УСКР: 45 років розвитку

Ukraine Business Review - - Кредитні спілки -

В рам­ках ХІ Сві­то­во­го кон­гре­су укра­їн­ців 27 ли­сто­па­да від­бу­лась Се­сія Укра­їн­ської Сві­то­вої Ко­опе­ра­тив­ної Ра­ди (УСКР). У Се­сії взя­ли участь пред­став­ни­ки Про­во­дів укра­їн­ських кра­йо­вих цен­траль­них ре­пре­зен­та­цій СКУ, Про­вод Сві­то­вої Фе­де­ра­ції Укра­їн­ських Жі­но­чих Ор­га­ні­за­цій, Про­во­ду Єв­ро­пей­сько­го кон­гре­су укра­їн­ців, Про­во­ди сві­то­вих на­дбу­дов укра­їн­ських кра­йо­вих ор­га­ні­за­цій

СКУ, Про­во­ди укра­їн­ських кра­йо­вих ор­га­ні­за­цій СКУ. Уча­сни­ки ма­ли мо­жли­вість по­спіл­ку­ва­ти­ся за­ра­ди по­ши­ре­н­ня кре­ди­тно­ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху в укра­їн­ській ді­а­спо­рі.

Спі­ке­ра­ми Се­сії ви­сту­пи­ли: Ан­дрій Ко­пи­лець, дру­гий за­сту­пник пре­зи­ден­та КУК, спе­ці­а­ліст по фан­дрей­зин­гу при Аль­берт­сько­му уні­вер­си­те­ті;

Па в л о Т . Б а н д р і в с ь к и й , в і - це-при­зи­дент УККА (Штат Іл­лі­нойс, ре­гіо­наль­ний пре­зи­дент бан­ку (Чі­ка­го);

Іван Ви­шнев­ській, екс­перт Про­е­кту USAID Тран­сфор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру;

Та­рас Пі­дза­ме­цький, мо­де­ра­тор, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор укра­їн­ської КС (То­рон­то), екс-пре­зи­дент УНО (Ка­на­да).

Оль­га Ше­вель, го­ло­ва Укра­їн­ської Сві­то­вої Ко­опе­ра­тив­ної Ра­ди;

Во­ло­ди­мир Си­до­ров­ський, член Ра­ди ди­ре­кто­рів УСКР, го­ло­ва КС УАПЦ «Ані­сія».

Се­сію УСКР від­кри­ла пре­зи­дент УСКР Оль­га Ше­вель.

Із ві­таль­ним сло­вом до уча­сни­ків звер­нув­ся Єв­ген Чо­лій, пре­зи­дент Сві­то­во­го кон­гре­су укра­їн­ців. Пан Чо­лій по­дя­ку­вав Укра­їн­ську Сві­то­ву Ко­опе­ра­тив­ну Ра­ду та пред­став­ни­ків укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок за пра­цю впро­довж всіх років, а та­кож по­ра­див зі­бра­ти яко­мо­га біль­ше ін­фор­ма­ції про до­по­мо­гу, яку на­да­ють укра­їн­ські кредитні спілки не тіль­ки Сві­то­во­му Кон­гре­су Укра­їн­ців, а й гро­ма­дам що­до про­су­ва­н­ня між­на­ро­дних і кра­є­вих про­е­ктів.

Єв­ген Чо­лій за­зна­чив, що кредитні спілки фа­кти­чно до­по­ма­га­ють рі­зним ор­га­ні­за­ці­ям у розвитку рі­зних п р о е к т і в в Ук р а ї н і .

Укра­їн­ці по­вин­ні під­три­му­ва­ти укра­їн­ські кредитні спілки, вно­си­ти свій ка­пі­тал і до­по­ма­га­ти в подаль­шо­му розвитку КС. До то­го ж він за­кли­кав спри­я­ти від­кри­т­тю но­вих кре­ди­тних спі­лок, оскіль­ки во­ни дій­сно мо­жуть ба­га­то що зро­би­ти у розвитку на­ших гро­мад.

У хо­ді ро­бо­ти чле­ни та уча­сни­ки Се­сії обмі­ня­лись до­сві­дом сво­їх кра­їн, обго­во­ри­ли мо­жли­во­сті та прин­ци­пи ко­о­пе­ра­ції за­для під­ви­ще­н­ня еко­но­мі­чно­го й со­ці­аль­но­го жи­т­тя укра­їн­сько­го су­спіль­ства по­за ме­жа­ми кра­ї­ни, а та­кож яким чи­ном мо­жна до­по­мог­ти і ство­ри­ти но­ву фі­нан­со­ву ін­сти­ту­цію – кре­ди­тну спіл­ку чи фі­нан­со­вий ко­опе­ра­тив в Єв­ро­пі, де є пред­став­ни­ки укра­їн­ської ді­а­спо­ри. На се­сії бу­ло акцен­то­ва­но, що зав­да­н­ням УСКР є по­пу­ля­ри­за­ція та під­трим­ка укра­їн­сько­го ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху. Са­ме кредитні спілки на­ле­жать до ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху і пра­цю­ють на ко­ристь сво­їх чле­нів.

Укра­їн­ська Сві­то­ва Ко­опе­ра­тив­на Ра­да (World Council of Ukrainian Cooperatives) бу­ла за­сно­ва­на 31 жов­тня 1973 ро­ку де­ле­га­та­ми з п’яти кра­їн — США, Ка­на­ди, Ан­глії, Ав­стра­лії та Ар­ген­ти­ни. Зав­да­н­ня УСКР — по­пу­ля­ри­зу­ва­ти укра­їн­ський ко­опе­ра­тив­ний рух, за­по­ча­тко­ва­ний ді­а­спо­рою. Пред­став­ни­ки укра­їн­ської ді­а­спо­ри по­стій­но під­три- ДОВІДКА:

Укра­їн­ська Сві­то­ва Ко­опе­ра­тив­на Ра­да (УСКР, World Council of Ukrainian Cooperatives) бу­ла за­сно­ва­на 31 жов­тня 1973 ро­ку де­ле­га­та­ми з п’яти кра­їн — США, Ка­на­ди, Ан­глії, Ав­стра­лії та Ар­ген­ти­ни. Зав­да­н­ня УСКР – по­пу­ля­ри­за­ція укра­їн­сько­го ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху, за­по­ча­тко­ва­но­го ді­а­спо­рою.

м у ю т ь з в ’ я з к и з Ук р а ї н о ю т а шу­ка­ють шля­хи для до­по­мо­ги пе­ре­сі­чним гро­ма­дя­нам під­ви­щу­ва­ти свій до­бро­бут. УСКР зав­дя­ки сво­є­му до­сві­ду до­по­мо­гла укра­їн­цям в ді­а­спо­рі збе­рег­ти на­ціо­наль­ну іден­ти­чність та від­но­ви­ти ко­опе­ра­тив­ні уста­но­ви на рі­дних зем­лях, за по­се­ре­дни­цтвом укра­їн­ських гро­мад­ських цен­трів.

Із про­го­ло­ше­н­ням дер­жав­ної н е з а л е жно с т і Ук р а ї н и , з а і н і - ці­а­ти­ви УСКР Ка­на­ди, США та Ав­стра­лії, фа­хів­ці ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху до­по­мо­гли укра­їн­цям від­ро­ди­ти кредитні спілки в Укра­ї­ні. За під­трим­ки уря­до­вих про­грам Ка­на­ди, США та актив­них укра­їн­ських іні­ці­а­то­рів кре­ди­тно­го ру­ху — кредитні спілки в Укра­ї­ні від­ро­ди­ли­ся. 1993 ро­ку бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но пер­ше ста­жу­ва­н­ня по­чи­на­ю­чих ко­опе­ра­то­рів з

Укра­ї­ни в укра­їн­ських кре­ди­тних спіл­ках США та Ка­на­ди.

Про­тя­гом 25 років УСКР по­стій­но від­слід­ко­ву­ва­ла та під­три­му­ва­ла роз­ви­ток кре­ди­тних спі­лок в Укра­ї­ні. Сьо­го­дні Укра­їн­ська Сві­то­ва Ко­опе­ра­тив­на Ра­да об’єд­нує в сво­є­му скла­ді Цен­тра­лю укра­їн­ських ко­опе­ра­ти­вів Аме­ри­ки (ЦУКА), Укра­їн­ську ко­опе­ра­тив­ну ра­ду Ка­на­ди (УКРК), Ра­ду укра­їн­ських ко­опе­ра­ти­вів Ав­стра­лії (РУКА), На­ціо­наль­ну асо­ці­а­цію кре­ди­тних спі­лок Укра­ї­ни (НАКСУ) та Все­укра­їн­ську асо­ці­а­цію кре­ди­тних спі­лок (ВАКС). УСКР зав­жди го­то­ва на­да­ти ко­жній кра­ї­ні, де про­жи­ва­ють укра­їн­ці, рі­зно­сто­рон­ню під­трим­ку, про­фе­сій­ні по­ра­ди, до­по­мог­ти ство­ри­ти чи від­ро­ди­ти по­ши­ре­н­ня ру­ху укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок у всьо­му сві­ті.

Втра­че­не Сві­до­цтво про ре­є­стра­цію фі­нан­со­вої уста­но­ви се­рії ФК №32 ви­да­не 17.09.2004 ро­ку ТОВ «ФК «ТОЛОКА» та пе­ре­о­форм­ле­не рі­ше­н­ням №Р117/10-ФК від 15.03.2018 р. вва­жа­ти не­дій­сним.

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ « ФК «ТОЛОКА» Ю. С. Ски­ба

Спо­сте­ре­жна ра­да Кре­ди­тної спілки «НАШ КРЕДИТ»

(код ЄДРПОУ 26267367), Сві­до­цтво про ре­є­стра­цію фі­нан­со­вої уста­но­ви за се­рі­єю та но­ме­ром КС №169 від 13.05.2004 ро­ку, ін­фор­мує про скли­ка­н­ня За­галь­них збо­рів чле­нів Кре­ди­тної спілки «Наш кредит»», які від­бу­ду­ться 11сі­чня 2019 ро­ку за адре­сою: м. Ки­їв, вул.Ки­ри­лів­ська, буд.102. Зал за­сі­дань. По­ча­ток ре­є­стра­ції 10:30 год. , за­кін­че­н­ня ре­є­стра­ції 10:55 год. По­ча­ток За­галь­них збо­рів 11:00 год.

ПРОЕКТ

По­ряд­ку ден­но­го За­галь­них збо­рів чле­нів кре­ди­тної спілки

«Наш кредит»

1. За­твер­дже­н­ня по­ряд­ку ден­но­го за­галь­них збо­рів КС «Наш кредит». 2. За­слу­хо­ву­ва­н­ня і за­твер­дже­н­ня зві­ту спо­сте­ре­жної ра­ди КС «Наш кредит» за 2018 рік

3. За­слу­хо­ву­ва­н­ня і за­твер­дже­н­ня зві­ту прав­лі­н­ня КС «Наш кредит» за 2018 рік;

4. За­слу­хо­ву­ва­н­ня і за­твер­дже­н­ня зві­ту кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту за 2018 рік; 5. За­слу­хо­ву­ва­н­ня і за­твер­дже­н­ня зві­ту ре­ві­зій­ної ко­мі­сії за 2018 рік; 6. Озна­йом­ле­н­ня з бю­дже­том КС «Наш кредит» на 2019 рік; 7. Ро­з­гляд пи­та­н­ня про звер­не­н­ня до На­цком­фін­по­слуг із за­явою про ви­клю­че­н­ня ін­фор­ма­ції про кре­ди­тну спіл­ку «Наш кредит» з Дер­жав­но­го ре­є­стру фі­нан­со­вих уста­нов.

8. Ін­ші пи­та­н­ня фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті КС «Наш кредит».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.