Кредитори го­ту­ю­ться до при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня аграр­них роз­пи­сок

Ukraine Business Review - - Україна аграрна - Ми­ко­ла ЛУГОВИЙ, На­ціо­наль­ний прес-клуб «Укра­їн­ська пер­спе­кти­ва»

Мі­жна­ро­дна фі­нан­со­ва кор­по­ра­ція (IFC, Гру­па Сві­то­во­го Бан­ку) про­ве­ла за­хід, при­свя­че­ний опа­ну­ван­ню про­це­ду­ри при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня аграр­них роз­пи­сок. Він від­був­ся за уча­сті пред­став­ни­ків Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства, Мі­ні­стер­ства юсти­ції, ком­па­ній-пар­тне­рів, но­та­рі­у­сів, дер­жав­них і при­ва­тних ви­ко­нав­ців, які без­по­се­ре­дньо пра­цю­ють з но­вим ін­стру­мен­том. В те­сто­во­му ре­жи­мі уча­сни­ки зу­стрі­чі опра­цьо­ву­ва­ли те­хно­ло­гію по­вер­не­н­ня по­зик за умо­ви, якщо сіль­го­спви­ро­бни­ки від­мов­ля­ю­ться від ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’язань за аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми.

Но­вий ін­стру­мент кре­ди­ту­ва­н­ня ма­лих та се­ре­дніх сіль­го­спви­ро­бни­ків на­зи­ва­ють уні­каль­ним за ба­га­тьма па­ра­ме­тра­ми. Але один із них справ­ді є осо­бли­вим: за не­пов­ні п’ять ро­ків, впро­довж яких аграр­ні роз­пи­ски впро­ва­джу­ю­ться в на­шій кра­ї­ні, не бу­ло жо­дно­го ви­пад­ку де­фол­ту за ни­ми. Агра­рії вча­сно і пов­ною мі­рою роз­ра­хо­ву­ва­ли­ся з кре­ди­то­ра­ми, які на­да­ва­ли їм по­зи­ки ма­те­рі­аль­но-те­хні­чни­ми та фі­нан­со­ви­ми ре­сур­са­ми.

Це до­сить кра­сно­мов­ний факт, оскіль­ки ста­ном на 16 ли­пня по­то­чно­го ро­ку вже оформ­ле­но 638 аграр­них роз­пи­сок на за­галь­ну су­му по­над 4 млрд. гри­вень.

Хе­лен Фейр­лемб, яка з по­ча­тку черв­ня очо­лює Про­ект IFC «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні», за­зна­чи­ла з цьо­го при­во­ду:

– Най­біль­ше до­ся­гне­н­ня справ­ді по­ля­гає в то­му, що ма­є­мо не ли­ше ве­ли­ку кіль­кість аграр­них роз­пи­сок, але й від­су­тність де­фол­ту. Сіль­ське го­спо­дар­ство та фер­ме­ри в цьо­му пи­тан­ні про­сто чу­до­ві!

Осо­бли­вих тем­пів по­ши­ре­н­ня но­вий ін­стру­мент на­був уже цьо­го ро­ку, ко­ли по­чав впро­ва­джу­ва­ти­ся по всій Укра­ї­ні. За ін­фор­ма­ці­єю ке­рів­ни­ка Про­гра­ми IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» Лії Со­ро­ки, на сьо­го­дні з аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми пра­цю­ють сіль­го­спви­ро­бни­ки всіх обла­стей. Зав­дя­ки отри­ма­ним кре­ди­там,

крім основ­них зер­но­вих і олій­них куль­тур, та­ких як пше­ни­ця, ячмінь, со­ня­шник, рі­пак, соя, ви­ро­щу­є­ться й чи­ма­ло ні­ше­вих. А не­що­дав­но роз­пи­ски за­йшли і в тва­рин­ни­цтво.

– Я ду­маю, це бу­де хо­ро­ший при­клад для ре­шти сві­ту, який ці­ка­ви­ться мо­жли­во­стя­ми аграр­них роз­пи­сок, – на­го­ло­си­ла Лія Со­ро­ка.

Актив­не по­ши­ре­н­ня но­во­го ін­стру­мен­ту по­зи­тив­но оці­ню­ють усі без ви­ня­тку уча­сни­ки цьо­го рин­ку. Во­дно­час во­ни при­пу­ска­ють, що до­лу­че­н­ня до аграр­них роз­пи­сок ве­ли­кої кіль­ко­сті сіль­го­спви­ро­бни­ків мо­же ство­ри­ти си­ту­а­цію, ко­ли хтось із них уни­ка­ти­ме ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’язань пе­ред кре­ди­то­ра­ми. І остан­ні му­сять зна­ти, як ді­я­ти у форс-ма­жор­них об­ста­ви­нах з тим, щоб по­вер­ну­ти на­да­ні агра­рі­ям по­зи­ки.

– Най­біль­ша фі­шка для кре­ди­то­рів і для кон­тро­ле­рів, фі­нан­си­стів, для ко­мер­сан­тів, які хо­чуть про­да­ти, а від­так отри­ма­ти гро­ші, – це стя­гне­н­ня, – ска­за­ла Хе­лен Фейр­лемб. – На­ше зав­да­н­ня сьо­го­дні – спіль­но про­те­сту­ва­ти цей про­цес і по­ди­ви­ти­ся, як він кра­ще пра­цю­ва­ти­ме.

Під час за­хо­ду на­го­ло­шу­ва­ло­ся, що про­це­ду­ра при­му­со­во­го стя­гне­н­ня за аграр­ною роз­пи­скою є до­во­лі про­стою. Пер­ше, що мо­же зро­би­ти кре­ди­тор вже на­сту­пно­го дня пі­сля не­ви­ко­на­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ком сво­їх зо­бов’язань, це звер­ну­ти­ся до но­та­рі­у­са за ви­ко­нав­чим на­пи­сом.

Не обов’яз­ко­во звер­та­ти­ся до но­та­рі­у­са, який по­свід­чив цю аграр­ну роз­пи­ску. Го­лов­не, щоб він мав пра­во пра­цю­ва­ти з цим ін­стру­мен­том. За за­явою кре­ди­то­ра ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня від­кри­ва­є­ться не­гай­но – про­тя­гом одно­го дня.

Впро­довж се­ми днів з да­ти від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня ви­ко­на­вець має за­без­пе­чи­ти пе­ре­да­чу пре­дме­ту за­ста­ви. За то­вар­ною аграр­ною роз­пи­скою він зна­хо­дить вро­жай і пе­ре­дає йо­го кре­ди­то­ру. А за фі­нан­со­вою вчи­няє ще й до­да­тко­ві дії: пі­сля зна­хо­дже­н­ня вро­жаю оці­нює і про­дає йо­го, тож від­по­від­но по­вер­тає борг гро­ши­ма.

Ор­га­ні­за­то­ри за­хо­ду при­вер­ну­ли ува­гу й до то­го, що кредитори мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся по­слу­га­ми як дер­жав­них ви­ко­нав­ців, так і при­ва­тних. Що­прав­да, в Укра­ї­ні сьо­го­дні на­ра­хо­ву­є­ться ли­ше близь­ко 80 при­ва­тних ви­ко­нав­ців. А за під­ра­хун­ка­ми рі­зних екс­пер­тів їх по­трі­бно ма­ти від кіль­кох со­тень до кіль­кох ти­сяч.

Та­ка не­зна­чна чи­сель­ність при­ва­тних ви­ко­нав­ців об­умов­ле­на об’єктив­ною при­чи­ною: цей ін­сти­тут в Укра­ї­ні з’явив­ся ли­ше не­що­дав­но. Однак ли­ше впро­довж ве­ре­сня-гру­дня 2017 ро­ку ни­ми бу­ло здій­сне­но 223 ви­ко­нав­чих про­ва­дже­н­ня, зав­дя­ки яким стя­гну­то по­над 50,7 млн. гри­вень.

Що­до дер­жав­них ви­ко­нав­ців діє те­ри­то­рі­аль­на та май­но­ва юрис­ди­кція. Ра­йон­ні від­ді­ле­н­ня Дер­жа­ної ви­ко­нав­чої слу­жби (ДВС) при­йма­ють за­яви, якщо су­ма бор­гу не пе­ре­ви­щує 10 млн. гри­вень. Якщо ж во­на ко­ли­ва­є­ться в ме­жах 10-20 млн. гри­вень, то до­ве­де­ться йти до від­по­від­но­го від­ді­лу при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень Те­ри­то­рі­аль­но­го від­ді­лу юсти­ції. Ін­ши­ми сло­ва­ми, це обла­сні Го­лов­ні те­ри­то­рі­аль­ні управ­лі­н­ня юсти­ції, обла­сні ДВС. Якщо ж борг пе­ре­ви­щує 20 млн. гри­вень, то за­яву по­трі­бно по­да­ва­ти, ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня від­кри­ва­ти і в подаль­шо­му здій­сню­ва­ти Від­ді­лом при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень Де­пар­та­мен­ту Дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби.

Ро­бо­та з при­ва­тни­ми ви­ко­нав­ця­ми в цьо­му пла­ні є де­що про­сті­шою. Во­ни при­йма­ють усі до­ку­мен­ти не­за­ле­жно від роз­мі­ру за­бор­го­ва­но­сті в ме­жах ви­ко­нав­чо­го окру­гу. По су­ті це є область, в якій про­жи­ває бор­жник або роз­та­шо­ва­не йо­го май­но.

Що­прав­да, на при­ва­тних ви­ко­нав­ців по­ши­рю­є­ться пев­не обме­же­н­ня: впро­довж пер­шо­го ро­ку сво­єї ді­яль­но­сті во­ни мо­жуть пра­цю­ва­ти зі спра­ва­ми, су­ма за­бор­го­ва­но­сті за яки­ми не пе­ре­ви­щує 20 млн. гри­вень. Але з на­сту­пно­го ро­ку ро­бо­ти це обме­же­н­ня з них зні­ма­є­ться.

Ще на одну уні­каль­ність аграр­них роз­пи­сок звер­ну­ли ува­гу учас- ни­ки за­хо­ду. Во­ни під­кре­сли­ли, що па­кет до­ку­мен­тів, на під­ста­ві яких від­кри­ва­є­ться ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня, є мі­ні­маль­ним. Йде­ться про за­яву стя­гу­ва­ча, кви­тан­цію про спла­ту ним аван­со­во­го вне­ску у роз­мі­рі 2% від су­ми стя­гне­н­ня. І, зви­чай­но ж, по­да­є­ться но­та­рі­аль­ний на­пис, який під­ши­ва­є­ться до аграр­ної роз­пи­ски.

Під час за­хо­ду ви­ни­кло й пи­та­н­ня, в яких ви­пад­ках спра­цьо­вує опція аре­шту за­бор­го­ва­но­го вро­жаю. З’ясу­ва­ло­ся, що во­на вклю­ча­є­ться ли­ше при ро­бо­ті з фі­нан­со­вою аграр­ною роз­пи­скою. Бо тут ва­жли­во не про­сто зна­йти вро­жай, але й ви­зна­чи­ти йо­го об­сяг, якість, оці­ни­ти на­ле­жним чи­ном і ре­а­лі­зу­ва­ти йо­го на пу­блі­чних тор­гах. Все це по­тре­бує до­да­тко­во­го ча­су і за­лу­че­н­ня до­да­тко­вих екс­пер­тів. На той пе­рі­од, по­ки во­ни пра­цю­ють, уро­жай пе­ре­бу­ває під аре­штом.

З то­вар­ною аграр­ною роз­пи­скою в цьо­му сен­сі ді­я­ти на­ба­га­то про­сті­ше. Во­на пе­ред­ба­чає роз­ра­ху­нок сіль­сько­го­спо­дар­ською про­ду­кці­єю, і по­то­му, як бу­де зна­йде­на, во­на по­вер­та­ти­ме­ться кре­ди­то­ру. Від­так роз­ра­ху­нок із ним при­ско­рю­є­ться.

Ни­ні­шній за­хід став уже дру­гим, який IFC при­свя­чує про­це­ду­рі при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня аграр­них роз­пи­сок. По­пе­ре­дній від­був­ся ще то­рік. Ни­ні­шній та­кож зі­брав ши­ро­ку ау­ди­то­рію фа­хів­ців, які пред­став­ля­ли рі­зні ре­гіо­ни Укра­ї­ни. Всі без ви­ня­тку на­го­ло­шу­ва­ли на ва­го­мо­сті та­кої зу­стрі­чі і під­кре­слю­ва­ли – лі­пше до не­ба­жа­них сце­на­рі­їв го­ту­ва­ти­ся за­зда­ле­гідь і на те­о­ре­ти­чно­му рів­ні, ніж сти­ка­ти­ся з ни­ми на пра­кти­ці і не зна­ти, як чи­ни­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.