«Жі­зель»

Ukraine Business Review - - Культура та мистецтво -

24¾ли­сто­па­да,¾19:00 м. Ки­їв, Між­на­ро­дний центр куль­ту­ри і ми­стецтв Фе­де­ра­ції проф­спі­лок Укра­ї­ни

(Жов­тне­вий па­лац) Лі­бре­то, хо­ре­о­гра­фія, по­ста­нов­ка – Ра­ду По­клі­та­ру «У цю су­ча­сну вер­сію кла­си­чно­го ба­ле­ту я вклав усю свою лю­бов до пер­шо­дже­ре­ла. Вди­ха­ю­чи но­ве хо­ре­о­гра­фі­чне жи­т­тя в му­зи­ку Ада­на, я від­чу­вав не­ймо­вір­не твор­че під­не­се­н­ня. Моя Жі­зель – не ми­ла пей­зан­ка, а зне­до­ле­не ди­тя ве­ли­ко­го су­ча­сно­го мі­ста. Як і її кла­си­чний про­то­тип, во­на мріє про справ­жню ве­ли­ку лю­бов. Ді­во­чі мрії руй­ну­ю­ться, ко­ли Жі­зель зі­штов­ху­є­ться з прір­вою, що ді­лить наш світ на ба­га­тих і бі­дних. Однак, на від­мі­ну від сво­єї по­пе­ре­дни­ці, в су­ча­сній вер­сії Жі­зель не отри­має бла­жен­ний від­хід до іде­а­лі­зо­ва­но­го сві­ту по­кій­них душ. На неї че­кає справ­жня без­ви­хідь. Ма­лень­ка дів­чин­ка з око­ли­ці мі­ста, Жі­зель на­ма­га­ти­ме­ться за­ли­ши­ти­ся лю­ди­ною, не­зва­жа­ю­чи на ви­про­бу­ва­н­ня, які ви­па­да­ють на її до­лю. Моя Жі­зель від­чай­ду­шно бо­ре­ться за своє пра­во лю­би­ти й бу­ти ко­ха­ною. І хо­ча, ця істо­рія за­кін­чу­є­ться тра­гі­чно, гля­дач ві­ри­ти­ме в си­лу люд­сько­го Ду­ху, який під­но­сить нас в го­ди­ни най­важ­чих уда­рів до­лі» , – Ра­ду По­клі­та­ру

Здій­сни­ти про­ект вда­ло­ся зав­дя­ки до­по­мо­зі ме­це­на­та Лю­дми­ли Ру­са­лі­ної.

За пе­рі­од існу­ва­н­ня те­а­тру «Ки­їв Мо­дерн-ба­лет» бу­ло ство­ре­но 16 одно­актних та 5 пов­но­ме­тра­жних ба­ле­тів. Те­атр отри­мав 5 пре­мій «Ки­їв­ська пе­кто­раль» за кра­щі ви­ста­ви ро­ку. Ко­ле­ктив успі­шно га­стро­лю­вав у Фран­ції, Іспа­нії, Ні­дер­лан­дах, Бель­гії, Пор­ту­га­лії, Ру­му­нії, Ки­таї, Та­ї­лан­ді, Бі­ло­ру­сії, Мол­до­ві, Пів­ден­ній Ко­реї, Есто­нії та в ба­га­тьох мі­стах Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.