ТРЕ­ТІМ БУ­ДЕШ?

ЯКЩО ТВЕ­РЕ­ЗО ПО­ГЛЯ­НУ­ТИ НА СИ­ТУ­А­ЦІЮ, ТО ЗБІР­НІЙ УКРА­Ї­НИ БУ­ДЕ СКЛА­ДНО ПІД­НЯ­ТИ­СЯ ВИ­ЩЕ ТРЕ­ТЬО­ГО МІ­СЦЯ. «УФ» ВИ­РІ­ШИВ ДО­СЛІ­ДИ­ТИ ПИ­ТА­Н­НЯ, ЩО ЧЕ­КАЄ НА НА­ШУ КО­МАН­ДУ, ЯКЩО ВО­НА В ПІД­СУМ­КУ ЗА­ЛИ­ШИ­ТЬСЯ НА ЦІЙ ПО­ЗИ­ЦІЇ

Ukrainskiy Futbol - - Актуально - Сер­гій ТАЛИМОНЧИК.

Ми бу­ли за крок до чем­піо­на­ту сві­ту в Бра­зи­лії, але до­ро­гу нам пе­ре­го­ро­ди­ли но­ро­ви­сті фран­цу­зи. Сим­во­лі­чно, що на­ші шля­хи мо­жуть зно­ву пе­ре­тну­ти­ся із Фран­ці­єю — як із го­спо­дар­кою на­сту­пно­го чем­піо­на­ту Європи. Але для цьо­го доведеться зро­би­ти май­же не­ймо­вір­не: пе­ре­ма­га­ти, бо­дай в одно­му ма­тчі, іспан­ців і на ви­їзді — сло­ва­ків. Зви­чай­но, все в на­ших ру­ках. Але якщо ви­хо­ди­ти з ре­аль­ної си­ту­а­ції: що нам світить із іспан­ця­ми? За під­бо­ром ви­ко­нав­ців су­пер­ник на по­ря­док силь­ні­ший, по­чи­нає огов­ту­ва­ти­ся пі­сля про­валь­но­го чем­піо­на­ту сві­ту й до­во­ди­ти, що є одним із лі­де­рів сві­то­во­го фут­бо­лу. На­віть ні­чия в одно­му з двох ма­тчів із пі­до­пі­чни­ми Ві­сен­те дель Бо­ске ні­чо­го нам не дасть. Сло­ва­ки на­бра­ли не­ймо­вір­ний хід: не втра­ти­ли ще жо­дно­го очка в гру­пі, при­чо­му, зу­стрі­ча­ли­ся й з на­ми, й з іспан­ця­ми. Так са­мо не до­по­мо­же на­шій дру­жи­ні й роз­по­діл очок із сло­ва­ка­ми, в яких іще бу­де й пе­ре­ва­га сво­го по­ля. Отож про­по­ну­є­мо по­ди­ви­ти­ся на ва­рі­ант, якщо на­ша збір­на за­ли­ши­ться за спи­ною Сло­вач­чи­ни й Іспа­нії.

Тре­тє мі­сце впер­ше в істо­рії до­зво­лить по­бо­ро­ти­ся за пу­тів­ку на чем­піо­нат Європи. Але з дев’яти обра­них по­та­ла­нить ли­ше п’ятьом — осо­бли­во лі­де­ру. За ре­гла­мен­том УЄФА, в ко­манд, які по­ся­дуть тре­ті мі­сця в сво­їх групах, ура­хо­ву­ю­ться ма­тчі з пер­шою, дру­гою, че­твер­тою і п’ятою ко­ман­да­ми сво­єї гру­пи. Ко­ман­да, що по­сі­ла пер­ше мі­сце се­ред тре­тіх, ав­то­ма­ти­чно про­хо­дить у фі­наль­ну ста­дію Єв­ро-2016. Ін­ші ві­сім су­пер­ни­ків ро­зі­гра­ють між со­бою чо­ти­ри пу­тів­ки у фі­наль­ний тур­нір у сти­ко­вих ма­тчах, які від­бу­ду­ться в ли­сто­па­ді 2015 ро­ку.

Мо­жна кон­ста­ту­ва­ти, що для нас бо­роть­ба за пер­ше мі­сце се­ред тре­тіх не втра­че­на. На­шу збір­ну від­ді­ляє від Шо­тлан­дії й Угор­щи­ни ли­ше одне очко. У шо­тланд­ців до­во­лі по­ту­жна гру­па, де у су­пер­ни­ках Ні­меч­чи­на, Поль­ща, Ір­лан­дія та Гру­зія. Про­ти двох остан­ніх Шо­тлан­дії ще гра­ти на ви­їзді. Ні­меч­чи­ну й Поль­щу при­йма­ють удома, але чем­піо­ни сві­ту й лі­дер гру­пи, ма­буть, за­хо­чуть під­твер­ди­ти своє ре­но­ме. Одне то­чно мо­жна ска­за­ти — шо­тланд­цям бу­де вкрай тяж­ко втри­ма­ти лі­дер­ство се­ред тре­тіх ко­манд.

Най­скор­ше, не кра­ще май­бу­тнє че­кає й на Угор­щи­ну. Зараз змі­нив­ся тре­нер у гре­ків, які бу­дуть із шкі­ри ліз­ти, що­би по­лі­пши­ти своє га­не­бне ста­но­ви­ще й ви­ліз­ти з під­ва­лу тур­нір­ної та­бли­ці. При­чо­му, в угор­ців по­пе­ре­ду аж два ма­тчі з ел­лі­на­ми. Окрім того, Угор­щи­ні ще доведеться за­ві­та­ти в Пів­ні­чну Ір­лан­дію, де ні­ко­му не бу­ває лег­ко. Від­так ви­їзд у Фін­лян­дію, де одним із лі­де­рів є ко­ли­шній ки­їв­ський ди­на­мі­вець Ро­ман Єре­мен­ко, ні­чо­го до­бро­го не ві­щує. А до­дай­те до цьо­го гру з не­по­сту­пли­вою Ру­му­ні­єю, тож по­ба­чи­те, що си­ту­а­ція в угор­ців не над­то опти­мі­сти­чна.

Що сто­су­є­ться Нор­ве­гії, то тут мо­жуть бу­ти рі­зні ва­рі­ан­ти. У нор­веж­ців в гру­пі та­кі грі­зні су­пер­ни­ки, як Іта­лія та Хор­ва­тія. Та­кож є Бол­га­рія, яка при­йма­ти­ме нор­веж­ців у рі­дних сті­нах і ймо­вір­но за­хо­че ре­а­бі­лі­ту­ва­ти­ся за по­раз­ку в пер­шо­му ма­тчі. Із хор­ва­та­ми на го­ри­зон­ті два ма­тчі: в пер­шо­му ко­ле­ктив Роберта Ко­ва­ча змо­жуть під­три­ма­ти рі­дні вбо­лі­валь­ни­ки, якщо, зви­чай­но, УЄФА не за­сто­сує сан­кції за остан­ню ви­тів­ку хор­ват­ських уль­трас під час ма­тчу з іта­лій­ця­ми. За будь-яких об­ста­вин Хор­ва­тії, яка йде ні­здря в ні­здрю з Іта­лі­єю, очки по­трі­бні, як по­ві­тря. Із Іта­лі­єю у скан­ди­на­вів гра на ви­їзді. Отож шан­си на те, що­би по­пов­ни­ти очко­вий ба­гаж, та­кож не вель­ми ви­со­кі.

Не­при­єм­ний кон­ку­рент — Ро­сія. Але одне ті­шить: у ці­єї збір­ної сер­йо­зні фі­нан­со­ві про­бле­ми, ке­рів­ни­цтво не мо­же роз­ра­ху­ва­ти­ся з тре­нер­ським шта­бом, грав­ця­ми, а ті, як ві­до­мо, без гро­шей зай­во­го кро­ку не сту­плять. Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що ці про­бле­ми ні­ку­ди не ді­ну­ться, і Чор­но­го­рія ра­зом із Ав­стрі­єю та Шве­ці­єю ще да­дуть жа­ру ро­сі­я­нам.

Ал­ба­нія де­мон­струє не­по­га­ні ре­зуль­та­ти, чо­го вар­та ли­ше пе­ре­мо­га над Пор­ту­га­лі­єю та ні­чия з Да­ні­єю. Але ці су­пер­ни­ки, ма­буть, за­хо­чуть взя­ти ре­ванш, а є ще вірмени, ко­трі, як ми зна­є­мо, лю­блять встав­ля­ти па­ли­ці в ко­ле­са, й зав­жди мо­ти­во­ва­ні сер­би. Ски­да­ти з ра­хун­ків ал­бан­ців не вар­то, але й з по­бо­ю­ва­н­ням на них ози­ра­ти­ся теж не тре­ба.

А ось найсерйозніший кон­ку­рент — Ні­дер­лан­ди. Брон­зо­вий при­зер не­дав­ньо­го мун­ді­а­лю не мо­же на­ма­ца­ти свою гру, але ко­ман­да, у скла­ді якої ці­ле су­зір’я ви­ко­нав­ців ви­со­ко­го рів­ня, зокре­ма Ро­бін ван Пер­сі й Ар’єн Роб­бен, по­го­дьмо­ся, не ска­за­ла сво­го остан­ньо­го сло­ва. Із че­ха­ми ні­дер­ланд­цям одвер­то не по­ща­сти­ло, ко­ли пропу­сти­ли курйозний гол на остан­ніх хви­ли­нах. Скла­дно по­ясни­ти по­раз­ку від ісланд­ців, ма­буть, но­вий-ста­рий тре­нер Гус Хід­дінк у по­шу­ку опти­маль­но­го скла­ду. Про­те по­пе­ре­ду ще ба­га­то ма­тчів, і Ні­дер­лан­ди спро­бу­ють на­бра­ти яко­мо­га біль­ше очок. Не ви­клю­че­но, що й по­бо­рю­ться за пря­му пу­тів­ку, а то­ді роз­кла­ди де­що змі­ня­ться.

Швей­ца­рія та Кіпр по­ки на без­пе­чній від­ста­ні. Хо­ча, при­мі­ром, швей­цар­ці не є яки­мось за­шта­тним ко­ле­кти­вом, бра­ли участь у чем­піо­на­ті сві­ту в Бра­зи­лії, ма­ють до­во­лі по­ту­жний склад. Та й гру­па в них не та­ка вже й не­про­хі­дна: одно­о­сі­бний лі­дер — Ан­глія, а основ­ний опо­нент — Сло­ве­нія, якій Швей­ца­рія по­сту­пи­ла­ся в пер­шо­му ма­тчі. Але є пов­тор­ний, і не­про­сто спро­гно­зу­ва­ти, чим усе за­вер­ши­ться у цих ба­та­лі­ях.

Кіпр уже в на­сту­пно­му ма­тчі мо­же по­су­ну­ти­ся ниж­че в тур­нір­ній та­бли­ці. У Бель­гії, яка по­ки йде слі­дом за кі­прі­о­та­ми, гра в за­па­сі. У цій гру­пі ди­вує Ізра­їль. По­ки на за­двір­ках Бо­снія і Гер­це­го­ви­на. Але те, що по­пе­ре­ду гран­діо­зна бо­роть­ба за пер­ші три мі­сця, — без­сум­нів­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.