limra на бе­ре­зі Се­ред­зем­но­го мо­ря (Ке­мер, Кі­ріш, ре­гіон Ан­та­лії).

Як зав­жди, тра­ди­цій­но, на кон­фе­рен­ції го­лов­не зна­че­н­ня ма­ли дво­сто­рон­ні зу­стрі­чі, про­те окре­мо два дні бу­ло при­свя­че­но до­по­від­ям.

Від­кри­т­тя кон­фе­рен­ції по­ча­лось із всту­пної до­по­віді Ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра асо­ці­а­ції «Стра­хо­вий бі­знес» В’яче­сла­ва Чер­ня­хів­сько­го, який цьо­го ра­зу ви­сту­пав ди­стан­цій­но, че­рез ві­део-чат. Клю­чо­ви­ми акту­аль­ни­ми пи­та­н­ня­ми стра­хо­во­го рин­ку, на дум­ку па­на В’яче­сла­ва, за­ли­ша­ю­ться ін­фра­стру­ктур­ні пи­та­н­ня, зокре­ма пи­та­н­ня пов­но­ва­жень і під­по­ряд­ко­ва­но­сті стра­хо­во­го регулятора. Во­дно­час бу­ла ви­слов­ле­на впев­не­ність, що стра­хо­ви­ки та ре­шта уча­сни­ків стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни мо­жуть ма­ти на рин­ку май­бу­тньо­го до­ста­тні бі­зне­со­ві пер­спе­кти­ви за умо­ви ско­ор­ди­но­ва­них дій, в то­му чи­слі за уча­стю про­фе­сій­них об’єд­нань.

Всі ро­бо­чі дні кон­фе­рен­ції про­йшли на­си­че­но та ре­зуль­та­тив­но. Най­актив­ні­шу участь у обго­во­рен­ні до­по­від­ей прийня­ли пред­став­ни­ки чле­нів Асо­ці­а­ції: ди­ре­ктор ТДВ «СК «Га­рант і Я» На­зі­рій Гре­чин, го­ло­ва прав­лі­н­ня ПрАТ «АСК «Дні­стер» Ан­дрій Ри­вак, го­ло­ва прав­лі­н­ня ПрАТ «СК «МИР» Во­ло­ди­мир Баб­ко. Се­ред ін­ших уча­сни­ків стра­хо­во­го рин­ку – ди­ре­ктор стра­хо­во­го бро­ке­ра «Альянс Ін­шу­ренс» Ко­стя­тин Ли­ше­нюк, го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди ПрАТ «СК «На­дій­на» Лю­дми­ла Юрі­на, ди­ре­ктор Пред­став­ни­цтва в Укра­ї­ні Oakeshott Insurance Consultants Ltd. Те­тя­на Баб­ко. За­вер­шаль­ни­ми ви­сту­па­ми бу­ли до­по­віді до­цен­та КНЕУ, ди­ре­кто­ра рей­тин­го­во­го агент­ства «Стан­дарт-Рей­тинг» (Укра­ї­на) Ан­дрія Ні­кі­ті­на та ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту ана­лі­зу ри­зи­ків Оле­га Пла­хтія.

***

Пі­дво­дя­чи під­сум­ки, уча­сни­ки кон­фе­рен­ції під­пи­са­ли ре­зо­лю­цію, в якій ви­сло­ви­ли по­дя­ку ор­га­ні­за­то­рам та спо­ді­ва­н­ня на про­дов­же­н­ня зу­стрі­чей у фор­ма­ті пра­кти­чної кон­фе­рен­ції на­сту­пно­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.