«ТА Я Б ІЗ РА­ДІ­СТЮ!»

ОЧЕ­ВИ­ДНО, АНА­ТО­ЛІЙ КОНЬ­КОВ ПО­КА­ЗАВ СО­БІ ЧЕР­ВО­НУ КАР­ТКУ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Нам би вже дав­но час зви­кну­ти до всього — як у фут­бо­лі, так і в по­лі­ти­ці. Утім, ін­ко­ли ста­є­ться щось та­ке… по­рів­ня­но з чим твор­чість пи­сьмен­ни­ків-аб­сур­ди­стів ви­да­є­ться ди­тя­чим бель­ко­ті­н­ням. Ось по­за­вчо­ра ша­но­ва­ний ки­їв­ський сайт роз­по­всю­див ін­терв’ю з ві­це-пре­зи­ден­том СКЧФ (Се­ва­сто­поль) Єв­ге­ном Рє­пен­ко­вим, де в остан­ньо­му абза­ці чи­та­є­мо: «Я ли­чно ра­зго­ва­ри­вал с Ана­то­ли­ем Конь­ко­вым, ко­то­ро­го очень ува­жаю. Он ска­зал: я фут­боль­ный че­ло­век и все пре­кра­сно по­ни­маю, но ни­чем по­мо­чь не мо­гу, ина­че зав­тра ко мне в ка­би­нет при­дут с ули­цы эти май­да­нов­цы». Якщо «роз­ши­ри­ти» цю від­по­відь, то по­тен­цій­но во­на ви­гля­да­ла б отак: «Лю­бі мої крим­ча­ни! Я б із ра­ді­стю вас від­пу­стив у Ро­сію — на­шу з ва­ми ба­тьків­щи­ну! Ду­шею я з ва­ми! А ці дур­ні хо­хли ме­не вже за­дов­ба­ли. Але ні­чо­го не мо­жу зро­би­ти — бо­ю­ся ще раз по­ба­чи­ти на Черепановій го­рі на­ко­ло­тих май­да­нів­ців, у ме­не від цьо­го ста­є­ться нер­во­вий зрив. То­му зви­няй­те…» Прав­ду ка­жуть му­дрі: біль­ше бій­те­ся не зов­ні­шньої за­гро­зи, а вну­трі­шньої зра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.