ЧАС ЕКС­ПЕ­РИ­МЕН­ТІВ

Ukrainskiy Futbol - - Національна збірна - Ро­ман КИРІЄНКО.

18 ли­сто­па­да. 21.00. Ки­їв. НСК «Олім­пій­ський». 15000 гля­да­чів.

Ар­бітр: А. Аґа­єв, 1-й аси­стент: З. Зей­на­лов, 2-й аси­стент: Н. Ху­сей­нов (усі — Азер­бай­джан), ре­зерв­ний ар­бітр: С. Ли­сен­чук (Укра­ї­на).

УКРА­Ї­НА: Бой­ко, Гу­сєв, Вер­ни­дуб (Ко­валь­чук, 46), Ордець, Мо­ро­зюк (Фе­де­цький, 67), Пи­ляв­ський, Ро­тань (Ти­мо­щук, 78), Олійник (Яр­мо­лен­ко, 46), Бе­зус (Сидорчук, 78), Хом­че­нов­ський (Коноплянка, 46), Буд­ків­ський. За­па­сні: П’ятов, Зозуля. Тре­нер: Ми­хай­ло ФО­МЕН­КО. ЛИ­ТВА: Чер­ня­у­скас, Фре­і­дге­і­мас, Кі­ян­скіс, Сла­ві­цкас, Ка­зла­у­скіс (Ан­дрю­шке­ві­чюс, 82), Жуль­па, Вай­тку­нас, Ма­ту­ле­ві­чюс (Стан­кя­ві­чюс, 66), Но­ві­ко­вас (Ка­ло­нас, 75), Хве­ду­кас, Ку­кліс (Чер­них, 58). За­па­сні: Бе­ні­у­сіс, Бо­ров­скіс, Елі­о­сі­ус, Сі­гре­дас, Зу­бас. Тре­нер: Ігор ПАНКРАТЬЄВ. По­пе­ре­дже­н­ня: Коноплянка (71), Ти­мо­щук (83) — Фре­і­дге­і­мас (15), Вай­тку­нас (89).

ЗО­ЛО­ТИЙ РЕ­ЗЕРВ

Спа­ринг із Ли­твою став за­клю­чним для збір­ної Укра­ї­ни ни­ні­шньо­го ро­ку, від­так Ми­хай­ло Фо­мен­ко ви­рі­шив пе­ре­ві­ри­ти у спра­ві тих фут­бо­лі­стів, ко­трі умов­но вва­жа­ю­ться ре­зер­ві­ста­ми. Єди­ним ви­ня­тком став Ро­тань, але йо­го по­я­ва у стар­ті об­умов­ле­на ін­ши­ми при­чи­на­ми. Мі­сце в рам­ці по­сів Бой­ко, лі­нію за­хи­сту скла­ли Гу­сєв, Вер­ни­дуб, Ордець і Мо­ро­зюк. До па­ри Ро­та­ню в опор­ну зо­ну був від­ря­дже­ний Пи­ляв­ський. Олійник із Хом­че­нов­ським ро­змі­сти­ли­ся на флан­гах пів­за­хи­сту, а роль «при­хо­ва­ної де­ся­тки» ді­ста­ла­ся Безусу. На­ко­не­чни­ком же атак укра­їн­ців ви­сту­пив Буд­ків­ський. За­галь­не вра­же­н­ня: Укра­ї­на про­ве­ла да­ле­ко не най­кра­щий матч про­ти да­ле­ко не най­силь­ні­шо­го су­пер­ни­ка. Від­чу­ва­ла­ся не­зі­гра­ність, від­су­тність ігро­во­го стер­жня, хо­ча сам ма­лю­нок гри збе­ріг­ся.

MVP ПО­ЄДИН­КУ

Ви­слов­лю­ю­чись ба­скет­боль­ною тер­мі­но­ло­гі­єю, зва­н­ня най­кра­що­го фут­бо­лі­ста ма­тчу у скла­ді збір­ної Укра­ї­ни мо­жна ро­зді­ли­ти між дво­ма грав­ця­ми — Бе­зу­сом і Бой­ком. У пер­шо­му тай­мі Ро­ман зі­грав не­по­га­но. Пів­за­хи­сник «Ди­на­мо» не бо­яв­ся бра­ти на се­бе іні­ці­а­ти­ву й був справ­жнім кон­стру­кто­ром атак укра­їн­ської ко­ман­ди. Са­ме Ро­ман став ав­то­ром першого не­без­пе­чно­го мо­мен­ту, й ли­ше фе­но­ме­наль­на ре­а­кція Чер­ня­у­скі­са до­зво­ли­ла ли­тов­цям збе­рег­ти свої во­ро­та на зам­ку.

По пе­ре­р­ві ге­ро­єм, по пра­ву, мо­жна вва­жа­ти Де­ни­са Бой­ка. Тіль­ки зав­дя­ки впев­не­ній грі кі­пе­ра «Дні­пра» «си­ньо-жов­тим» уда­ло­ся про­дов­жи­ти «су­ху» се­рію до чо­ти­рьох ма­тчів по­спіль. І якщо в пер­шо­му тай­мі Де­нис одвер­то ну­дьгу­вав, то в дру­гій со­ро­кап’яти­хви­лин­ці ли­тов­ські фут­бо­лі­сти до­бря­че на­ван­та­жи­ли на­шо­го во­ро­та­ря. Ефе­ктні сей­ви пі­сля уда­рів Но­ві­ко­ва­са та Стан­кя­ві­чу­са за­слу­го­ву­ють на по­ва­гу.

ПІСЛЯМОВА

Пі­сля ма­тчу Фо­мен­ко зі­знав­ся, що грав­цям не ви­ста­ча­ло мо­ти­ва­ції: «Із Ли­твою бу­ла на­да­на мо­жли­вість про­я­ви­ти се­бе ба­га­тьом лю­дям. Єди­не, чим я мо­жу бу­ти не­за­до­во­ле­ний: як­би мо­жна бу­ло по­мі­ня­ти мі­сця­ми ма­тчі зі збір­ни­ми Лю­ксем­бур­гу та Ли­тви, ко­ман­да бу­ла би більш вмо­ти­во­ва­ною». Та­кож керманич про­яснив си­ту­а­цію нав­ко­ло Ро­та­ня, в яко­го є пев­ні про­бле­ми зі здо­ров’ям, однак він оді­грав пов­ний матч: «Якщо він при­їхав до роз­та­шу­ва­н­ня на­ціо­наль­ної ко­ман­ди, йо­му по­трі­бно да­ти мо­жли­вість отри­ма­ти ігро­ву пра­кти­ку. Ми по­го­во­ри­ли з ним, і він ви­явив ба­жа­н­ня зі­гра­ти у цьо­му ма­тчі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.