Укра­ї­на та США по­гли­блю­ють спів­ро­бі­тни­цтво в енер­ге­ти­чній сфе­рі

Ukraine Business Review - - Актуальна тема - Прес-слу­жба МЗС Укра­ї­ни

12 ли­сто­па­да 2018 ро­ку мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін зу­стрів­ся з аме­ри­кан­ською де­ле­га­ці­єю на чо­лі з мі­ні­стром енер­ге­ти­ки США Рі­ком Пер­рі. Під час зу­стрі­чі мі­ні­стри обго­во­ри­ли пи­та­н­ня укра­їн­сько-аме­ри­кан­сько­го спів­ро­бі­тни­цтва в енер­ге­ти­чній сфе­рі, зокре­ма, по­си­ле­н­ня енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни.

Бу­ло до­мов­ле­но і на­да­лі про­ти­ді­я­ти спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ре­а­лі­за­ції про­е­кту «Пів­ні­чний по­тік-2», який під­ри­ває єв­ро­пей­ську енер­ге­ти­чну без­пе­ку та ста­біль­ність.

За ре­зуль­та­та­ми пе­ре­го­во­рів з Р.Пер­рі бу­ло під­пи­са­но спіль­ну Де­кла­ра­цію сто­сов­но на­мі­рів про­дов­жи­ти на на­сту­пні п’ять ро­ків дію Уго­ди між Уря­дом Укра­ї­ни і Уря­дом Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки що­до під­ви­ще­н­ня екс­плу­а­та­цій­ної без­пе­ки, зни­же­н­ня сту­пе­ня ри­зи­ку екс­плу­а­та­ції та змі­цне­н­ня си­стем ре­гу­лю­ва­н­ня ци­віль­них атом­них об’єктів в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.