Ас­са­ла­мал­лей­кум, ур­мат­туу ел­чі­лер, Айим­дар жа­на мир­за­лар, ме­кен­деш ту­у­ган­дар!

Ukraine Business Review - - Міжнародне партнерство - Жу­суп­бек Ша­рі­по­вич Ша­рі­пов, На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Кир­гиз­ста­ну в Укра­ї­ні

Офі­цій­но ви­то­ки кир­гизь­кої дер­жав­но­сті, за під­твер­дже­ни­ми істо­ри­чни­ми за­пи­са­ми ві­до­мо­го дав­ньо­ки­тай­сько­го лі­то­пи­сця Си­ма Ця­ня і прийня­тої в 2002 ро­ці ре­зо­лю­ції 57-ї се­сії Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН про ви­зна­н­ня «2200-річ­чя Кир­гизь­кої Дер­жав­но­сті», да­то­ва­ні II сто­лі­т­тям до на­шої ери. А фа­кти­чно по­ча­ток дер­жав­но­сті кир­ги­зів іде ще да­лі в глиб сто­літь.

Но­ву сто­рін­ку в ба­га­то­ві­ко­вій істо­рії на­шої дер­жа­ви бу­ло від­кри­то 31 сер­пня 1991 ро­ку прийня­т­тям Де­кла­ра­ції про дер­жав­ну не­за­ле­жність Кир­гизь­кої Ре­спу­блі­ки. За ро­ки не­за­ле­жно­сті Кир­гизь­ка Ре­спу­блі­ка, не­зва­жа­ю­чи на сер­йо­зні ви­про­бу­ва­н­ня, зумі­ла зайня­ти своє гі­дне мі­сце в сві­то­во­му спів­то­ва­ри­стві як де­мо­кра­ти­чна дер­жа­ва з пар­ла­мент­ською фор­мою прав­лі­н­ня, ефе­ктив­ною рин­ко­вою еко­но­мі­кою і віль­ним гро­ма­дян­ським су­спіль­ством. На тлі про­ве­де­них у кра­ї­ні по­лі­ти­чних, со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних і де­мо­кра­ти­чних пе­ре­тво­рень про­дов­жує під­ви­щу­ва­ти­ся рі­вень жи­т­тя гро­ма­дян і між­на­ро­дний ав­то­ри­тет Кир­гиз­ста­ну. Ни­ні Кир­гизь­ка Ре­спу­блі­ка вста­но­ви­ла ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни зі 151-ю кра­ї­ною сві­ту.

Ви­хо­дя­чи зі сво­їх на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів, а та­кож на­яв­но­го по­тен­ці­а­лу та ро­лі в між­на­ро­дних про­це­сах, Кир­гиз­стан про­во­дить ба­га­то­ве­ктор­ний зов­ні­шньо­по­лі­ти­чний курс із ура­ху­ва­н­ням між­на­ро­дної си­ту­а­ції та ре­гіо­наль­них ін­те­гра­цій­них тен­ден­цій.

Вель­ми зна­чу­щим є актив­на участь Кир­гиз­ста­ну в ро­бо­ті між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій. На­ша кра­ї­на під­три­мує член­ство в 77 між­на­ро­дних ор­га­ні­за­ці­ях.

За іні­ці­а­ти­ви Кир­гиз­ста­ну в ООН бу­ло про­го­ло­ше­но Все­сві­тній день со­ці­аль­ної спра­ве­дли­во­сті та Між­на­ро­дний день Гір, прийня­та Гло­баль­на про­гра­ма зі збе­ре­же­н­ня сні­жно­го бар­са, за­про­по­но­ва­ні на­шою дер­жа­вою Все­сві­тні ігри ко­чів­ни­ків ви­зна­ні вне­ском у про­су­ва­н­ня між­ре­лі­гій­но­го та між­куль­тур­но­го діа­ло­гу, вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня і спів­пра­ці на бла­го сві­ту.

Ни­ні­шньо­го ро­ку в Кир­гиз­ста­ні бу­ло успі­шно про­ве­де­но низ­ку ва­жли­вих між­на­ро­дних за­хо­дів: VI са­міт Ра­ди Спів­ро­бі­тни­цтва тюр­ко­мов­них дер­жав, III Все­сві­тні ігри ко­чів­ни­ків, III Між­на­ро­дний Іс­сик-Куль­ський Фо­рум ін­те­ле­кту­а­лів на те­му: «Чин­гіз Ай­тма­тов і ви­кли­ки су­ча­сно­сті» і II Мі­жна­ро­дна кон­фе­рен­ція «Іслам у су­ча­сній світ­ській дер­жа­ві». Цьо­го­річ Кир­гизь­ка Ре­спу­блі­ка го­ло­вує в Шан­хай­ській Ор­га­ні­за­ції Спів­ро­бі­тни­цтва.

Кир­гиз­стан на­дає ва­жли­во­го зна­че­н­ня подаль­шо­му по­гли­блен­ню вза­є­мо­ви­гі­дних і пар­тнер­ських від­но­син із Укра­ї­ною. На­ші кра­ї­ни пов’язує мі­цна істо­ри­чна дру­жба та спів­ро­бі­тни­цтво. Ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни між Кир­гиз­ста­ном та Укра­ї­ною бу­ли вста­нов­ле­ні 19 ве­ре­сня 1992 ро­ку. Ни­ні­шні кир­гизь­ко-укра­їн­ські від­но­си­ни ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться по­сту­паль­ною ди­на­мі­кою вза­є­мо­ви­гі­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва. Зокре­ма, спів­пра­ця ве­де­ться в сфе­рі тор­гів­лі, еко­но­мі­ки, сіль­сько­го го­спо­дар­ства, транс­пор­ту, куль­ту­ри, ту­ри­зму, на­у­ки та осві­ти.

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Цьо­го ро­ку Кир­гиз­стан і сві­то­ва спіль­но­та ши­ро­ко від­зна­чає 90-рі­чний юві­лей Чин­гі­за Ай­тма­то­ва. В озна­ме­ну­ва­н­ня гли­бо­кої ша­ни і вдя­чно­сті кир­гизь­ко­му пи­сьмен­ни­ку і гу­ма­ні­сту пла­не­тар­но­го мас­шта­бу, на май­дан­чи­ках ООН і в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту від­бу­ли­ся за­хо­ди, при­уро­че­ні юві­лею пи­сьмен­ни­ка. Мі­жна­ро­дна ор­га­ні­за­ція тюрк­ської куль­ту­ри ого­ло­си­ла 2018 рік Ро­ком Чин­гі­за Ай­тма­то­ва, а гла­ви дер­жав-уча­сниць СНД за під­сум­ка­ми са­мі­ту, який від­був­ся 28 ве­ре­сня цьо­го ро­ку в Ду­шан­бе, прийня­ли спіль­ну за­яву з на­го­ди юві­лею пи­сьмен­ни­ка. За да­ни­ми ЮНЕСКО, Ай­тма­тов є одним із най­більш чи­та­них ав­то­рів, йо­го тво­ри пе­ре­кла­де­ні 176 мо­ва­ми сві­ту і ви­да­ні в 128 кра­ї­нах по­над 100-міль­йон­ним ти­ра­жем. Це озна­чає, що свій жит­тє­вий і твор­чий шлях пи­сьмен­ник при­свя­тив ін­те­ре­сам не ли­ше сво­єї Ба­тьків­щи­ни, але і всьо­го люд­ства.

Для Ай­тма­то­ва бу­ло ва­жли­вим звер­ну­ти ува­гу люд­ства на го­стрі жит­тє­ві про­бле­ми пла­не­тар­но­го мас­шта­бу і про­бу­ди­ти в нас го­лов­не – гу­ма­ні­сти­чний сві­то­гляд – як Лю­ди­ні ста­ти Лю­ди­ною. Та­кож уні­каль­ність твор­чо­сті Ай­тма­то­ва по­ля­гає в то­му, що та­ла­но­ви­тий пи­сьмен­ник зав­жди був від­да­ний те­ма­ти­ці про до­лю та пе­ре­ко­на­н­ня про­стих лю­дей, які ви­жи­ва­ють в су­ча­сно­му дра­ма­ти­чно­му сві­ті. Ай­тма­тов пе­ре­тво­рю­вав зви­чай­ну лю­ди­ну в го­лов­но­го ге­роя для міль­йо­нів ша­ну­валь­ни­ків лі­те­ра­ту­ри, роз­ви­ва­ю­чи в них по­чу­т­тя лю­бо­ві й по­ва­ги до за­галь­но­люд­ських цін­но­стей, збе­ре­же­н­ня при­ро­ди та істо­рії, як на­ціо­наль­ної, так і спіль­ної.

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Чин­гіз Ай­тма­тов із ве­ли­кою лю­бов’ю ста­вив­ся до Укра­ї­ни, про що за­зна­че­но в йо­го спо­га­дах про по­їзд­ки до Чер­ні­ве­цької та Іва­но-Фран­ків­ської обла­стей в 1970-1971 ро­ках. Він під­три­му­вав дру­жні зв’яз­ки з ба­га­тьма ві­до­ми­ми укра­їн­ськи­ми ді­я­ча­ми куль­ту­ри, ми­тця­ми і на­ро­дни­ми пи­сьмен­ни­ка­ми. У рам­ках свя­тку­ва­н­ня юві­лею Ч. Ай­тма­то­ва По­соль­ство Кир­гизь­кої Ре­спу­блі­ки спіль­но з Мі­ні­стер­ством куль­ту­ри Укра­ї­ни та укра­їн­ськи­ми куль­тур­но-про­сві­тни­цьки­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми про­ве­ло зна­чну кіль­кість лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цьких за­хо­дів: спе­ці­аль­ний ви­пуск жур­на­лу іно­зем­ної лі­те­ра­ту­ри «Все­світ», лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цький ве­чір у На­ціо­наль­ній ака­де­мії ми­стецтв Укра­ї­ни, спіль­но з ди­тя­чою На­ціо­наль­ною бі­бліо­те­кою Укра­ї­ни про­ве­де­но Все­укра­їн­ський кон­курс ди­тя­чо­го ма­люн­ка за мо­ти­ва­ми тво­рів Чин­гі­за Ай­тма­то­ва, в яко­му взя­ли участь по­над 4 тис. ді­тей з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни, а та­кож ми здій­сни­ли ви­да­н­ня ай­тма­тів­ських тво­рів «Бі­ла­хма­ра Чин­гі­сха­на», «Ко­ли па­да­ють го­ри (ві­чна на­ре­че­на)» і «Тав­ро Кас­сан­дри», які впер­ше пе­ре­кла­де­ні укра­їн­ською мо­вою.

Хо­чу від іме­ні По­соль­ства по­дя­ку­ва­ти всім, хто ви­явив іні­ці­а­ти­ву і взяв участь у на­ших про­е­ктах із від­зна­че­н­ня юві­лею Чин­гі­за Ай­тма­то­ва. Пе­ре­ко­на­ний, що ви­щі мо­раль­но-гу­ма­ні­сти­чні за­кли­ки Чин­гі­за Ай­тма­то­ва, які зро­би­ли ве­ли­че­зний вплив на ста­нов­ле­н­ня ко­жно­го з нас як лю­ди­ни, до­зво­лять ни­ні­шньо­му та при­йде­шнім по­ко­лі­н­ням люд­ства по­до­ла­ти су­ча­сні ви­кли­ки і жи­ти в гар­мо­нії один із одним.

Ба­жаю про­цві­та­н­ня Кир­гиз­ста­ну та Укра­ї­ні, а всім ко­ле­гам, дру­зям та спів­ві­тчи­зни­кам мі­цно­го здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.