Аграр­ні роз­пи­ски ви­йдуть на фон­до­вий ри­нок

Ukraine Business Review - - Актуальна тема - Під­го­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК За ма­те­рі­а­ла­ми FinPost

Від­по­від­ну ро­бо­ту Мі­на­гро­по­лі­ти­ки пе­ред­ба­чає про­ве­сти спіль­но з НКЦПФР. Про це за­зна­чи­ла за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оле­на КОВАЛЬОВА під час за­сі­да­н­ня кон­суль­та­тив­ної ра­ди про­е­кту «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні».

При цьо­му во­на по­ві­до­ми­ла, що аграр­ні роз­пи­ски вже ви­да­ні під за­ста­ву близь­ко 30 ви­дів сіль­госп­про­ду­кції. На по­ча­тку впро­ва­дже­н­ня аграр­них роз­пи­сок в Укра­ї­ні ви­ро­бни­ки оформ­ля­ли їх в основ­но­му під за­ста­ву май­бу­тньо­го вро­жаю тра­ди­цій­них олій­них та зер­но­вих куль­тур. Про­те за­раз до цьо­го про­це­су вже до­да­тко­во за­лу­че­но 25 сіль­сько­го­спо­дар­ських про­ду­ктів, се­ред яких яго­ди (чор­ни­ця, ма­ли­на, ши­пши­на, ка­ву­ни), фру­кти (яблу­ка), ово­чі (кар­то­пля, мор­ква, зе­ле­ний го­ро­шок, ча­сник), а та­кож рис, гре­чка, гір­чи­ця, сі­но та мо­ло­ко.

«Про­тя­гом трьох ро­ків в Укра­ї­ні успі­шно ре­а­лі­зу­є­ться про­ект із впро­ва­дже­н­ня аграр­них роз­пи­сок. Ли­ше за 10 мі­ся­ців 2018 ро­ку ви-

ро­бни­ки за­лу­чи­ли 3,3 млрд. грн., а це 75% від за­галь­ної су­ми, офор­мив­ши 521 аграр­ну роз­пи­ску. І якщо ра­ні­ше ми бу­ли акцен­то­ва­ні на зер­но­во­му рин­ку, то сьо­го­дні спектр за­став­ної про­ду­кції зна­чно роз­ши­рив­ся», – від­мі­ти­ла Оле­на Ковальова. Во­на та­кож до­да­ла, що за всю істо­рію існу­ва­н­ня в Укра­ї­ні аграр­них роз­пи­сок 90% ви­да­но ма­лим та се­ре­днім ви­ро­бни­кам. Та­кі ци­фри під­твер­джу­ють дер­жав­ну по­лі­ти­ку від уря­ду та Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, яка спря­мо­ва­на на під­трим­ку ці­єї ка­те­го­рії сіль­го­спви­ро­бни­ків. За три ро­ки фун­кціо­ну­ва­н­ня про­е­кту, який роз­по­чав­ся із фор­му­ва­н­ня за­ко­но­дав­чої ба­зи, бу­ло сфор­мо­ва­но та за­пу­ще­но На­ціо­наль­ний ре­єстр аграр­них роз­пи­сок, оформ­ле­но 703 аграр­ні роз­пи­ски на су­му 4,5 млрд. грн., до Ре­є­стру по­стій­но під­клю­ча­ю­ться но­ві но­та­рі­у­си.

Усі ор­га­ні­за­то­ри та пар­тне­ри про­е­кту на­ла­што­ва­ні на те, щоб він мав своє про­дов­же­н­ня. Мі­на­гро­по­лі­ти­ки зі сво­го бо­ку пра­цю­ва­ти­ме над подаль­шим опра­цю­ва­н­ням за­ко­но­дав­чої ба­зи. «Си­сте­ма фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них роз­пи­сок сфор­мо­ва­на, во­на ці­ка­ва по­ста­чаль­ни­кам, то­му що збіль­шу­є­ться по­тре­ба у вхі­дних ре­сур­сах. Та­кож за­ці­кав­ле­ний фі­нан­со­вий се­ктор – де­я­кі бан­ки ор­га­ні­зу­ва­ли спе­ці­аль­ні про­гра­ми кре­ди­ту­ва­н­ня із за­лу­че­н­ням аграр­них роз­пи­сок. І, бе­зу­мов­но, за­ці­кав­ле­ні ви­ро­бни­ки, адже це мо­жли­вість отри­ма­ти не­об­хі­дні ма­те­рі­аль­ні ре­сур­си та ко­шти, щоб по­чу­ва­ти се­бе більш впев­не­но під час по­сів­ної та зби­раль­ної кам­па­ній», – ре­зю­му­ва­ла Оле­на Ковальова.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.