БУ­ДЕН­НІСТЬ І РОЗ­ГУ­БЛЕ­НІСТЬ

У СЕ­РЕ­ДУ ВІД­БУВ­СЯ ВИ­КОН­КОМ ФФУ, ЩО МІГ СТА­ТИ ДОЛЕНОСНИМ, АЛЕ… НЕ СТАВ

Ukrainskiy Futbol - - Актуально - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

ДО ЗА­СІ­ДА­Н­НЯ

Чи­тач, який про­гля­нув по­пе­ре­дній но­мер на­шої га­зе­ти, мав змо­гу про­чи­та­ти не­ве­ли­чке ін­терв’ю з ві­це-пре­зи­ден­том На­ціо­наль­ної фе­де­ра­ції Ан­дрі­єм Па­вел­ком. Ін­терв’ю, го­ту­ю­чись до яко­го, ав­тор цих ряд­ків очі­ку­вав ін­ших від­по­від­ей од спів­ро­змов­ни­ка, ін­шо­го, ска­за­ти б, ве­кто­ра бе­сі­ди.

Спра­ва в то­му, що пра­во­ві нор­ми, за яки­ми існує ві­тчи­зня­ний про­фе­сій­ний футбол, ди­кту­ва­ли зов­сім ін­ший роз­ви­ток по­дій, аніж той, який на­ра­зі ма­є­мо. Пи­шу­чи «пра­во­ві нор­ми», я маю на ува­зі той пункт Ста­ту­ту ФФУ, згі­дно з яким кер­ма­ни­ча ці­єї ор­га­ні­за­ції мо­жуть зня­ти тіль­ки на Кон­гре­сі, ко­трий про­хо­дить раз на рік (за­зви­чай у гру­дні), а пе­ред тим по­трі­бно прой­ти про­це­ду­ру ви­слов­ле­н­ня не­до­ві­ри, що мо­же ста­ти­ся ли­ше впро­довж за­сі­да­н­ня Ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту. У да­но­му ви­пад­ку оста­н­ня по­дія мо­гла зре­а­лі­зу­ва­тись у се­ре­ду, 19 ли­сто­па­да. Тоб­то за та­ко­го ста­ну справ ло­гі­чно бу­ло б очі­ку­ва­ти яко­гось ре­зо­нан­су, ви­ки­ду в ЗМІ ва­жли­вих ме­се­джів, за­яв, на­віть про­во­ка­цій.

Й одна­че, по­при ва­жли­вий ста­тус зга­ду­ва­но­го за­сі­да­н­ня, гро­мад­ськість по­ки не по­ба­чи­ла чо­гось та­ко­го, що за­свід­чи­ло би на­яв­ність у нас, умов­но ка­жу­чи, сер­йо­зної опо­зи­ції до Ана­то­лія Конь­ко­ва, тоб­то гру­пи чи­нов­ни­ків, зда­тних поставити со­бі за ціль змі­ну кер­ма­ни­ча Бу­дин­ку фут­бо­лу. Ав­тор цих ряд­ків очі­ку­вав чо­гось по­ді­бно­го від п. Па­вел­ка, осо­бли­во в сві­тлі йо­го ні­би­то ска­за­них слів мі­ся­чної дав­ни­ни. Втім… Якщо ви чи­та­ли зга­ду­ва­не в пер­шо­му абза­ці ін­терв’ю, ро­зу­мі­є­те, що я маю на ува­зі.

Від­так го­лов­на ін­три­га пла­но­во­го за­сі­да­н­ня Ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту ФФУ — вне­се­н­ня до по­ряд­ку ден­но­го пун­кту про ви­слов­ле­н­ня не­до­ві­ри її очіль­ни­ко­ві — не вті­ли­лась у ре­аль­ність. Що ще біль­ше за­плу­тує дов­ко­ли­шній фут­боль­ний «пей­заж». Або… бана­лі­зує йо­го, не­мов­би по­ка­зу­ю­чи, мов­ляв, ні­чо­го осо­бли­во­го у нас не від­бу­ва­є­ться, «все га­разд», «усе йде за пла­ном».

ЗА­СІ­ДА­Н­НЯ

Ні, все-та­ки остан­ній на часі Ви­кон­ком був не­пе­ре­сі­чним — при­найм­ні в одно­му ви­мі­рі. От скіль­ки хо­джу на бри­фін­ги, яки­ми за­вер­шу­ю­ться від­по­від­ні за­сі­да­н­ня, ще ні­ко­ли не зу­стрі­чав та­ко­го сце­на­рію: за­зви­чай очіль­ни­ки на­шо­го фут­бо­лу, ви­хо­дя­чи до жур­на­лі­стів, бе­руть «всту­пне сло­во», роз­по­від­а­ю­чи про за­хід, який щой­но за­вер­шив­ся, на­то­мість по­за­вчо­ра во­ни во­лі­ли одра­зу по­ча­ти із за­пи­тань.

Мої оше­ле­ше­ні ко­ле­ги, ви­три­мав­ши не­те­а­траль­ну па­у­зу, ви­рі­ши­ли прой­ти­ся по по­ряд­ку ден­но­му, де пер­шим пун­ктом зна­чи­ло­ся за­твер­дже­н­ня по­ряд­ку ден­но­го Кон­гре­су Фе­де­ра­ції, що від­бу­де­ться рів­но за мі­сяць. Отже, там роз­гля­нуть та­кі пи­та­н­ня (ци­тую від­по­від­ний офсайт):

— про звіт пре­зи­ден­та та Ви­кон­ко­му ФФУ про ро­бо­ту ФФУ з ча­су про­ве­де­н­ня по­пе­ре­дньо­го Кон­гре­су;

— про ау­ди­тор­ський ви­сно­вок що­до до­сто­вір­но­сті фі­нан­со­вої зві­тно­сті ФФУ за ІV квар­тал 2013 ро­ку та 9 мі­ся­ців 2014 ро­ку;

— про ре­зуль­та­ти не­за­ле­жної ау­ди­тор­ської пе­ре­вір­ки фі­нан­со­вої ді­яль­но­сті ФФУ згі­дно з рі­ше­н­ням Ви­кон­ко­му від 9 ве­ре­сня 2014 ро­ку;

— про член­ство ко­ле­ктив­них чле­нів ФФУ (Асо­ці­а­ції «Футбол-За­хід»; Асо­ці­а­ції фут­боль­них ар­бі­трів Укра­ї­ни; Мо­ло­ді­жно­го фут­боль­но­го со­ю­зу);

— про обра­н­ня першого ві­це­пре­зи­ден­та ФФУ;

— про обра­н­ня ві­це-пре­зи­ден­та ФФУ;

— про обра­н­ня чле­нів Ви­кон­ко­му ФФУ;

— про на­го­ро­дже­н­ня при­зом ФФУ «Честь пра­по­ра».

За­кри­ва­ю­чи цей пункт, ска­жу, що з ви­ще­на­ве­де­но­го пе­ре­лі­ку най­ці­ка­ві­ші пи­та­н­ня — під № № 1, 3…

По­тім один із ви­сту­па­ю­чих — пер­ший ві­це-пре­зи­дент Фе­де­ра­ції Ана­то­лій Попов по­ві­до­мив, що Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет за­твер­див два рі­ше­н­ня УПЛ: про від­нов­ле­н­ня в Ре­гла­мен­ті зма­гань пун­кту про «Зо­ло­тий матч» і про пе­ре­не­се­н­ня на ве­сну ігор чвер­тьфі­на­лу на­ціо­наль­но­го Куб­ка.

Й уже опі­сля ста­ло га­ря­чі­ше. По­пер­ше, жур­на­лі­сти по­ці­ка­ви­лись у п. По­по­ва що­до си­ту­а­ції з «Кар­па­та­ми», від­так по­чу­ли, мов­ляв, ФФУ го­то­ва йти на спів­пра­цю, про­сто львів­ський клуб не хо­че ру­ха­тись у цьо­му ж на­пря­мі. По-дру­ге, зно­ву ви­пір­ну­ла тема крим­ських клу­бів, осо­бли­во акту­аль­на в сві­тлі недавніх за­яв ві­це-пре­зи­ден­та се­ва­сто­поль­сько­го СКЧФ Єв­ге­на Ре­пен­ко­ва, про­те ку­ра­тор від­по­від­но­го пи­та­н­ня — зга­ду­ва­ний ви­ще п. Павелко — ро­згу­бле­но по­ві­до­мив зви­чне: мов­ляв, «на­ша по­зи­ція не­змін­на, Крим — це Укра­ї­на, ми й до­сі по­си­ла­є­мо на пів­острів м’ячі». По-тре­тє, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Фе­де­ра­ції Ма­ксим Бон­да­рєв за­пев­нив (та­кож ро­згу­бле­но) при­су­тніх, що йо­го ві­дом­ство обов’яз­ко­во про­ре­а­гує на ре­зо­нан­сний лист тре­не­рів ДЮФК «По­ді­л­ля» (Хмель­ни­цький), де йде­ться про не­по­трі­бність бу­дів­ни­цтва у Виш­го­ро­ді кри­то­го ма­не­жу для збір­них.

На­сам­кі­нець бу­ло по­ві­дом­ле­но, що на­при­кін­ці цьо­го ти­жня до Укра­ї­ни, мо­жли­во, за­ві­тає керманич УЄФА Мі­шель Пла­ті­ні. Че­ка­є­мо на це з не­тер­пі­н­ням. Над­то в кон­текс­ті оче­ви­дної без­ді­яль­но­сті між­на­ро­дних чи­нов­ни­ків у три­кля­тій «Спра­ві фут­боль­них клу­бів пів­остро­ва Крим».

Го­лов­на ін­три­га пла­но­во­го за­сі­да­н­ня Ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту ФФУ — вне­се­н­ня до по­ряд­ку ден­но­го пун­кту про ви­слов­ле­н­ня не­до­ві­ри її очіль­ни­ко­ві — не вті­ли­лась у ре­аль­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.