«ДИКЕ ПО­ЛЕ»

Ukraine Business Review - - Культура та мистецтво -

з¾8¾ли­сто­па­да¾у¾кі­но­те­а­трах¾Укра­ї­ни

Гер­ман зму­ше­ний по­вер­ну­ти­ся у своє рі­дне мі­сте­чко на Дон­ба­сі. Йо­го стар­ший брат зник, і те­пер ге­рою до­ве­де­ться за­хи­сти­ти сі­мей­ний бі­знес — ста­ру бен­зо­ко­лон­ку. Ра­зом із нею — дру­зів ди­тин­ства та ко­ха­н­ня у бо­роть­бі про­ти тих, хто за­хо­плює шма­ток за шма­тком зем­лю, пе­ре­тво­рю­ю­чи її на ку­ку­ру­дзя­ні по­ля та за­лі­зни­цю, ко­тра ні­ку­ди не ве­де. Чим за­кін­чи­ться ця іро­ні­чна та пов­на при­год по­до­рож крізь Дике По­ле?

При­го­дни­цький екшн ре­жи­се­ра Яро­сла­ва Ло­ди­гі­на за ро­ма­ном «Во­ро­ши­лов­град» Сер­гія Жа­да­на.

Ре­жи­сер: Яро­слав Ло­ди­гін

У ро­лях: Олег Мо­ска­лен­ко (Гер­ман), Во­ло­ди­мир Ям­нен­ко (Ко­ча), Ге­ор­гій По­во­ло­цький (Трав­ма), Оле­ксій Гор­бу­нов (Па­стор), Руслана Ха­зі­по­ва (Оля), Єв­ге­нія Муц (Ка­тя), Ро­ман Ха­ла­ї­мов (Мар­лен), Ігор Пор­тян­ко (Ні­ко­лай Ні­ко­ла­є­вич), Сер­гій Жа­дан та ін­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.